Issues

 / 

2018

 / 

January

  

From the history of physics


Quasilinear theory of plasma turbulence. Origins, ideas, and evolution of the method

 a, b
a Institute ofNuclear Fusion, Russian Research Centre Kurchatov Institute, pl. Kurchatova 46, Moscow, 123182, Russian Federation
b Institute ofTokamak Physics, National Research Centre Kurchatov Institute, pl. akad. Kurchatova 1, Moscow, 123182, Russian Federation

The quasilinear method of describing weak plasma turbulence is one of the most important elements of current plasma physics research. Today, this method is not only a tool for solving individual problems but a full-fledged theory of general physical interest. The author's objective is to show how the early ideas of describing the wave-particle interactions in a plasma have evolved as a result of the rapid expansion of the research interests of turbulence and turbulence transport theoreticians.

Fulltext is available at IOP
Keywords: quasilinear theory, turbulence transport, diffusion coefficients, stochastic magnetic field, plasma
PACS: 05.40.−a, 47.27.tb, 47.53.+n (all)
DOI: 10.3367/UFNe.2017.03.038096
URL: https://ufn.ru/en/articles/2018/1/d/
Citation: Bakunin O G "Quasilinear theory of plasma turbulence. Origins, ideas, and evolution of the method" Phys. Usp. 61 52–83 (2018)
BibTexBibNote ® (generic)BibNote ® (RIS)MedlineRefWorks

Received: 13th, October 2016, 21st, March 2017

:    « . , » 188 55–87 (2018); DOI: 10.3367/UFNr.2017.03.038096

References (219) ↓ Similar articles (5)

