K.Ya. Gromov
Signed personalia

  1. S.T. Belyaev, K.A. Gridnev, K.Ya. Gromov et alIn memory of Boris Sergeevich Dzhelepov42 97–98 (1999)
  2. N.N. Bogolyubov, S.A. Bunyatov, K.Ya. Gromov et alVenedikt Petrovich Dzhelepov (on his seventieth birthday)26 385–386 (1983)
  3. K.Ya. Gromov, L.K. Peker, V.G. Solov’ev et alBoris Sergeevich Dzhelepov14 377–378 (1971)

See also: A.F. Andreev, V.L. Ginzburg, L.V. Keldysh, A.N. Skrinskii, G.A. Mesyats, L.P. Pitaevskii, E.P. Velikhov, A.M. Prokhorov, A.S. Borovik-Romanov, B.B. Kadomtsev, Zh.I. Alferov, V.A. Matveev, E.L. Feinberg, V.E. Fortov, V.A. Rubakov

PACS: 01.60.+q

© 1918–2021 Uspekhi Fizicheskikh Nauk
Email: ufn@ufn.ru Editorial office contacts About the journal Terms and conditions