B. Dzhelepov
Personalia

  1. K.Ya. Gromov, L.K. Peker, V.G. Solov’ev et alBoris Sergeevich Dzhelepov14 377–378 (1971)

See also: L.N. Zyryanova, S. Petrovich, K. Artemov

© 1918–2020 Uspekhi Fizicheskikh Nauk
Email: ufn@ufn.ru Editorial office contacts About the journal Terms and conditions