L.I. Gudzenko
Personalia

  1. S.A. Akhmanov, F.V. Bunkin, N.V. Karlov et alLev Iosifovich Gudzenko(Obituary)22 61–62 (1979)

Articles

  1. L.I. Gudzenko, I.S. Lakoba, Yu.I. Syts’ko, S.I. Yakovlenko “Analysis of the possibility of amplifying VUV radiation in a helium plasma21 1011–1012 (1978)
  2. L.I. Gudzenko, L.A. Shelepin, S.I. Yakovlenko “Amplification in recombining plasmas (plasma lasers)18 848–863 (1975)

Signed personalia

  1. S.A. Akhmanov, F.V. Bunkin, V.G. Veselago et alSergeĭ Mikhaĭlovich Rytov (in honor of his 60th birthday)11 919–920 (1969)

See also: V.L. Ginzburg, A.F. Andreev, L.V. Keldysh, G.A. Mesyats, A.N. Skrinskii, E.L. Feinberg, L.P. Pitaevskii, Zh.I. Alferov, B.B. Kadomtsev, A.M. Prokhorov, A.S. Borovik-Romanov, E.P. Velikhov, A.V. Gurevich, V.E. Fortov, V.A. Rubakov

PACS: 01.10.Fv, 52.38.-r, 52.59.-f, 52.25.Jm, 32.80.Bx, 01.60.+q, 41.20.Jb, 43.20.Bi

© 1918–2020 Uspekhi Fizicheskikh Nauk
Email: ufn@ufn.ru Editorial office contacts About the journal Terms and conditions