Issues

 / 

2007

 / 

May

  

Reviews of topical problems


Nonsynchronous interactions

 a,  b, c,  b
a Institute of Radio Engineering and Electronics, Russian Academy of Sciences, ul. Mokhovaya 11, Moscow, 125009, Russian Federation
b Belarusian State University of Informatics and Radioelectronics, P. Brovki str. 6, Minsk, 220013, Belarus
c Belarusian State University of Information Science and Radio Engineering, ul. P. Brovki 6, Minsk, 220013, Belarus

The importance of nonsynchronous (nonresonant) forces is demonstrated using the interaction of electron flows with regular and irregular electrodynamic structures as an example. These forces lead to cumulative ’nonsynchronous-interaction’ effects, which manifest themselves both without and in the presence of synchronous (resonant) interaction.

Fulltext is available at IOP
PACS: 07.57.−c, 41.20.Jb, 84.40.−x (all)
DOI: 10.1070/PU2007v050n05ABEH006252
URL: https://ufn.ru/en/articles/2007/5/b/
Citation: Kravchenko V F, Kuraev A A, Sinitsyn A K "Nonsynchronous interactions" Phys. Usp. 50 489–511 (2007)
BibTexBibNote ® (generic)BibNote ® (RIS)MedlineRefWorks

Оригинал: Кравченко В Ф, Кураев А А, Синицын А К «Несинхронные взаимодействия» УФН 177 511–534 (2007); DOI: 10.3367/UFNr.0177.200705b.0511

References (63) ↓ Cited by (8) Similar articles (20)

