Issues

 / 

2011

 / 

February

  

Conferences and symposia


A tribute to S N Vernov


Institute for Nuclear Research, Russian Academy of Sciences, prosp. 60-letiya Oktyabrya 7a, Moscow, 117312, Russian Federation

Commemoration of the centenary of the birth of Academician S N Vernov (Joint scientific session of the Physical Sciences Division of the Russian Academy of Sciences and the Department of Physics of M V Lomonosov Moscow State University, 16 June 2010)

Fulltext is available at IOP
PACS: 01.60.+q, 01.65.+g, 94.20.wq (all)
DOI: 10.3367/UFNe.0181.201102g.0188
URL: https://ufn.ru/en/articles/2011/2/f/
Citation: Matveev V A "A tribute to S N Vernov" Phys. Usp. 54 182–185 (2011)
BibTexBibNote ® (generic)BibNote ® (RIS)MedlineRefWorks

:    «  .. » 181 188–191 (2011); DOI: 10.3367/UFNr.0181.201102g.0188

S.N. Vernov is author of Physics-Uspekhi

References (8) ↓ Cited by (1) Similar articles (20)

  1. Vernoff S Phys. Rev. 46 822 (1934); Vernoff S Nature 135 1072 (1935)
  2. Vernov S N et al. Proc. of the 9th Intern. Cosmic Ray Conf.: ICRC, London Vol. 1 (1965) p. 517
  3. Vernov S N i dr. Izv. AN SSSR Ser. fiz. 39 316 (1975); Vernov S N et al. Bull. Acad. USSR Phys. Ser. 39 (2) 63 (1975)
  4. Vernov S N i dr. VII Leningradskii mezhdunar. seminar "Korpuskulyarnye potoki Solntsa i radiatsionnye poyasa Zemli i Yupitera", Leningrad, 25 - 28 maya 1975 g. (L., 1975) p. 389
  5. Kulikov G V, Khristiansen G B Zh. Eksp. Teor. Fiz. 35 635 (1958); Khristiansen G B Sov. Phys. JETP 8 441 (1959)
  6. Efimov N N i dr. Problemy Fiziki Kosmicheskikh Luchei (Sost. E V Gorchakov) (M.: Nauka, 1987)
  7. Vernov S N i dr. "Vneshnii radiatsionnyi poyas Zemli" Diplom na otkrytie 23 s prioritetom ot iyunya 1958 g., po date dokl. na V Assamblee Mezhdunar. geofiz. goda
  8. V Glub’ Materii. Fizika XXI Veka Glazami Sozdatelei Eksperimental’nogo Kompleksa na Bol’shom Adronnom Kollaidere v Zheneve (M.: Eterna, 2009) p. 576

© 1918–2022 Uspekhi Fizicheskikh Nauk
Email: ufn@ufn.ru Editorial office contacts About the journal Terms and conditions