 1. Vedenov A A, Velikhov E P, Sagdeev R Z "Ustoichivost’ plazmy" Preprint (M.: IAE im. Kurchatova, 1960); Vedenov A A, Velikhov E P, Sagdeev R Z "Ustoichivost’ plazmy" Usp. Fiz. Nauk 73 701 (1961); Vedenov A A, Velikhov E P, Sagdeev R Z "Stability of plasma" Sov. Phys. Usp. 4 332 (1961)
 2. Romanov Yu A, Filippov G F Zh. Eksp. Teor. Fiz. 40 123 (1961); Romanov Yu A, Filippov G F Sov. Phys. JETP 13 87 (1961)
 3. Vedenov A A, Velikhov E P, Sagdeev R Z Yadernyi Sintez 1 82 (1961); Vedenov A A, Velikhov E P, Sagdeev R Z Nucl. Fusion 1 82 (1961)
 4. Vedenov A A, Velikhov E P, Sagdeev R Z Nucl. Fusion Suppl. (2) 465 (1962)
 5. Drummond W E, Pines D Nucl. Fusion Suppl. (3) 1049 (1962)
 6. Vedenov A A Voprosy Teorii Plazmy Vol. 3 (Pod red. M A Leontovicha) (M.: Gosatomizdat, 1963) p. 203; Per. na angl. yaz., Vedenov A A Reviews Of Plasma Physics Vol. 3 (Ed. M A Leontovich) (New York: Consultants Bureau, 1967) p. 229
 7. Vedenov A A Usp. Fiz. Nauk 84 533 (1964); Vedenov A A Sov. Phys. Usp. 7 809 (1965)
 8. Shafranov V D "Elektromagnitnye volny v plazme" Preprint (M.: IAE, 1960)
 9. Vlasov A A Zh. Eksp. Teor. Fiz. 18 291 (1938)
 10. Vlasov A A "Teoriya vibratsionnykh svoistv elektronnogo gaza i ee primeneniya" Uch. Zap. MGU 76 (1) (1944)
 11. Landau L D Zh. Eksp. Teor. Fiz. 16 574 (1946)
 12. Vlasov A A Teoriya Mnogikh Chastits (L.: GITTL, 1950); Per. na angl. yaz., Vlasov A A Many-Particle Theory And Its Application To Plasma (New York: Gordon and Breach, 1961)
 13. Davydov B I Fizika Plazmy i Problema Upravlyaemykh Termoyadernykh Reaktsii Vol. 1 (Otv. red. M A Leontovich) (M.: Izd-vo AN SSSR, 1958) p. 77; Per. na angl. yaz., Davydov B I Plasma Physics And The Problem Of Controlled Thermonuclear Research Vol. 1 (Ed. M A Leontovich) (Oxford: Pergamon Press, 1958)
 14. Galitskii V M Diss. ... dokt. fiz.-mat. nauk (1954); Galitskii V M "Volnovye protsessy v plazme" Izbrannye Trudy. Issledovaniya Po Teoreticheskoi Fizike (M.: Nauka, 1983)
 15. Velikhov E P i dr. (Red.), Kovaleva S K (Sost.) Mnogogrannost’ Talanta. Kniga ob Aleksandre Alekseeviche Vedenove (M.: Znanie, 2010)
 16. Klimontovich Yu L Zh. Eksp. Teor. Fiz. 36 1405 (1959); Klimontovich Yu L Sov. Phys. JETP 9 999 (1959)
 17. Chirikov B Atomnaya Energiya 6 630 (1959); Chirikov B V J. Nucl. Energy C Plasma Phys. 1 253 (1960)
 18. Bohm D, Gross E P Phys. Rev. 75 1864 (1949)
 19. Pines D, Bohm D Phys Rev. 85 338 (1952)
 20. Akhiezer A I, Fainberg Ya B Dokl. Akad. Nauk SSSR 64 555 (1949)
 21. Akhiezer A I, Fainberg Ya B Zh. Eksp. Teor. Fiz. 21 1262 (1951)
 22. Vedenov A A, Velikhov E P Dokl. Akad. Nauk SSSR 146 65 (1962); Vedenov A A, Velikhov E P Sov. Phys. Dokl. 7 801 (1963)
 23. Vedenov A A, Velikhov E P Zh. Eksp. Teor. Fiz. 43 963 (1962); Vedenov A A, Velikhov E P Sov. Phys. JETP 16 682 (1963)
 24. Vedenov A A J. Nucl. Energy C Plasma Phys. 5 169 (1963)
 25. Akhiezer A I i dr. Kollektivnye Kolebaniya v Plazme (M.: Gosatomizdat, 1964); Per. na angl. yaz., Akhiezer A I et al. Collective Oscillations In A Plasma (Cambridge, Mass.: M.I.T. Press, 1967)
 26. Kadomtsev B B Voprosy Teorii Plazmy Vol. 4 (Pod red. M A Leontovicha) (M.: Gosatomizdat, 1964) p. 188; Kadomtsev B B Plasma Turbulence (London: Academic Press, 1965)
 27. Sitenko A G Elektromagnitnye Fluktuatsii v Plazme (Khar’kov: Izd-vo Khar’k. un-ta, 1965); Per. na angl. yaz., Sitenko A G Electromagnetic Fluctuations In Plasma (New York: Academic Press, 1967)