 1. Kolomenskii A A, Lebedev A N Dokl. Akad. Nauk SSSR 145 1259 (1962)
 2. Davydovskii V Ya Zh. Eksp. Teor. Fiz. 43 886 (1962)
 3. Kuraev A A, Shevchik V N Radiotekhnika Elektronika 9 1083 (1964)
 4. Kuraev A A Sverkhvysokochastotnye Pribory s Periodicheskimi Elektronnymi Potokami (Minsk: Nauka i tekhnika, 1971)
 5. Kuraev A A, Sinitsyn A K, Shcherbakov A V Radiotekhnika Elektronika 44 891 (1999)
 6. Petelin M I Izv. Vuzov. Radiofizika 17 902 (1974)
 7. Bratman V L v Sb. Relyativistskaya Vysokochastotnaya Elektronika Vyp. 1 (Gor’kii: IPF AN SSSR, 1979) p. 157
 8. Bratman V L et al. Int. J. Electron. 51 541 (1981)
 9. Bratman V et al. IEEE J. Quantum Electron. 19 282 (1983)
 10. Ginzburg N S, Zarnitsyna I G, Nusinovich G S Izv. Vuzov. Radiofizika 24 481 (1981)
 11. Bratman V L, Denisov G G, Ofitserov M M v Sb. Relyativistskaya Vysokochastotnaya Elektronika Vyp. 3 (Gor’kii: IPF AN SSSR, 1983)
 12. Bratman V L, Novozhilova Yu V, Sergeev A S Izv. Vuzov. Radiofizika 30 1261 (1987)
 13. Bratman V L, Denisov G G, Lukovnikov D A Izv. Vuzov. Radiofizika 33 976 (1990)
 14. Eremka V D, Zhurakhovskii V A, Kovalenko A M DAN USSR Ser. A. Fiz.-mat. Tekhn. Nauki (10) 63 (1990)
 15. Dikun T F i dr. Radiotekhnika Elektronika 29 293 (1984)
 16. Kuraev A A, Sinitsyn A K Radiotekhnika Elektronika 30 1794 (1985)
 17. Kurayev A A, Sinitsyn A K, Slepyan A Ya Int. J. Electron. 80 603 (1996)
 18. Botvinnik I E i dr. Pis’ma ZhETF 35 418 (1982)
 19. Botvinnik I E i dr. Pis’ma ZhTF 8 1386 (1982)
 20. Bogachenkov V A i dr. Kratk. Soobshch. Po Fiz. (6) 38 (1983)
 21. Kuraev A A, Popkova T L Dokl. NAN Belarusi 42 120 (1998)
 22. Kuraev A A, Sinitsyn A K Radiotekhnika Elektronika 43 468 (1997)
 23. Vainshtein L A Osnovy Sverkhvysokochastotnoi Elektroniki Vol. 2 (Saratov: SGU, 1970) p. 84
 24. Kapitsa P L Usp. Fiz. Nauk 44 7 (1951)
 25. Miller M A Izv. Vuzov. Radiofizika 1 110 (1958)
 26. Miller M A Izv. Vuzov. Radiofizika 1 166 (1958)
 27. Zhurakhovskii V A, Orlov N N, Chemeris V T Preprint №261 (Kiev: Institut energetiki AN USSR, 1981)
 28. Kuraev A A, Sinitsyn A K Radiotekhnika Elektronika 32 1686 (1987)
 29. Kolosov S V, Kuraev A A Radiotekhnika Elektronika 18 2558 (1973)
 30. Kuraev A A, Sinitsyn A K Radiotekhnika Elektronika 42 214 (1997)
 31. Kalinin V I, Gershtein G M Vvedenie v Radiofiziku (M.: Gostekhizdat, 1957) p. 513
 32. Levellin F B Inertsiya Elektronov (M.: Gostekhizdat, 1946)
 33. Shevchik V N Osnovy Elektroniki Sverkhvysokikh Chastot (M.: Sov. radio, 1959)
 34. Gaiduk V I, Palatov K I, Petrov D M Fizicheskie Osnovy Elektroniki Sverkhvysokikh Chastot (M.: Sov. radio, 1971) p. 116
 35. Kuraev A A, Sinitsyn A K, Shcherbakov A V Radiotekhnika Elektronika 50 491 (2005)
 36. Ono S et al. "Cyclotron fast tube utilizing spatial harmonic interaction. Travelling-wave peniotron. Pt. 1. Theoretical analysys" Sci. Rep. V.B.-14. No. 2 (Tohoku: Res. Inst. Tohoku Univ., 1962) p. 49
 37. Golenitskii I I, Eremka V D, Sazonov V P "Elektrovakuumnye istochniki millimetrovykh i submillimetrovykh voln na garmonikakh tsiklotronnoi chastoty" v Sb. Obzory Po Elektronnoi Tekhnike. Ser. 1 Elektronika SVCh. Vyp. 325 (M.: TsNII «Elektronika», 1988)
 38. Kuraev A A Radiotekhnika Elektronika 35 1278 (1990)
 39. Kuraev A A, Paramonov B M, Sinitsyn A K Radiotekhnika Elektronika 40 102 (1995)
 40. Kuraev A A, Matveenko V V, Sinitsyn A K Radiotekhnika Elektronika 39 1661 (1994)
 41. Eremka V D i dr. Radiotekhnika Elektronika 45 357 (2000)
 42. Shcherbakov A V v Sb. Sbornik Nauchnykh Rabot Vol. 1 (Khar’kiv, 1999) p. 217
 43. Ishihara T et al. IEEE Trans. Electron Dev. 46 798 (1999)
 44. Sukhorukov A P i dr. Vestn. MGU Ser. 3. Fiz. Astron. (3) 15 (2000)
 45. Kravchenko V F, Kuraev A A, Sinitsyn A K Elektromagnitnye Volny Elektronnye Sistemy 10 44 (2005)
 46. Kravchenko V F i dr. Dokl. Ross. Akad. Nauk 404 470 (2005)
 47. Kuraev A A Izv. AN BSSR, Ser. Fiz.-tekhn. Nauk 1 121 (1979)
 48. Kuraev A A Teoriya i Optimizatsiya Elektronnykh Priborov SVCh (Minsk: Nauka i tekhnika, 1979)
 49. Kuraev A A Moshchnye Pribory SVCh. Metody Analiza i Optimizatsii Parametrov (M.: Radio i svyaz’, 1986)
 50. Kuraev A A Izv. NAN Belarusi. Ser. Fiz.-tekhn. Nauk (4) 60 (1999)
 51. Kuraev A A, Sinitsyn A K Elektromagnitnye Volny Elektronnye Sistemy 7 (3) 12 (2002)
 52. Batura M P, Kuraev A A, Sinitsyn A K v sb. Materialy 14-i Mezhdunar. konf. «SVCh tekhnika i telekommunikatsionnye tekhnologii» (Sevastopol’, 2004) p. 175
 53. Batura M P i dr. Dokl. Belarusskogo Gos. Univ. Informatiki Radioelektroniki (4) 26 (2004)
 54. Marchuk G I, Agoshkov V I Vvedenie v Proektsionno-setochnye Metody (M.: Nauka, 1981)
 55. Il’inskii A S, Slepyan G Ya Kolebaniya i Volny v Elektrodinamicheskikh Sistemakh s Poteryami (M.: Izd-vo MGU, 1983)
 56. Bugaev S P i dr. v Sb. Relyativistskaya Vysokochastotnaya Elektronika Vyp. 5 (Gor’kii: IPF AN SSSR, 1988) p. 78
 57. Silin R A, Sazonov V P Zamedlyayushchie Sistemy (M.: Sov. radio, 1966)
 58. Solntsev V A, Romashin N L, Kravchenko N P Lektsii po elektronike SVCh i radiofizike: 8-ya Zim. shkola-seminar inzhenerov Vol. 1 (Saratov: Izd-vo Sarat. un-ta, 1989) p. 5
 59. Vainshtein L A, Solntsev V A Lektsii Po Sverkhvysokochastotnoi Elektronike (M.: Sov. radio, 1973)
 60. Solntsev V A Radiotekhnika Elektronika 43 1285 (1998)
 61. Kolosov S V, Kuraev A A Elektromagnitnye Volny Elektronnye Sistemy 4 44 (1999)
 62. Kuraev A A, Navrotskii A A, Sinitsyn A K Elektromagnitnye Volny Elektronnye Sistemy 8 (1) 4 (2003)
 63. Kurayev A A, Sinitsyn A K, Yaromenok S I in 4th IEEE Intern. Conf. on Vacuum Electronics, Seoul, Korea, 28 – 30 May 2003 (Piscataway, NJ: IEEE, 2003) p. 225

© 1918–2022 Uspekhi Fizicheskikh Nauk
Email: ufn@ufn.ru Editorial office contacts About the journal Terms and conditions