Issues

 / 

2007

 / 

December

  

Reviews of topical problems


Ultra-low-frequency electromagnetic waves in the Earth’s crust and magnetosphere


Schmidt Institute of Physics of the Earth of the Russian Academy of Sciences, Bolshaya Gruzinskaya ul. 10, Moscow, 123995, Russian Federation

Research on natural intra- and extraterrestrially produced electromagnetic waves with periods ranging from 0.2 to 600 s is reviewed. The way in which the energy of rock movements transforms into the energy of an alternating magnetic field is analyzed. Methods for detecting seismomagnetic signals against а strong background are described. In discussing the physics of ultra-low-frequency waves in the magnetosphere, the 11-year activity modulation of 1-Hz waves and ponderomotive forces affecting plasma distribution are emphasized.

Fulltext is available at IOP
PACS: 91.25.Qi, 94.30.−d, 94.30.Tz (all)
DOI: 10.1070/PU2007v050n12ABEH006413
URL: https://ufn.ru/en/articles/2007/12/a/
Citation: Guglielmi A V "Ultra-low-frequency electromagnetic waves in the Earth's crust and magnetosphere" Phys. Usp. 50 1197–1216 (2007)
BibTexBibNote ® (generic)BibNote ® (RIS)MedlineRefWorks

Оригинал: Гульельми А В «Ультранизкочастотные электромагнитные волны в коре и в магнитосфере Земли» УФН 177 1257–1276 (2007); DOI: 10.3367/UFNr.0177.200712a.1257

References (115) ↓ Cited by (49) Similar articles (20)

