Issues

 / 

2007

 / 

January

  

Instruments and methods of investigation


Surface-ionization field mass-spectrometry studies of nonequilibrium surface ionization

,
Ioffe Institute, ul. Polytekhnicheskaya 26, St. Petersburg, 194021, Russian Federation

The ionization of polyatomic molecules on tungsten and tungsten oxide surfaces is considered for quasiequilibrium or essentially nonequilibrium conditions (in the latter case, the term nonequilibrium surface ionization is used for adsorbate ionization). Heterogeneous reactions are supposed to proceed through monomolecular decay of polyatomic molecules or fragments of multimolecular complexes. The nonequilibrium nature of these reactions is established. The dependences of the current density of disordered ions on the surface temperature, electric field strength, and ionized particle energy distribution are obtained in analytical form. Heterogeneous dissociation energies, the ionization potentials of radicals, and the magnitude of reaction departure from equilibrium are determined from experimental data, as are energy exchange times between reaction products and surfaces, the number of molecules in molecular complexes, and the number of effective degrees of freedom in molecules and complexes. In collecting the data a new technique relying on surface-ionization field mass spectrometry was applied.

Fulltext is available at IOP
PACS: 33.80.Eh, 36.20.−r, 68.43.−h, 79.70.+q (all)
DOI: 10.1070/PU2007v050n01ABEH006115
URL: https://ufn.ru/en/articles/2007/1/c/
Citation: Blashenkov N M, Lavrent’ev G Ya "Surface-ionization field mass-spectrometry studies of nonequilibrium surface ionization" Phys. Usp. 50 53–78 (2007)
BibTexBibNote ® (generic)BibNote ® (RIS)MedlineRefWorks

Оригинал: Блашенков Н М, Лаврентьев Г Я «Исследование неравновесной поверхностной ионизации методом полевой поверхностно-ионизационной масс-спектрометрии» УФН 177 59–85 (2007); DOI: 10.3367/UFNr.0177.200701c.0059

References (61) ↓ Cited by (5) Similar articles (5)

