M.T. Shpak
Signed personalia

  1. V.G. Bar’yakhtar, M.S. Brodin, I.S. Gorban’ et alAleksandr Sergeevich Davydov (Obituary)36 (7) 648–649 (1993)
  2. D.F. Baisa, V.G. Bar’yakhtar, M.S. Brodin et alAntonina Fedorovna Prikhot’ko (On her eightieth birthday)29 803–804 (1986)
  3. M.T. Shpak, M.V. Kurik “Antonina Fedorovna Prikhot’ko (on her seventieth birthday)19 708–709 (1976)
  4. M.T. Shpak “Antonina Fedorovna Prihot'ko (on her sixtieth birthday)9 785–786 (1967)

See also: A.F. Andreev, V.L. Ginzburg, L.V. Keldysh, A.N. Skrinskii, G.A. Mesyats, L.P. Pitaevskii, E.P. Velikhov, A.M. Prokhorov, A.S. Borovik-Romanov, B.B. Kadomtsev, Zh.I. Alferov, V.A. Matveev, E.L. Feinberg, V.E. Fortov, V.A. Rubakov

PACS: 01.60.+q, 71.35.-y, 63.20.Ls, 41.20.Jb, 78.60.-b, 61.66.-f

© 1918–2021 Uspekhi Fizicheskikh Nauk
Email: ufn@ufn.ru Editorial office contacts About the journal Terms and conditions