 28. Zavoiskii E K, Rudakov L I Fizika Plazmy. Kollektivnye Protsessy v Plazme i Turbulentnyi Nagrev (Novoe v zhizni, nauke, tekhnike. Ser. Fizika. Astronomiya) Vol. 12 (M.: Znanie, 1967)
 29. Tsytovich V N Nelineinye Effekty v Plazme (M.: Nauka, 1967)
 30. Kadomtsev B B Usp. Fiz. Nauk 95 111 (1968); Kadomtsev B B Sov. Phys. Usp. 11 328 (1968)
 31. Vedenov A A, Ryutov D D Voprosy Teorii Plazmy Vol. 6 (Pod red. M A Leontovicha) (M.: Atomizdat, 1972) p. 3 - 69; Vedenov A A, Ryutov D D Reviews Of Plasma Physics Vol. 6 (Ed. M A Leontovich) (New York: Consultants Bureau, 1974) p. 3
 32. Kaplan S A, Tsytovich V N Plazmennaya Astrofizika (M.: Nauka, 1972); Per. na angl. yaz., Kaplan S A, Tsytovich V N Plasma Astrophysics (Oxford: Pergamon Press, 1973)
 33. Davidson R C Methods In Nonlinear Plasma Theory (New York: Academic Press, 1972)
 34. Galleev A A, Sagdeev R Z Voprosy Teorii Plazmy Vol. 7 (Pod red. M A Leontovicha) (M.: Atomizdat, 1973) p. 3 - 144; Per. na angl. yaz., Galeev A A, Sagdeev R Z Review Of Plasma Physics Vol. 7 (Ed. M A Leontovich) (New York: Consultants Bureau, 1979)
 35. Akhiezer A I i dr. Elektrodinamika Plazmy (M.: Nauka, 1974); Per. na angl. yaz., Akhiezer A I et al. Plasma Electrodynamics (Oxford: Pergamon Press, 1975)
 36. "2-ya Shkola po kolebaniyam i volnam v nelineinykh raspredelennykh sistemakh, 1973" Izv. Vuzov Radiofizika 17 (4) (1974); "The second (1973) school on oscillations and waves in nonlinear distributed systems" Radiophys. Quantum Electron. 17 (4) (1974)
 37. Tsytovich V N Theory Of Turbulent Plasma (New York: Consultants Bureau, 1974)
 38. Krall N A, Trivelpiece A W Principles Of Plasma Physics (New York: McGraw-Hill, 1973); Per. na russk. yaz., Kroll N, Traivelpis A Osnovy Fiziki Plazmy (M.: Mir, 1975)
 39. Hasegawa A Plasma Instabilities And Nonlinear Effects (Berlin: Springer-Verlag, 1975)
 40. "3-ya Shkola po kolebaniyam i volnam v nelineinykh raspredelennykh sistemakh, 1975" Izv. Vuzov Radiofizika 19 (5, 6) (1976); "Third (1975) school on oscillations and waves in nonlinear distributed systems" Radiophys. Quantum Electron. 19 (5, 6) (1976)
 41. Ivanov A A Fizika Sil’noneravnovesnoi Plazmy (M.: Atomizdat, 1977)
 42. Lifshits E M, Pitaevskii L P Fizicheskaya Kinetika (M.: Nauka, 1979); Per. na angl. yaz., Lifshitz E M, Pitaevskii L P Physical Kinetics (Oxford: Pergamon Press, 1981)
 43. Artsimovich L A, Sagdeev R Z Fizika Plazmy dlya Fizikov (M.: Atomizdat, 1979)
 44. Galeev A A, Sudan A V (Red.) Osnovy Fiziki Plazmy Vol. 1, 2 (M.: Energoatomizdat, 1983, 1984); Galeev A A, Sudan R N (Eds) Basic Plasma Physics Vol. 1, 2 (Amsterdam: North-Holland, 1983, 1984)
 45. Zaslavskii G M Stokhastichnost’ Dinamicheskikh Sistem (M.: Nauka, 1984)
 46. Lichtenberg A J, Lieberman M A Regular And Stochastic Motion (New York: Springer-Verlag, 1983); Per. na russk. yaz., Likhtenberg A, Liberman M Regulyarnaya i Stokhasticheskaya Dinamika (M.: Mir, 1984)
 47. Kadomtsev B B Kollektivnye Yavleniya v Plazme (M.: Nauka, 1988); Per. na angl. yaz., Kadomtsev B B Reviews Of Plasma Physics Vol. 22 (Ed. V D Shafranov) (New York: Kluwer Acad. Plenum Publ., 2001) p. 1
 48. Zaslavskii G M, Sagdeev R Z Vvedenie v Nelineinuyu Fiziku. Ot Mayatnika do Turbulentnosti i Khaosa (M.: Nauka, 1988); Sagdeev R Z, Usikov D A, Zaslavsky G M Nonlinear Physics: From The Pendulum To Turbulence And Chaos (Chur: Harwood Acad. Publ., 1988)
