Issues

 / 

2009

 / 

December

  

Conferences and symposia


Electromagnetic isotope separation method and its heritage


Institute of Nuclear Fusion, Russian Research Centre Kurchatov Institute, pl. Kurchatova 46, Moscow, 123182, Russian Federation

Commemoration of the centenary of the birth of Academician L A Artsimovich (Joint session of the Research Council of the Russian Research Centere ’Kurchatov Instritute’, the Presidium of the Russian Academy of Sciences, and the Rosatom State Corporation, 18 March 2009).

Fulltext is available at IOP
PACS: 01.65.+g, 28.60.+s, 29.25.Ni (all)
DOI: 10.3367/UFNe.0179.200912n.1354
URL: https://ufn.ru/en/articles/2009/12/j/
Citation: Martynenko Yu V "Electromagnetic isotope separation method and its heritage" Phys. Usp. 52 1266–1272 (2009)
BibTexBibNote ® (generic)BibNote ® (RIS)MedlineRefWorks

Оригинал: Мартыненко Ю В «Электромагнитное разделение изотопов и его наследие» УФН 179 1354–1361 (2009); DOI: 10.3367/UFNr.0179.200912n.1354

L.A. Artsimovich is author of Physics-Uspekhi

References (12) ↓ Cited by (8) Similar articles (20)

 1. Ryabev L D (Obshch. red.), Goncharov G A (Otv. sost.) Atomnyi Proekt SSSR. Dokumenty i Materialy. T. 2. Atomnaya Bomba. 1945 - 1954 (M.: Fizmatlit; Sarov: RFYaTs-VNIIEF, 2000)
 2. Dempster A J Phys. Rev. 11 316 (1918)
 3. Artsimovich L A i dr. Atomnaya Energiya 3 483 (1957); Artsimovich L A et al. At. Energy 3 1361 (1957)
 4. Morozov P M, Makov B N, Ioffe M S Atomnaya Energiya 2 272 (1957); Morozov P M, Makov B N, Ioffe M S At. Energy 2 327 (1957)
 5. Romanovskii M K Fizika Plazmy v Probleme Elektromagnitnogo Razdeleniya Izotopov (M.: Institut atomnoi energii im. I.V. Kurchatova, 1990)
 6. Malov A F v Sb. Nekotorye Voprosy Eksperimental’noi i Teoreticheskoi Fiziki (M.: Atomizdat, 1964) p. 54
 7. Zolotarev V S, Il’in A I, Koma E G "Razdelenie izotopov na elektromagnitnykh ustanovkakh v Sovetskom Soyuze" v Sb. Trudy 2-i Mezhdunar. Konf. Po Mirnomu Ispol’zovaniyu Atomnoi Energii, Zheneva, 1958. Doklady Sovetskikh Uchenykh Vol. 6 (M.: Atomizdat, 1959) p. 87
 8. Goncharov G A Usp. Fiz. Nauk 166 1095 (1996); Goncharov G A Phys. Usp. 39 1033 (1996)
 9. Ignatenko V G "Stabil’nye izotopy. Osnovnye primeneniya" Preprint IAE-4832/12 (M.: TsNIIatominform, 1989)
 10. Artsimovich L A i dr. Kosmicheskie Issledovaniya 12 451 (1974); Artsimovich L A et al. Cosmic Res. 12 414 (1974)
 11. Gusev V M i dr. Prib. Tekh. Eksp. (4) 19 (1969)
 12. Guseva M I "Ionnaya implantatsiya v metally" Poverkhnost’ (4) 27 (1982)

© 1918–2021 Uspekhi Fizicheskikh Nauk
Email: ufn@ufn.ru Editorial office contacts About the journal Terms and conditions