S.I. Syrovatskii
Personalia

 1. Commemoration of the 85th birthday of S I Syrovatskii (Scientific session of the Physical Sciences Division of the Russian Academy of Sciences, 26 May 2010)53 933–961 (2010)
 2. V.L. Ginzburg, B.B. Kadomtsev, L.V. Keldysh et alSergei Ivanovich Syrovatskii (Obituary)23 274–275 (1980)

Articles

 1. B.V. Somov, S.I. Syrovatskii “Physical processes in the solar atmosphere associated with flares19 813–835 (1976)
 2. S.I. Syrovatskii “Current Layers and Flare Processes in the Laboratory and in the Cosmic Plasma19 354–356 (1976)
 3. S.I. Syrovatskii “On the problem of the ’retardation’ of the relativistic contraction of moving bodies19 273–274 (1976)
 4. S.I. Syrovatskii “Current Sheets in Cosmic and Laboratory Plasmas14 533–534 (1972)
 5. V.L. Ginzburg, V.N. Sazonov, S.I. Syrovatskii “Synchrotron radiation and its reabsorption11 34–48 (1968)
 6. I.M. Dremin, G.B. Zhdanov, S.I. Syrovatskii “All-Union conference on cosmic-ray physics10 265–267 (1967)
 7. V.L. Ginzburg, S.I. Syrovatskii “Cosmic magnetic bremsstrahlung (synchrotron radiation)8 674–701 (1966)
 8. V.L. Ginzburg, S.I. Syrovatskii “Origin of cosmic rays9 223–235 (1966)
 9. V.L. Ginzburg, S.I. Syrovatskii “Some problems of gamma and X-ray astronomy7 696–720 (1965)
 10. V.L. Ginzburg, S.I. Syrovatskii “Present status of the question of the origin of cosmic rays3 504–541 (1961)

Signed personalia

 1. L.V. Keldysh, D.A. Kirzhnits, S.I. Syrovatskii et alVitalii Lazarevich Ginzburg (on his sixtieth birthday)19 872–877 (1976)
 2. V.L. Ginzburg, Ya.B. Zel’dovich, B.B. Kadomtsev et alSolomon Borisovich Pikerner (obituary)19 540–544 (1976)

See also: V.L. Ginzburg, A.F. Andreev, L.V. Keldysh, A.N. Skrinskii, G.A. Mesyats, E.L. Feinberg, L.P. Pitaevskii, B.B. Kadomtsev, Zh.I. Alferov, V.A. Rubakov, E.P. Velikhov, A.M. Prokhorov, V.A. Matveev, A.V. Gurevich, Ya.B. Zel’dovich

PACS: 01.10.Fv, 98.70.Sa, 97.60.Bw, 41.60.Ap, 96.50.sb, 95.30.Qd, 01.60.+q, 96.20.Sh, 95.30.Gv, 96.50.Dj, 98.70.Rz, 98.70.Qy, 98.54.Gr, 96.50.S-, 96.60.Tf

© 1918–2024 Uspekhi Fizicheskikh Nauk
Email: ufn@ufn.ru Editorial office contacts About the journal Terms and conditions