 49. Stix T H Waves In Plasmas (New York: American Institute of Physics, 1992)
 50. Bakai A S "Umerennaya turbulentnost’" Novoe v Sinergetike. Zagadki Mira Neravnovesnykh Struktur (Kibernetika: neogranichennye vozmozhnosti i vozmozhnye ogranicheniya, Otv. red. I M Makarov) (M.: Nauka, 1996) p. 5
 51. Trubnikov B A Teoriya Plazmy (M.: Energoatomizdat, 1996)
 52. Kingsep A S Introduction To The Nonlinear Plasma Physics (Moscow: Mosk. Fiz.-Tekh. Inst., 1996)
 53. Timofeev A V Rezonansnye Yavleniya v Kolebaniyakh Plazmy (M.: Fizmatlit, 2000)
 54. Kadomtsev B B Izbrannye Trudy Vol. 1 (Pod red. V D Shafranova) (M.: Fizmatlit, 2003)
 55. Kadomtsev B B Izbrannye Trudy Vol. 2 (Pod red. V D Shafranova) (M.: Fizmatlit, 2003)
 56. Diamond P H, Itoh S-I, Itoh K Modern Plasma Physics (Cambridge: Cambridge Univ. Press, 2010)
 57. Rukhadze A A (Red.) Ob Osnovopolagayushchikh Rabotakh A.A. Vlasova Po Fizike Plazmy i Ikh Obsuzhdenie (M.: Mir zhurnalov, 2014)
 58. Leontovich M A (Otv. red.) Fizika Plazmy i Problema Upravlyaemykh Termoyadernykh Reaktsii Vol. 1 (M.: Izd-vo AN SSSR, 1958); Per. na angl. yaz., Leontovich M A (Ed.) Plasma Physics And The Problem Of Controlled Thermonuclear Research Vol. 1 (Oxford: Pergamon Press, 1959)
 59. Sakharov A D Vospominaniya (Red.-sost. E Kholmogorova, Yu Shikhanovich) (M.: Prava cheloveka, 1996)
 60. Bakunin O G Usp. Fiz. Nauk 173 317 (2003); Bakunin O G Phys. Usp. 46 309 (2003)
 61. Gurevich L E Osnovy Fizicheskoi Kinetiki (L.-M.: Gostekhteoretizdat, 1940)
 62. Sommerfeld A, Bethe H A Handbuch Der Physik Vol. 24 (Berlin: Springer-Verlag, 1933) p. 333, Pt. 2; Per. na russk. yaz., Bete G, Zommerfel’d A Elektronnaya Teoriya Metallov (M.-L.: GITTL, 1938)
 63. Davydov B I, Shmushkevich I M Zh. Eksp. Teor. Fiz. 10 1043 (1940)
 64. Landau L D, Kompaneets A S Elektroprovodnost’ Metallov (Khar’kov: ONTI, 1935)
 65. Davydov B I Zh. Eksp. Teor. Fiz. 6 463 (1936)
 66. Bohm D, Gross E P Phys. Rev. 75 1851 (1949)
 67. Bohm D, Gross E P Phys. Rev. 75 1864 (1949)
 68. Bohm D, Gross E P Phys. Rev. 79 992 (1950)
 69. Bohm D, Pines D Phys. Rev. 92 609 (1953)
 70. Davydov B I Zh. Eksp. Teor. Fiz. 7 1069 (1937)
 71. Davydov B I Dokl. Akad. Nauk SSSR 2 474 (1934)
 72. Landau L D Phys. Z. Sowjetunion 10 154 (1936)
 73. Volkov T F Voprosy Teorii Plazmy Vol. 4 (Pod red. M A Leontovicha) (M.: Gosatomizdat, 1964) p. 3 - 19
 74. Braginskii S I Voprosy Teorii Plazmy Vol. 1 (Pod red. M A Leontovicha) (M.: Gosatomizdat, 1964) p. 57; Per. na angl. yaz., Braginskii S I Reviews In Plasma Physics Vol. 1 (Ed. M A Leontovich) (M.: Gosatomizdat, 1965)
 75. Akhiezer A I, Sitenko A G Zh. Eksp. Teor. Fiz. 23 161 (1952)
 76. Ivanov V E i dr. Usp. Fiz. Nauk 105 371 (1971); Ivanov V E et al. Sov. Phys. Usp. 14 671 (1972)
 77. Klimontovich Yu L, Silin V P Usp. Fiz. Nauk 70 247 (1960); Klimontovich Yu L, Silin V P Sov. Phys. Usp. 3 84 (1960)
 78. Looney D H, Brown S C Phys. Rev. 93 965 (1954)
 79. Merrill H J, Webb H W Phys. Rev. 55 1191 (1939)
 80. Bogolyubov N N Problemy Dinamicheskoi Teorii v Statisticheskoi Fizike (M. - L.: Gostekhizdat, 1946) p. 29; Bogoliubov N N The Dynamical Theory In Statistical Physics (Delhi: Hindustan Publ. Corp., 1946)
 81. Cattaneo S Atti Semin. Mat. Fis. Univ. Modena 3 83 (1948, 1949)
 82. Goldstein S Quart. J. Mech. Appl. Math. 4 129 (1951)
 83. Davies R W Phys. Rev. 93 1169 (1954)
 84. Bakunin O G Fizika Plazmy 29 1031 (2003); Bakunin O G Plasma Phys. Rep. 29 955 (2003)