 1. Gul’el’mi A V MGD-volny v Okolozemnoi Plazme (M.: Nauka, 1979)
 2. Weaver J T J. Geophys. Res. 70 1921 (1965)
 3. Guglielmi A V "Some problems in seismoelectrodynamics: A review" Atmospheric And Ionospheric Electromagnetic Phenomena Associated With Earthquakes (Ed. M Hayakawa) (Tokyo: TERRAPUB, 1999) p. 931
 4. Guglielmi A V, Pokhotelov O A Geoelectromagnetic Waves (Bristol: IOP Publ., 1996)
 5. Berdichevskii M N Elektricheskaya Razvedka Metodom Magnitotelluricheskogo Profilirovaniya (M.: Nedra, 1968)
 6. Gul’el’mi A V, Troitskaya V A Geomagnitnye Pul’satsii i Diagnostika Magnitosfery (M.: Nauka, 1973)
 7. Sucksdorff E Terr. Magn. Atm. Electr. 41 337 (1936)
 8. Kangas J, Guglielmi A, Pokhotelov O Space Sci. Rev. 83 435 (1998)
 9. Ptitsyna N G i dr. Usp. Fiz. Nauk 168 767 (1998)
 10. Bingi V N, Savin A V Usp. Fiz. Nauk 173 265 (2003)
 11. Troitskaya V A, Gul’el’mi A V Space Sci. Rev. 7 689 (1967)
 12. Troitskaya V A, Gul’el’mi A V Usp. Fiz. Nauk 97 453 (1969)
 13. Gul’elmi A V Space Sci. Rev. 16 331 (1974)
 14. Guglielmi A, Pokhotelov O Space Sci. Rev. 65 5 (1995)
 15. Belov S V, Migunov N I, Sobolev G A Geomagnetizm Aeronomiya 14 380 (1974)
 16. Sobolev G A Osnovy Prognoza Zemletryasenii (M.: Nauka, 1993)
 17. Gershenzon N I, Gokhberg M B, Yunga S L Phys. Earth Planet. Interiors 77 13 (1993)
 18. Gul’el’mi A V, Levshenko V T Dokl. Ross. Akad. Nauk 329 432 (1993)
 19. Gul’el’mi A V, Levshenko V T Dokl. Ross. Akad. Nauk 349 676 (1996)
 20. Gul’el’mi A V, Levshenko V T Fiz. Zemli (9) 22 (1997)
 21. Iyemori T et al. J. Geomagn. Geoelectr. 48 1059 (1996)
 22. Gul’el’mi A V, Levshenko V T, Ruban V F Fiz. Zemli (4) 91 (1999)
 23. Guglielmi A, Potapov A, Tsegmed B Phys. Chem. Earth 29 453 (2004)
 24. Eleman F J. Geomagn. Geoelectr. 18 43 (1966)
 25. Gul’el’mi A V Geomagnetizm Aeronomiya 26 467 (1986)
 26. Gul’el’mi A V Usp. Fiz. Nauk 158 605 (1989)
 27. Gul’el’mi A V, Ruban V F Fiz. Zemli (5) 47 (1990)
 28. Tsegmed B, Gul’el’mi A V, Potapov A S Fiz. Zemli (12) 41 (2000)
 29. Gul’el’mi A V, Potapov A S, Tsegmed B Fiz. Zemli (3) 48 (2002)
 30. Guglielmi A V, Potapov A S, Tsegmed B Ann. Geophys. 47 171 (2004)
 31. Gul’el’mi A V Fiz. Zemli (10) 109 (1992)
 32. Guglielmi A V Phys. Scripta 46 433 (1992)
 33. Gul’el’mi A V Dokl. Ross. Akad. Nauk 342 390 (1995)
 34. Landau L D, Lifshits E M Elektrodinamika Sploshnykh Sred (M.: Nauka, 1982)
 35. Sgrigna V et al. Nuovo Cimento C 27 115 (2004)
 36. Ivanov A G Izv. AN SSSR. Ser. Geograf. Geofiz. (5) 699 (1940)
 37. Frenkel’ Ya I Izv. AN SSSR. Ser. Geograf. Geofiz. (4) 133 (1944)
 38. Al’ven Kh, Fel’tkhammar K-G Kosmicheskaya Elektrodinamika 2-e Izd. (M.: Mir, 1967)
 39. Keilis-Borok V I, Monin A S Izv. AN SSSR. Ser. Geofiz. (11) 1529 (1959)
 40. Gul’el’mi A V Fiz. Zemli (7) 112 (1986)
 41. Gul’el’mi A V Fiz. Zemli (4) 53 (1991)
 42. Moiseev S S "Vmorozhennost’ magnitnogo polya" Fizicheskaya Entsiklopediya T. 1 (Gl. Red. A M Prokhorov) (M.: Sovetskaya entsiklopediya, 1988) p. 286
 43. Dorman L I "O vozmushchenii magnitnogo polya pri volnovykh i struinykh techeniyakh v provodyashchei srede" Voprosy Magnitnoi Gidrodinamiki i Dinamiki Plazmy T. II (Riga: Izd-vo AN LatvSSR, 1962) p. 63
 44. Gul’el’mi A V, Levshenko V T, Pokhotelov D O Fiz. Zemli (8) 18 (1996)
 45. Chelidze T L Zh. Eksp. Teor. Fiz. 87 635 (1984)
 46. Gul’el’mi A V Fiz. Zemli (4) 75 (2002)
 47. Landau L D, Lifshits E M Teoriya Uprugosti (M.: Nauka, 1987)
 48. Gorbachev L P, Surkov V V Magnitnaya Gidrodinamika 23 (2) 3 (1987)
 49. Kasakhara K Mekhanika Zemletryasenii (M.: Mir, 1985)
 50. Brune J N J. Geophys. Res. 75 4997 (1970)
 51. Shteinberg V V Fiz. Zemli (7) 49 (1983)
 52. Dobrovol’skii I P Teoriya Podgotovki Tektonicheskogo Zemletryaseniya (M.: In-t fiziki Zemli im. O.Yu. Shmidta AN SSSR, 1985)
 53. Gokhberg M B, Krylov S M, Levshenko V T Dokl. Akad. Nauk SSSR 308 62 (1989)
 54. Gokhberg M B, Krylov S M, Levshenko V T Avtoref. Diss. ... Kand. Fiz-mat. Nauk (Irkutsk: In-t solnechno-zemnoi fiziki SO RAN, 2002)
 55. Guglielmi A et al. Phys. Chem. Earth 31 299 (2006)
 56. Gul’el’mi A V i dr. Fiz. Zemli (11) 63 (2006)
 57. Harang L Terr. Magn. Atm. Electr. (former J. Geophys. Res.) 41 329 (1936)
 58. Guglielmi A, Kangas J "Pc1 waves in the system of solar-terrestrial relations" ST4.6 Pc1 Pearl Waves : Discovery, Morphology And Physics (Geophys. Res. Abst., Vol. 8, Conveners J Kangas, A Guglielmi) (Vienna: EGU General Assembly, 2006)
