S.N. VolkovLomonosov Moscow State University, Department of Physics
Address: Leninskie Gory 1 build. 2, Moscow, 119991, Russian Federation
Phone: +7 (495) 939 16 82
Fax: +7 (495) 932 88 20
Website:

The Johns Hopkins University
Address: Baltimore, Maryland, USA


See also: A.E. Kaplan, V.L. Ginzburg, B.M. Bolotovskii, Yu.V. Gulyaev, V.V. Smirnov, A.V. Gurevich, Yu.N. Barabanenkov, G.A. Askar’yan, A.V. Savin, L.I. Manevich, L.S. Dolin, V.I. Klyatskin, E.L. Feinberg, Yu.V. Kopaev, P.S. Kop’ev

PACS: 01.10.Fv, 41.20.-q, 42.65.Pc, 85.50.-n, 64.60.-i

© 1918–2020 Uspekhi Fizicheskikh Nauk
Email: ufn@ufn.ru Editorial office contacts About the journal Terms and conditions