V.G. Peschanskii
Articles

  1. V.G. Peschansky “Galvanomagnetic phenomena in layered conductors56 198–201 (2013)
  2. M.I. Kaganov, B.I. Kochilaev, V.G. Peschanskii “Twelfth All-union conference on low-temperature physics9 627–631 (1967)
  3. P.A. Bezuglyi, V.V. Eremenko, L.S. Kukushkin et alConference on the physics of the condensed state9 168–173 (1966)

See also: M.I. Kaganov, V.L. Ginzburg, V.A. Popov, L.A. Shishkin, G.A. Goncharov, V.I. Peresada, G.B. Malykin, V.G. Manzhelii, L.S. Kukushkin, V.V. Eremenko, I.O. Kulik, P.A. Bezuglyi, B.I. Kochilaev, I.M. Frank, M.A. El’yashevich

PACS: 01.30.Cc, 76.30.-v, 76.60.Es, 72.20.My, 71.18.+y, 01.65.+g,

© 1918–2019 Uspekhi Fizicheskikh Nauk
Email: ufn@ufn.ru Editorial office contacts About the journal Terms and conditions