V.N. Kondrat’ev
Articles

  1. V.N. Kondrat’ev “Present-day theory of chain reactions9 308–315 (1966)

Signed personalia

  1. Ya.B. Zel’dovich, V.N. Kondrat’ev, M.A. Sadovskii et alNikolai Nikolaevich Semenov (on his eightieth birthday)19 358–360 (1976)
  2. V.I. Gol’danskii, Ya.B. Zel’dovich, M.A. Kozhushner et alAleksandr Solomonovich Kompaneets (obituary)18 965–966 (1975)
  3. Yu.B. Khariton, V.N. Kondrat’ev, A.S. Borovik-Romanov et alAleksandr Iosifovich Shal'nikov (On his 60th birthday)8 798–799 (1966)
  4. V.N. Kondrat’ev “NikolaĬ Nikolaevich Semenov (on his seventieth birthday)9 304–307 (1966)

See also: A.F. Andreev, V.L. Ginzburg, L.V. Keldysh, A.N. Skrinskii, G.A. Mesyats, L.P. Pitaevskii, E.P. Velikhov, A.M. Prokhorov, A.S. Borovik-Romanov, B.B. Kadomtsev, Zh.I. Alferov, V.A. Matveev, E.L. Feinberg, V.E. Fortov, V.A. Rubakov

PACS: 01.60.+q, 01.30.Ee, 01.30.Bb, 82.70.Dd, 82.20.-w, 82.30.Cf, 82.20.Pm, 82.60.Hc

© 1918–2021 Uspekhi Fizicheskikh Nauk
Email: ufn@ufn.ru Editorial office contacts About the journal Terms and conditions