 85. Klimontovich Yu L Usp. Fiz. Nauk 167 23 (1997); Klimontovich Yu L Phys. Usp. 40 21 (1997)
 86. Kolmogorov A N Dokl. Akad. Nauk SSSR 30 299 (1941); Kolmogorov A N Proc. R. Soc. Lond. A 434 9 (1991)
 87. Obukhov A M Dokl. Akad. Nauk SSSR 32 19 (1941)
 88. Obukhov A M Turbulentnost’ i Dinamika Atmosfery (L.: Gidrometeoizdat, 1988)
 89. Monin A S, Yaglom A M Statisticheskaya Gidromekhanika Vol. 1, 2 (M.: Nauka, 1965, 1967); Per. na angl. yaz., Monin A S, Yaglom A M Statistical Fluid Mechanics Vol. 1, 2 (Cambridge, Mass.: MIT Press, 1971, 1975)
 90. Batchelor G K Theory Of Homogeneous Turbulence (Cambridge: Univ. Press, 1953); Per. na russk. yaz., Betchelor Dzh Teoriya Odnorodnoi Turbulentnosti (M.: IL, 1955)
 91. Frisch U Turbulence: The Legacy Of A.N. Kolmogorov (Cambridge: Cambridge Univ. Press, 1995)
 92. Tsinober A An Informal Introduction To Turbulence (Dordrecht: Kluwer Acad. Publ., 2001)
 93. Howells I D J. Fluid Mech. 9 104 (1960)
 94. Moffatt H K J. Fluid Mech. 106 27 (1981)
 95. Bakunin O G Turbulence And Diffusion. Scaling Versus Equations Monograph On Complexity (New York: Springer, 2008)
 96. Moffatt H K Rep. Prog. Phys. 46 621 (1983)
 97. Ottino J The Kinematics Of Mixing: Stretching, Chaos, And Transport (Cambridge: Cambridge Univ. Press, 1989)
 98. Ott E Chaos In Dynamical Systems (Cambridge: Cambridge Univ. Press, 1993)
 99. Aref H (Guest Ed.), El Naschie M S (Ed.) Chaos Applied To Fluid Mixing (Oxford: Pergamon, 1995)
 100. Bakunin O G Chaotic Flows. Correlation Effects, Transport, And Structures (Springer Series in Synergetics) (Heidelberg: Springer, 2011)
 101. Childress S, Gilbert A D Stretch, Twist, Fold: The Fast Dynamo (Berlin: Springer, 1995)
 102. Zel’dovich Ya B Zh. Eksp. Teor. Fiz. 31 154 (1956); Zel’dovich Ya B Sov. Phys. JETP 4 460 (1957)
 103. Berezinskii V S i dr. Astrofizika Kosmicheskikh Luchei (Pod red. V L Ginzburga) 2-e izd. (M.: Nauka, 1990); Per. na angl. yaz., Berezinskii V S et al. Astrophysics Of Cosmic Rays (Ed. V L Ginzburg) (Amsterdam: North-Holland, 1990)
 104. Mel’nikov V K "Ob ustoichivosti tsentra pri periodicheskikh po vremeni vozmushcheniyakh" Tr. Mosk. Matem. O-va 12 1 (1963)
 105. Simiu E Chaotic Transitions In Deterministic And Stochastic Dynamical Systems: Applications Of Melnikov Processes In Engineering, Physics, And Neuroscience (Princeton: Princeton Univ. Press, 2002); Per. na russk. yaz., Simiu E Khaoticheskie Perekhody v Determinirovannykh i Stokhasticheskikh Sistemakh (M.: Fizmatlit, 2007)
 106. Zaslavskii G M, Chirikov B V Usp. Fiz. Nauk 105 3 (1971); Zaslavskii G M, Chirikov B V Sov. Phys. Usp. 14 549 (1972)
 107. Reichl L E A Modern Course In Statistical Physics (New York: Wiley, 1998)
 108. Bakunin O G Usp. Fiz. Nauk 185 271 (2015); Bakunin O G Phys. Usp. 58 252 (2015)
 109. Bass F G, Fainberg Ya B, Shapiro V D Zh. Eksp. Teor. Fiz. 49 329 (1965); Bass F G, Fainberg Ya B, Shapiro V D Sov. Phys. JETP 22 230 (1966)
 110. Zaslavskii G M, Filonenko N N Zh. Eksp. Teor. Fiz. 54 1590 (1968); Zaslavskii G M, Filonenko N N Sov. Phys. JETP 27 851 (1968)
 111. Zaslavskii G M, Sagdeev R Z Zh. Eksp. Teor. Fiz. 52 1081 (1967); Zaslavskii G M, Sagdeev R Z Sov. Phys. JETP 25 718 (1967)
 112. Filonenko N N, Sagdeev R Z, Zaslavsky G M Nucl. Fusion 7 253 (1967)
 113. Gurevich A V, Pariiskaya L V, Pitaevskii L P Zh. Eksp. Teor. Fiz. 49 647 (1965); Gurevich A V, Pariiskaya L V, Pitaevskii L P Sov. Phys. JETP 22 449 (1966)
