B.G. Lazarev
Signed personalia

  1. V.G. Bar’yakhtar, B.G. Lazarev, V.I. Lapshin et alIn memory of Aleksandr Il’ich Akhiezer43 859–860 (2000)
  2. V.G. Bar’yakhtar, D.V. Volkov, V.F. Zelenskii et alAleksandr Il’ich Akhiezer (on his eightieth birthday)35 (2) 151–152 (1992)
  3. D.F. Baisa, V.G. Bar’yakhtar, M.S. Brodin et alAntonina Fedorovna Prikhot’ko (On her eightieth birthday)29 803–804 (1986)

See also: A.F. Andreev, V.L. Ginzburg, L.V. Keldysh, A.N. Skrinskii, G.A. Mesyats, E.P. Velikhov, L.P. Pitaevskii, A.M. Prokhorov, A.S. Borovik-Romanov, E.L. Feinberg, B.B. Kadomtsev, Zh.I. Alferov, V.A. Matveev, V.E. Fortov, V.A. Rubakov

PACS: 01.60.+q, 12.20.-m, 11.10.-z

© 1918–2022 Uspekhi Fizicheskikh Nauk
Email: ufn@ufn.ru Editorial office contacts About the journal Terms and conditions