V.A. Chereshnev
Signed personalia

  1. K.A. Aleksandrov, Yu.V. Gulyaev, Yu.M. Kagan et alYurii Aleksandrovich Izyumov (on his seventieth birthday)46 551–552 (2003)
  2. Zh.I. Alferov, V.L. Ginzburg, B.P. Zakharchenya et alIn memory of Isaak Mikhailovich Tsidil’kovskii45 779–780 (2002)

See also: V.L. Ginzburg, A.F. Andreev, L.V. Keldysh, A.N. Skrinskii, G.A. Mesyats, A.M. Prokhorov, E.P. Velikhov, Zh.I. Alferov, A.S. Borovik-Romanov, B.B. Kadomtsev, L.P. Pitaevskii, E.L. Feinberg, Yu.A. Osip’yan, V.A. Matveev, A.P. Aleksandrov

PACS: 01.60.+q,

© 1918–2019 Uspekhi Fizicheskikh Nauk
Email: ufn@ufn.ru Editorial office contacts About the journal Terms and conditions