V.M. Kolybasov
Articles

  1. O.D. Dal’karov, V.M. Kolybasov “Scientific session of the Nuclear Physics Division of the Academy of Sciences of the USSR26 738–740 (1983)
  2. V.M. Kolybasov, G.A. Leksin, I.S. Shapiro “The direct reaction mechanism at high energies17 381–404 (1974)
  3. V.M. Kolybasov “HADRONIC ATOMS15 497–499 (1973)
  4. V.M. Kolybasov, M.S. Marinov “Interaction of high-energy particles with deuterons16 53–63 (1973)

Signed personalia

  1. O.D. Dal’karov, V.A. Karmanov, V.M. Kolybasov, I.M. Frank “Iosif Solomonovich Shapiro (on his seventieth birthday)31 1037–1038 (1988)

See also: V.L. Ginzburg, A.F. Andreev, A.N. Skrinskii, L.V. Keldysh, G.A. Mesyats, Ya.B. Zel’dovich, E.L. Feinberg, L.P. Pitaevskii, Zh.I. Alferov, I.S. Shapiro, E.P. Velikhov, A.M. Prokhorov, B.B. Kadomtsev, A.S. Borovik-Romanov, V.A. Rubakov

PACS: 24.10.Ht, 25.40.Cm, 27.10.+h, 01.60.+q, 25.40.Ep, 21.10.Ky, 21.30.Fe, 36.10.Gv, 21.10.-k, 25.80.Dj, 25.40.Hs, 24.70.+s, 21.30.-x, 25.80.Gn, 24.50.+g

© 1918–2022 Uspekhi Fizicheskikh Nauk
Email: ufn@ufn.ru Editorial office contacts About the journal Terms and conditions