 59. Al’fven Kh Kosmicheskaya Elektrodinamika (M.: IL, 1952)
 60. Ginzburg V L Rasprostranenie Elektromagnitnykh Voln v Plazme (M.: Fizmatgiz, 1960)
 61. Pitaevskii L P Zh. Eksp. Teor. Fiz. 39 1450 (1960)
 62. Gul’el’mi A V Fiz. Zemli (7) 35 (1992)
 63. Guglielmi A V et al. Astrophys. Space Sci. 200 91 (1993)
 64. Guglielmi A V et al. J. Geophys. Res. 100 7997 (1995)
 65. Gul’el’mi A V, Pokhotelov O A, Feigin F Z Izv. Vuzov. Radiofizika 39 464 (1996)
 66. Guglielmi A et al. J. Geophys. Res. 101 21493 (1996)
 67. Guglielmi A et al. Earth Planets Space 51 1297 (1999)
 68. Lifshits E M, Pitaevskii L P Fizicheskaya Kinetika (M.: Nauka, 1979)
 69. Banks P M, Holzer T E J. Geophys. Res. 74 6317 (1969)
 70. Schunk R W, Sojka J J J. Geophys. Res. 94 8973 (1989)
 71. Parker E N Interplanetary Dynamical Processes (New York: Wiley-Interscience, 1963)
 72. Belcher J W Astrophys. J. 168 509 (1971)
 73. Guglielmi A, Lundin R J. Geophys. Res. 106 13219 (2001)
 74. Guglielmi A J. Geophys. Res. 102 209 (1997)
 75. Lundin R et al. J. Geophys. Res. 95 5905 (1990)
 76. Lundin R et al. Geophys. Res. Lett. 21 1903 (1994)
 77. Stasiewicz K et al. J. Geophys. Res. 102 2565 (1997)
 78. Guglielmi A, Lundin R "Anharmonicity of standing Alfvén waves in the magnetosphere" Geophys. Res. Abst. 6 00594 (2004), SRef-ID:1607-7962/gra/EGU04-A-00594
 79. Hasegawa A, Chen L Space Sci. Rev. 16 347 (1974)
 80. Southwood D J Space Sci. Rev. 16 413 (1974)
 81. Landau L D, Lifshits E M Mekhanika (M.: Nauka, 1988)
 82. Nishida A Geomagnitnyi Diagnoz Magnitosfery (M.: Mir, 1980)
 83. Allan W J. Geophys. Res. 98 1409 (1993)
 84. Guglielmi A V, Potapov A S, Russell C T Pis’ma ZhETF 72 432 (2000)
 85. Gul’el’mi A V Dokl. Akad. Nauk SSSR 174 1076 (1967)
 86. Guglielmi A, Kangas J, Potapov A J. Geophys. Res. 106 25847 (2001)
 87. Mursula K et al. J. Geophys. Res. 106 29543 (2001)
 88. Matveeva E T Geomagnetizm Aeronomiya 27 392 (1987)
 89. Mursula K et al. J. Geophys. Res. 96 17651 (1991)
 90. Kangas J at al. Geophysica (Geophys. Soc. Finland) 35 23 (1999)
 91. Young D T, Balsiger H, Geiss J J. Geophys. Res. 87 9077 (1982)
 92. Stokholm M et al. Ann. Geophys. 7 69 (1989)
 93. Hayakawa M Trans. IEE Jpn. A 121 893 (2001)
 94. Hayakawa M "Editor’s note" Japanese Activity In Seismo Electromagnetics : Publication List 2002 – 2006 (Ed. M Hayakawa) (Tokyo: Univ. of Electro-Com., 2007)
 95. Orlov A P Zemletryaseniya i Ikh Sootnosheniya s Drugimi Yavleniyami Prirody. Zametki Po Povodu Zemletryaseniya 1887 Goda (Kazan’: Izd. tip. V.M. Klyuchnikova, 1887)
 96. Bauer L A Terr. Mag. XI 135 (1906)
 97. Parkhomenko E I Yavleniya Elektrizatsii v Gornykh Porodakh (M.: Nauka, 1968)
 98. Avellaneda M, Torquato S Phys. Fluids A 3 2529 (1991)
 99. Jouniaux L, Pozzi J-P "Streaming potential measurements in laboratory" Intern. Workshop On Seismo-Electromagnetics (Tokyo: Univ. Electro-Communications, 1997) p. 85
 100. Migunov N I, Sobolev G A Fiz. Zemli (3) 81 (2006)
 101. Gul’el’mi A V, Levshenko V T Fiz. Zemli (5) 65 (1994)
 102. Jacobs J A Geomagnetic Micropulsations (Berlin: Springer-Verlag, 1970)
 103. Villante U et al. Ann. Geophys. 17 490 (1999)
 104. Villante U, Vellante M, de Sanctis G Ann. Geophys. 18 1412 (2000)
 105. Russell C T, Hoppe M M Space Sci. Rev. 34 155 (1983)
 106. Lanzerotti L J J. Atmos. Terr. Phys. 41 787 (1979)
 107. Fraser-Smith A C Adv. Space Res. 1 455 (1981)
 108. Fraser-Smith A C J. Geophys. Res. 84 2089 (1979)
 109. Gul’el’mi A V i dr. Geomagnetizm Aeronomiya 18 179 (1978)
 110. Zotov O D, Kalisher A L "Statisticheskii analiz effektov iskusstvennogo vozdeistviya na ionosferu" Vozdeistvie Moshchnykh Radiovoln na Ionosferu (Apatity: KO AN SSSR, 1979) p. 125
 111. Samadani R, Fraser-Smith A C, Villard O G (Jr) J. Geophys. Res. 86 9211 (1981)
 112. Gul’el’mi A V, Zotov O D Geomagtenizm Aeronomiya 26 870 (1986)
 113. Menk F W J. Atmos. Terr. Phys. 47 713 (1985)
 114. Karinen A et al. Ann. Geophys. 20 1137 (2002)
 115. Guglielmi A, Zotov O "Human impact on the natural geophysical phenomena: Pc1 electromagnetic activity" ST4.6 Pc1 Pearl Waves : Discovery, Morphology And Physics (Geophys. Res. Abst., Vol. 8, Conveners J Kangas, A Guglielmi) (Vienna: EGU General Assembly, 2006) p. EGU06-A-01013

© 1918–2020 Uspekhi Fizicheskikh Nauk
Email: ufn@ufn.ru Editorial office contacts About the journal Terms and conditions