 114. Ivanov A A, Rudakov L I Zh. Eksp. Teor. Fiz. 51 1522 (1966); Ivanov A A, Rudakov L I Sov. Phys. JETP 24 1027 (1967)
 115. Ginzburg V L, Gurevich A V Usp. Fiz. Nauk 70 201 (1960); Ginzburg V L, Gurevich A V Sov. Phys. Usp. 3 115 (1960)
 116. Gurevich A V, Pitaevskii L P, Smirnova V V Usp. Fiz. Nauk 99 3 (1969); Gurevich A V, Pitaevskii L P, Smirnova V V Sov. Phys. Usp. 12 595 (1970)
 117. Zel’dovich Ya B, Myshkis A D Elementy Matematicheskoi Fiziki (M.: Nauka, 1973)
 118. Vekshtein G E, Ryutov D D, Sagdeev P Z Zh. Eksp. Teor. Fiz. 60 2142 (1971); Vekshtein G E, Ryutov D D, Sagdeev R Z Sov. Phys. JETP 23 1152 (1971)
 119. Bakunin O G, Krasheninniko S I Fizika Plazmy 16 629 (1990); Bakunin O G, Krasheninnikov S I Sov. J. Plasma Phys. 16 501 (1990)
 120. Bakunin O G, Krasheninnikov S I Fizika Plazmy 21 532 (1995); Bakunin O G, Krasheninnikov S I Plasma Phys. Rep. 21 502 (1995)
 121. Bakunin O G Fizika Plazmy 29 847 (2003); Bakunin O G Plasma Phys. Rep. 29 785 (2003)
 122. Field E C, Fried B D Phys. Fluids 7 1937 (1964)
 123. Sagdeev R Magneto-Fluid And Plasma Dynamics, Symposium In Applied Mathematics, 1965, New York (Proc. of Symp. in Applied Mathematics) Vol. 18 (Providence: American Mathematical Society, 1967) p. 281
 124. Sizonenko V L, Stepanov K N Zh. Eksp. Teor. Fiz. 49 1197 (1965); Sizonenko V L, Stepanov K N Sov. Phys. JETP 22 832 (1966)
 125. Rudakov L I, Korablev L V Zh. Eksp. Teor. Fiz. 50 220 (1966); Rudakov L I, Korablev L V Sov. Phys. JETP 23 145 (1966)
 126. Kovrizhnykh L M Zh. Eksp. Teor. Fiz. 51 1795 (1966); Kovrizhnykh L M Sov. Phys. JETP 24 1210 (1967)
 127. Kovrizhnykh L M Zh. Eksp. Teor. Fiz. 52 1406 (1967); Kovrizhnykh L M Sov. Phys. JETP 25 934 (1967)
 128. Kovrizhnykh L M Zh. Eksp. Teor. Fiz. 51 915 (1966); Kovrizhnykh L M Sov. Phys. JETP 24 608 (1967)
 129. Kingsep A S Zh. Eksp. Teor. Fiz. 52 1386 (1967); Kingsep A S Sov. Phys. JETP 25 921 (1967)
 130. Kingsep A S Zh. Eksp. Teor. Fiz. 56 1309 (1969); Kingsep A S Sov. Phys. JETP 29 704 (1969)
 131. Bychenkov V Yu, Silin V P Zh. Eksp. Teor. Fiz. 82 1886 (1982); Bychenkov V Yu, Silin V P Sov. Phys. JETP 55 1086 (1982)
 132. Bychenkov V Yu, Silin V P, Uryupin S A Phys. Rep. 164 119 (1988)
 133. Popov V Yu, Silin V P Fizika Plazmy 40 368 (2014); Popov V Yu, Silin V P Plasma Phys. Rep. 40 298 (2014)
 134. Silin V P Vvedenie v Kineticheskuyu Teoriyu Gazov (M.: Nauka, 1971)
 135. Ryutov D D Zh. Eksp. Teor. Fiz. 52 1378 (1967); Ryutov D D Sov. Phys. JETP 25 916 (1967)
 136. Morozov A I, Solov’ev L S Zh. Eksp. Teor. Fiz. 30 261 (1960); Morozov A I, Solov’ev L S Sov. Phys. JETP 13 927 (1961)
 137. Solov’ev L S Dokl. Akad. Nauk SSSR 147 1071 (1962); Solov’ev L S Sov. Phys. Dokl. 7 1127 (1963)
 138. Zueva N M, Solov’ev L S Atomnaya Energiya 20 396 (1966); Zueva N M, Solov’ev L S Sov. Atom. Energy 20 444 (1966)
 139. Morozov A I, Solov’ev L S Zh. Eksp. Teor. Fiz. 45 955 (1963); Morozov A I, Solov’ev L S Sov. Phys. JETP 18 660 (1964)
 140. Solov’ev L S Zh. Eksp. Teor. Fiz. 53 626 (1968); Solov’ev L S Sov. Phys. JETP 26 400 (1968)
 141. Morozov A I, Solov’ev A I Voprosy Teorii Plazmy Vol. 2 (Pod red. M A Leontovicha) (M.: Gosatomizdat, 1963) p. 60; Per. na angl. yaz., Morozov A I, Soloviev L S Reviews Of Plasma Physics Vol. 2 (Ed.MA Leontovich) (New York: Consultants Bureau, 1966)
 142. Rosenbluth M N et al. Nucl. Fusion 6 297 (1966)
