K.Ya. Kondrat’ev
Articles

  1. K.Ya. Kondrat’ev “Satellites and meteorology4 441–458 (1961)
  2. K.Ya. Kondrat’ev, G.V. Rozenberg “Convention on actinometry and atmospheric optics2 481–495 (1959)

See also: G.V. Rozenberg, V.L. Ginzburg, G.A. Askar’yan, A.V. Gurevich, Yu.V. Kopaev, E.L. Feinberg, P.S. Kop’ev, A.K. Murtazaev, V.V. Usov, G.A. Smolenskii

PACS: 84.40.Xb, 92.60.Nv, 92.60.Vb, 92.60.hf, 92.60.hv, 42.68.-w, 93.85.-q, 01.10.Fv

© 1918–2021 Uspekhi Fizicheskikh Nauk
Email: ufn@ufn.ru Editorial office contacts About the journal Terms and conditions