Issues

 / 

2006

 / 

September

  

Personalia


In memory of Yurii Lukich Sokolov

Fulltext pdf (109 KB)
Fulltext is also available at DOI: 10.1070/PU2006v049n09ABEH006182
PACS: 01.60.+q
DOI: 10.1070/PU2006v049n09ABEH006182
URL: https://ufn.ru/en/articles/2006/9/l/
Citation: Belyaev S T, Velikhov E P, Zamyatin A A, Kadomtsev M B, Kogan V I, Kulygin V M, von Oppen G, Pal’chikov V G, Smirnov V P, Zeilinger A, Shafranov V D, Yakovlev V P "In memory of Yurii Lukich Sokolov" Phys. Usp. 49 987–989 (2006)
BibTexBibNote ® (generic)BibNote ® (RIS) MedlineRefWorks
PT Journal Article
TI In memory of Yurii Lukich Sokolov
AU Belyaev S T
FAU Belyaev ST
AU Velikhov E P
FAU Velikhov EP
AU Zamyatin A A
FAU Zamyatin AA
AU Kadomtsev M B
FAU Kadomtsev MB
AU Kogan V I
FAU Kogan VI
AU Kulygin V M
FAU Kulygin VM
AU von Oppen G
FAU von Oppen G
AU Pal’chikov V G
FAU Pal’chikov VG
AU Smirnov V P
FAU Smirnov VP
AU Zeilinger A
FAU Zeilinger A
AU Shafranov V D
FAU Shafranov VD
AU Yakovlev V P
FAU Yakovlev VP
DP 10 Sep, 2006
TA Phys. Usp.
VI 49
IP 9
PG 987-989
RX 10.1070/PU2006v049n09ABEH006182
URL https://ufn.ru/en/articles/2006/9/l/
SO Phys. Usp. 2006 Sep 10;49(9):987-989

:   ,   ,   ,   ,   ,   ,  ,   ,   ,  ,   ,    « » 176 1015–1016 (2006); DOI: 10.3367/UFNr.0176.200609m.1015

Yu.L. Sokolov is author of Physics-Uspekhi

© 1918–2022 Uspekhi Fizicheskikh Nauk
Email: ufn@ufn.ru Editorial office contacts About the journal Terms and conditions