 143. Jokipii J R, Parker E N Astrophys. J. 155 777 (1969)
 144. Ptuskin V S Astrophys. Space Sci. 61 251 (1979)
 145. Jokipii J R Astrophys. J. 183 1029 (1973)
 146. Rechester A B, Rosenbluth M N Phys. Rev. Lett. 40 38 (1978)
 147. Krommes J A Prog. Theor. Phys. Suppl. 64 137 (1978)
 148. Krommes J A, Oberman C, Kleva R G J. Plasma Phys. 30 11 (1983)
 149. Bakunin O G Chaos Solitons Fractals 23 1703 (2005)
 150. Bakunin O G Plasma Phys. Control. Fusion 47 1857 (2005)
 151. Gurevich A V Zh. Eksp. Teor. Fiz. 38 116 (1960); Gurevich A V Sov. Phys. JETP 11 85 (1960)
 152. Gurevich A V, Zhivlyuk Yu N Zh. Eksp. Teor. Fiz. 49 214 (1965); Gurevich A V, Zhivlyuk Yu N Sov. Phys. JETP 22 153 (1966)
 153. Bakunin O G Fizika Plazmy 30 369 (2004); Bakunin O G Plasma Phys. Rep. 30 338 (2004)
 154. Taylor G I Proc. R. Soc. London A 219 186 (1953)
 155. Taylor G I Proc. London Math. Soc. 2 20 196 (1921)
 156. Bouchaud J-P et al. Phys. Rev. Lett. 64 2503 (1990)
 157. Ben-Avraham D, Havlin S Diffusion And Reactions In Fractal And Disordered Systems (Cambridge: Cambridge Univ. Press, 2000)
 158. Bakunin O G Rep. Prog. Phys. 67 965 (2004)
 159. Corrsin S Atmospheric Diffusion And Air Pollution (Advances in Geophysics) Vol. 6 (Eds F N Frenkiel, P A Sheppard) (New York: Academic Press, 1959) p. 161
 160. Krommes J A Phys. Rep. 360 1 (2012)
 161. Horton W, Ichikawa Y-H Chaos And Structures In Nonlinear Plasmas (Singapore: World Scientific, 1996)
 162. Balescu R Aspects Of Anomalous Transport In Plasmas (Bristol: IOP Publ., 2005)
 163. "Progress in the ITER Physics Basis" Nucl. Fusion 47 (6) (2007)
 164. Zelenyi L M, Veselovskii I S (Red.) Plazmennaya Geliofizika Vol. 1, 2 (M.: Fizmatlit, 2008)
 165. Bakunin O G Review Of Plasma Physics Vol. 24 (Ed. V D Shafranov) (Berlin: Springer-Verlag, 2008) p. 53
 166. Zaslavskii G M, Chirikov B V Usp. Fiz. Nauk 105 3 (1971); Zaslavskii G M, Chirikov B V Sov. Phys. Usp. 14 549 (1972)
 167. Dupree T H Phys. Fluids 9 1773 (1966)
 168. Corrsin S Proc. Of The Iowa Thermodynamics Symp. (Iowa: State Univ. of Iowa, 1953) p. 5 - 30
 169. Flynn R W Phys. Fluids 14 956 (1971)
 170. Graham K N, Fejer J A Phys. Fluids 19 1054 (1976)
 171. Doveil F, Grésillon D Phys. Fluids 25 1396 (1982)
 172. Ishihara O, Hirose A Comments Plasma Phys. Control. Fusion 8 229 (1984)
 173. Salat A Naturforsch. A 38 1189 (1983)
 174. Ishihara O, Hirose A Phys. Fluids 28 2159 (1985)
 175. Salat A Phys. Fluids 31 1499 (1988)
 176. Ishihara O, Xia H, Hirose A Phys. Plasmas 4 349 (1992)
 177. Bakunin O G Usp. Fiz. Nauk 173 757 (2003); Bakunin O G Phys. Usp. 46 733 (2003)
 178. Kadomtsev B B, Pogutse O P Plasma Physics and Controlled Nuclear Fusion Research 1978. Proc. of the 7th Intern. Conf., IAEA, Innsbruck, Austria, August 23 - 30, 1978 Vol. 1 (Vienna: Intern. Atomic Energy Agency, 1978) p. 649
 179. Dreizin Yu A, Dykhne A M Zh. Eksp. Teor. Fiz. 63 242 (1972); Dreizin Yu A, Dykhne A M Sov. Phys. JETP 36 127 (1973)
 180. Vedenov A A, Rudakov L I Dokl. Akad. Nauk SSSR 159 767 (1964); Vedenov A A, Rudakov L I Sov. Phys. Dokl. 9 1073 (1965)
 181. Horton W Rev. Mod. Phys. 71 735 (1999)
 182. Bohm D The Characteristics Of Electrical Discharges In Magnetic Fields (National Nuclear Energy Ser. Manhattan Project Technical Section, Division I) Vol. 5 (Eds A Guthrie, R K Wakerling) (New York: McGraw-Hill, 1949) p. 201
