Issues

 / 

2013

 / 

April

  

Conferences and symposia


The Petersburg period in the life and scientific work of D V Skobel’tsyn


St. Petersburg State Polytechnical University, Politekhnicheskaya str. 29, St. Petersburg, 195251, Russian Federation

120 anniversary of the birth of Academician D V Skobel’tsyn (Joint meeting of the scientific session of the Physical Sciences Division of the Russian Academy of Sciences and the Research Councils of the P N Lebedev Physical Institute of the Russian Academy of Sciences and of the D V Skobel’tsyn Institute of Nuclear Physics of M V Lomonosov Moscow State University, 28 November 2012)

Fulltext pdf (374 KB)
Fulltext is also available at DOI: 10.3367/UFNe.0183.201304j.0439
PACS: 01.60.+q, 01.65.+g, 98.70.Sa (all)
DOI: 10.3367/UFNe.0183.201304j.0439
URL: https://ufn.ru/en/articles/2013/4/i/
Citation: Toptygin I N "The Petersburg period in the life and scientific work of D V Skobel'tsyn" Phys. Usp. 56 417–422 (2013)
BibTexBibNote ® (generic)BibNote ® (RIS)MedlineRefWorks

28th, November 2012

Оригинал: Топтыгин И Н «О петербургском периоде жизни и научной деятельности Д.В. Скобельцына» УФН 183 439–444 (2013); DOI: 10.3367/UFNr.0183.201304j.0439

D.V. Skobel’tsyn is author of Physics-Uspekhi

References (16) ↓ Similar articles (20)

 1. Baldin A M K Stoletiyu Akademika D.V. Skobel’tsyna (Dubna: OIYaI, 1992)
 2. Smorodinskii Ya A, Romanovskaya T B Usp. Fiz. Nauk 156 753 (1988); Smorodinskii Ya A, Romanovskaya T B Sov. Phys. Usp. 31 1080 (1988)
 3. Kesamanly F P, Kolgatin S N, Stupak V B Nauchno-tekhnicheskie Vedomosti SPbGTU (2) 114 (2000)
 4. Pal’mov V A, Toptygin I N, Ukhanov Yu I Nauchno-tekhnicheskie Vedomosti SPbGTU (2) 9 (2000)
 5. Toptygin I N Nauchno-tekhnicheskie Vedomosti SPbGTU (2) 139 (2002)
 6. Arkhiv SPbGPU, Fond 15. Opis’ 44. Delo 3886
 7. Roganova T M, Berezanskaya V M, Lukichev M A (Sost.) Dmitrii Vladimirovich Skobel’tsyn. Fotoal’bom (Rybinsk: RMP, 2011)
 8. Arkhiv FTI im. A.F. Ioffe RAN, Fond 3. Opis’ 3. Ed. khr. 2009
 9. Dirac P A M Proc. Cambr. Philos. Soc. 26 361 (1930)
 10. Skobel’tsyn D V Kosmicheskie Luchi (L. - M.: ONTI, 1936)
 11. Zapiski Arkhivariusa T. 1, Vyp. 1 - 4 (M.: FIAN, 1992)
 12. "Akademik D.V. Skobel’tsyn" Zh. Eksp. Teor. Fiz. 23 485 (1952)
 13. Basov N G, Vernov S N, Isakov A I Usp. Fiz. Nauk 108 771 (1972); Basov N G, Vernov S N, Isakov A I Sov. Phys. Usp. 15 859 (1973)
 14. Basov N G i dr. Usp. Fiz. Nauk 138 535 (1982); Basov N G et al. Sov. Phys. Usp. 25 863 (1982)
 15. "100 let so dnya rozhdeniya akademika D.V. Skobel’tsyna" Vestnik RAN (11) 64 (1992)
 16. Panasyuk M I, Romanovskii E A (Red.) Vospominaniya ob Akademikakh D.V. Skobel’tsyne i S.N. Vernove (M.: Izd-vo MGU, 1995)

© 1918–2022 Uspekhi Fizicheskikh Nauk
Email: ufn@ufn.ru Editorial office contacts About the journal Terms and conditions