R.V. Khokhlov
Personalia

 1. S.A. Akhmanov “Khokhlov’s method in the theory of nonlinear waves29 589–606 (1986)
 2. S.A. Akhmanov, N.G. Basov, É.S. Voronin et alRem Viktorovich Khokhlov (Obituary)21 176–179 (1978)

Articles

 1. Yu.A. Il’inskii, R.V. Khokhlov “The Possibility of Observing Stimulated γ Radiation16 565–567 (1974)
 2. M.S. Dzhidzhoev, V.T. Platonenko, R.V. Khokhlov “CHEMICAL LASERS13 247–268 (1970)
 3. S.A. Akhmanov, A.P. Sukhorukov, R.V. Khokhlov “Self-focusing and diffraction of light in a Nonlinear medium10 609–636 (1968)
 4. S.A. Akhmanov, R.V. Khokhlov “New developments in non-linear optics11 394–402 (1968)
 5. R.V. Khokhlov “On nonlinear wave processes8 642–645 (1966)
 6. S.A. Akhmanov, R.V. Khokhlov “Parametric amplifiers and generators of light9 210–222 (1966)

Signed personalia

 1. A.P. Aleksandrov, N.G. Basov, B.V. Bunkin et alAleksandr Mikhailovich Prokhorov (on his sixtieth birthday)19 642–644 (1976)
 2. I.P. Bazarov, N.N. Bogolyubov, B.B. Kadomtsev et alAnatolii Aleksandrovich Vlasov (obituary)19 545–546 (1976)
 3. D.I. Blokhintsev, T.N. Bolotnikova, V.L. Ginzburg et alEduard Vladimirovich Shpol’skii (obituary)19 102–103 (1976)
 4. L.M. Biberman, A.M. Prokhorov, V.A. Fabrikant, R.V. Khokhlov “Nikolai Nikolaevich Sobolev (on his sixtieth birthday)17 623–624 (1975)
 5. S.A. Akhmanov, F.V. Bunkin, V.G. Veselago et alSergeĭ Mikhaĭlovich Rytov (in honor of his 60th birthday)11 919–920 (1969)

See also: V.L. Ginzburg, A.F. Andreev, L.V. Keldysh, G.A. Mesyats, A.N. Skrinskii, L.P. Pitaevskii, A.M. Prokhorov, E.P. Velikhov, B.B. Kadomtsev, A.S. Borovik-Romanov, Zh.I. Alferov, V.A. Matveev, E.L. Feinberg, V.E. Fortov, V.A. Rubakov

PACS: 01.60.+q, 42.65.Yj, 42.50.Ct, 42.79.Ci, 42.65.Ky, 42.79.Sz, 42.50.Gy, 42.60.Da, 78.35.+c, 42.65.Tg, 42.15.Dp, 42.25.Fx, 42.65.Jx, 42.55.-f, 42.70.Nq

© 1918–2021 Uspekhi Fizicheskikh Nauk
Email: ufn@ufn.ru Editorial office contacts About the journal Terms and conditions