 183. Kadomtsev B B "Turbulentnost’ plazmy" Voprosy Teorii Plazmy Vol. 4 (Pod red. M A Leontovicha) (M.: Gosatomizdat, 1967) p. 188 - 339
 184. Dupree T H Phys. Fluids 10 1049 (1967)
 185. Taylor J B, McNamara B Phys. Fluids 14 1492 (1971)
 186. Ohkawa T Phys. Fluids 14 818 (1971)
 187. Dawson J M, Okuda H, Carlile R N Phys. Rev. Lett. 27 491 (1971)
 188. Okuda H, Dawson J M Phys. Rev. Lett. 28 1625 (1972)
 189. Okuda H, Dawson J M, Hooke W M Phys. Rev. Lett. 29 1658 (1972)
 190. Okuda H, Dawson J M Phys. Fluids 16 2336 (1973)
 191. Cheng C Z, Okuda H Phys. Rev. Lett. 38 708 (1977)
 192. Sagdeev R Z, Shapiro V D, Shevchenko V I Fizika Plazmy 4 551 (1978); Sagdeev R Z, Shapiro V D, Shevchenko V I Sov. J. Plasma Phys. 4 306 (1978)
 193. Isichenko M B Rev. Mod. Phys. 64 961 (1992)
 194. Wesson J Tokamaks (Oxford: Clarendon Press, 1987)
 195. Miyamoto K Plasma Physics And Controlled Nuclear Fusion (Berlin: Springer, 2005); Per. na russk. yaz., Miyamoto K Osnovy Fiziki Plazmy i Upravlyaemogo Sinteza (M.: Fizmatlit, 2007)
 196. Zaslavsky G M The Physics Of Chaos In Hamiltonian Systems (London: Imperial College Press, 2007); Per. na russk. yaz., Zaslavskii G M Fizika Khaosa v Gamil’tonovykh Sredakh (M. - Izhevsk: RKhD, Inst. komp’yut. issled., 2004)
 197. Tabor M Chaos And Integrability In Nonlinear Dynamics: An Introduction (New York: Wiley, 1989); Per. na russk. yaz., Tabor M Khaos i Integriruemost’ v Nelineinoi Dinamike (M.: Editorial URSS, 2001)
 198. Isichenko M B i dr. Zh. Eksp. Teor. Fiz. 96 913 (1989); Isichenko M B et al. Sov. Phys. JETP 69 517 (1989)
 199. Gruzinov A V, Isichenko M B, Kalda Ya L Zh. Eksp. Teor. Fiz. 97 476 (1990); Gruzinov A V, Isichenko M B, Kalda Ya L Sov. Phys. JETP 70 263 (1990)
 200. Petviashvili V I, Pogutse O O "Vortices and nonlinear instabilities in inhomogeneous plasma" Reviews Of Plasma Physics Vol. 20 (Ed. B B Kadomtsev) (New York: Plenum Press, 1997) p. 1
 201. Lifshits I M Zh. Eksp. Teor. Fiz. 18 118 (1956)
 202. Roberts K V, Taylor J B Phys. Fluids 8 315 (1965)
 203. Hirshman S P Phys. Fluids 23 562 (1980)
 204. Horton W Plasma Phys. Control. Fusion 27 937 (1985)
 205. Kleva R G, Drake J A Phys. Fluids 27 1686 (1984)
 206. Lifshits I M, Slutskin A A, Nabutovskii V M Zh. Eksp. Teor. Fiz. 41 939 (1961); Lifshitz I M, Slutskin A A, Nabutovskii V M Sov. Phys. JETP 14 669 (1962)
 207. Escande D F Phys. Rep. 121 165 (1985)
 208. Bakunin O G J. Plasma Phys. 72 647 (2006)
 209. Osipenko M V, Pogutse O P, Chudin N V Fizika Plazmy 13 953 (1987); Osipenko M V, Pogutse O P, Chudin N V Sov. J. Plasma Phys. 13 550 (1987)
 210. Horton W, Ichikawa Y-H Chaos And Structures In Nonlinear Plasmas (Singapore: World Scientific, 1996)
 211. Isichenko M B et al. Phys. Fluids 4 3973 (1992)
 212. Ottaviani M Europhys. Lett. 20 111 (1992)
 213. Bakunin O G J. Plasma Phys. 72 647 (2006)
 214. Isichenko M B Plasma Phys. Control. Fusion 33 809 (1991)
 215. Isichenko M B Plasma Phys. Control. Fusion 33 795 (1991)
 216. Bakunin O G Usp. Fiz. Nauk 183 257 (2013); Bakunin O G Phys. Usp. 56 243 (2013)
 217. Zelenyi L M i dr. Usp. Fiz. Nauk 183 365 (2013); Zelenyi L M et al. Phys. Usp. 56 347 (2013)
 218. Gordeev G V Zh. Eksp. Teor. Fiz. 27 19 (1954)
 219. Velikhov E P "Vozniknovenie turbulentnosti v plazme" Diss. ... kand. fiz.-mat. nauk (1964), 25 avg. 1964, inv. 3285

© 1918–2021 Uspekhi Fizicheskikh Nauk
Email: ufn@ufn.ru Editorial office contacts About the journal Terms and conditions