 1. Zandberg E Ya, Ionov N I Usp. Fiz. Nauk 67 581 (1959); Zandberg E Ya, Ionov N I Sov. Phys. Usp. 2 255 (1959)
 2. Zandberg E Ya, Ionov N I Poverkhnostnaya Ionizatsiya (M.: Nauka, 1969)
 3. Zandberg E Ya, Rasulev U Kh, Shustrov B N Dokl. Akad. Nauk SSSR 172 885 (1968)
 4. Zandberg E Ya, Rasulev U Kh Uspekhi Khimii 51 1425 (1982)
 5. Potekhina N D Teor. Eksp. Khim. 9 606 (1973)
 6. Bakulina I N i dr. Pis’ma ZhTF 1 170 (1975)
 7. Kondrat’ev V N, Nikitin E E Kinetika i Mekhanizm Gazofaznykh Reaktsii (M.: Nauka, 1975)
 8. Shelepin L A Vdali ot Ravnovesiya (Novoe v zhizni, nauke i tekhnike. Ser. Fizika, №8) (M.: Znanie, 1987)
 9. Lavrent’ev G Ya Diss. ... d-ra fiz.-mat. nauk (SPb.: FTI RAN, 2003)
 10. Panchenkov G M, Lebedev V P Khimicheskaya Kinetika i Kataliz 3-e izd. (M.: Khimiya, 1985)
 11. Lavrent’ev G Ya Pis’ma ZhTF 27 (10) 52 (2001)
 12. Blashenkov N M, Ionov N I, Lavrent’ev G Ya Pis’ma ZhTF 13 392 (1987)
 13. Blashenkov N M, Ionov N I, Lavrent’ev G Ya Teor. Eksp. Khim. 24 62 (1988)
 14. Korol’ E N i dr. Fizicheskie Osnovy Polevoi Mass-spektrometrii (Pod obshch. red. E N Korolya) (Kiev: Naukova dumka, 1978)
 15. Ionov N I, Mittsev M A Zh. Tekh. Fiz. 35 1863 (1965)
 16. Lavrent’ev G Ya Zh. Tekh. Fiz. 71 (10) 120 (2001)
 17. Tsong T T Surf. Sci. Rep. 8 127 (1988)
 18. Blashenkov N M, Lavrent’ev G Ya Pis’ma ZhTF 31 (16) 1 (2005)
 19. Blashenkov N M, Lavrent’ev G Ya Pis’ma ZhTF 14 1359 (1988)
 20. Dobretsov L N, Gomoyunova M V Emissionnaya Elektronika (M.: Nauka, 1966)
 21. Blashenkov N M, Lavrent’ev G Ya Pis’ma ZhTF 25 (14) 42 (1999)
 22. Blashenkov N M, Lavrent’ev G Ya Zh. Tekh. Fiz. 61 (1) 155 (1991); Blasenkov N, Lavrent’ev G in IV Nordic Conf. of Surface Science, Norway, 1997 p. 161
 23. Blashenkov N M, Lavrent’ev G Ya Pis’ma ZhTF 21 (24) 15 (1995)
 24. Kel’man V M, Yavor S Ya Elektronnaya Optika 3-e izd. (L.: Nauka, 1968)
 25. Bakulina I N i dr. Avt. svid. №711935 (1987); Bakulina I N i dr. Byull. Izobret. (48) (1987)
 26. Simpson D A Pribory Nauch. Issled. (12) 3 (1961)
 27. Blashenkov N M, Lavrent’ev G Ya Zh. Tekh. Fiz. 54 2274 (1984)
 28. Blashenkov N M, Lavrent’ev G Ya Zh. Tekh. Fiz. 54 410 (1984)
 29. Blashenkov N M, Lavrent’ev G Ya Pis’ma ZhTF 22 (7) 1 (1996); Blasenkov N, Lavrent’ev G in Prog. and Abstr. 43rd Intern. Field Emission Symp., Moscow, July 14 – 19, 1996 p. 76
 30. Zandberg E Ya, Nazarov E G, Rasulev U Kh Zh. Tekh. Fiz. 50 1752 (1980)
 31. Paleev V I Teor. Eksp. Khim. 19 214 (1983)
 32. Rasulev U Kh Diss. ... d-ra fiz.-mat. nauk (L.: FTI AN SSSR, 1979)
 33. Blashenkov N M, Lavrent’ev G Ya, Shustrov B N Zh. Tekh. Fiz. 58 1609 (1988)
 34. Zandberg E Ya, Ionov N I Zh. Tekh. Fiz. 28 2445 (1958)
 35. Schottky W Ann. Phys. (Leipzig) 62 143 (1920)
 36. Vudraf D, Delchar T Sovremennye Metody Issledovaniya Poverkhnosti (M.: Mir, 1989)
 37. Letokhov V S Lazernaya Fotoionizatsionnaya Spektroskopiya (M.: Nauka, 1987)
 38. Zandberg E Ya, Rasulev U Kh Teor. Eksp. Khim. 7 363 (1971)
 39. Blashenkov N M, Lavrent’ev G Ya Zh. Tekh. Fiz. 60 (2) 154 (1990)
 40. Zandberg E Ya, Nazarov E G, Rasulev U Kh v Sb. Mass-spektrometriya i Khimicheskaya Kinetika (Otv. red. V L Tal’roze) (M.: Nauka, 1985) p. 192
 41. Khudson D Statistika dlya Fizikov 2-e izd. (M.: Mir, 1970)
 42. Girshfel’der Dzh, Kertiss Ch, Berd R Molekulyarnaya Teoriya Gazov i Zhidkostei (M.: IL, 1961)
 43. Uillis R V v Sb. Fizika Poverkhnosti: Kolebatel’naya Spektroskopiya Adsorbatov (Pod red. R Uillisa) (M.: Mir, 1984) p. 11
 44. Blashenkov N M, Lavrent’ev G Ya Zh. Tekh. Fiz. 69 (9) 123 (1999); Blasenkov N, Lavrent’ev G in Progr. and Abstr. 45 Inter. Field Emission Symp., Jordan, September 1998 (Jordan, 1998) p. 120
 45. Blashenkov N M, Lavrent’ev G Ya v Sb. Tezisy Dokl. KhKhII Konf. Po Emissionnoi Elektronike Vol. 2 (Tashkent: FAN, 1994) p. 112
 46. Ageev V N, Yakshinskii B V Fiz. Tverd. Tela 27 99 (1985)
 47. Bete G, Solpiter E Kvantovaya Mekhanika Atomov s Odnim i Dvumya Elektronami (M.: Fizmatgiz, 1960)
 48. Kondon E, Shortli G Teoriya Atomnykh Spektrov (M.: IL, 1949)
 49. Bakulina I N i dr. Astron. Zhurn. 57 352 (1980); Lavrent’ev G Ya Diss. ... kand. fiz-mat. nauk (SPb.: FTI AN SSSR, 1988)
 50. Beckey H D Principles Of Field Ionization And Field Desorption Mass Spectroscopy (Intern. Ser. in Analytical Chemistry, Vol. 61) (Oxford: Pergamon Press, 1977)
 51. Blashenkov N M, Lavrent’ev G Ya Pis’ma ZhTF 23 (23) 22 (1997)
 52. Gribov L A Vvedenie v Molekulyarnuyu Spektroskopiyu (M.: Nauka, 1976)
 53. Bobovich Ya S Usp. Fiz. Nauk 162 (6) 81 (1992); Bobovich Ya S Sov. Phys. Usp. 35 481 (1992)
 54. Zandberg E Ya Izv. AN SSSR. Ser. Fiz. 56 (8) 21 (1992)
 55. Dixon-Warren St J et al. J. Chem. Phys. 88 4092 (1988)
 56. Blashenkov N M, Lavrent’ev G Ya Pis’ma ZhTF 16 (4) 72 (1990)
 57. Levich V G Kurs Teoreticheskoi Fiziki 2-e izd. (M.: Nauka, 1969)
 58. Radtsig A A, Smirnov B M Parametry Atomov i Atomnykh Ionov 2-e izd. (M.: Energoatomizdat, 1986)
 59. Radtsig A A, Smirnov B M Energii Razryva Khimicheskikh Svyazei. Potentsialy Ionizatsii i Srodstvo k Elektronu (Otv. red. V N Kondrat’ev) (M.: Nauka, 1974)
 60. Peacock T E, Wilkinson P T Proc. Phys. Soc. London 83 525 (1964)
 61. Hiraya A J. Chem. Phys. 82 1810 (1985)

© 1918–2021 Uspekhi Fizicheskikh Nauk
Email: ufn@ufn.ru Editorial office contacts About the journal Terms and conditions