Issues

 / 

2006

 / 

May

  Electromagnetic waves in artificial periodic structures


Federal State Unitary Enterprise Istok Research and Production Association, ul. Vokzalnaya 2a, Fryazino, Moscow Region, 141190, Russian Federation

Joint scientific session of the Physical Sciences Division of the Russian Academy of Sciences and the Joint Physical Society of the Russian Federation ’Backward waves’ (25 January 2006)

The Physical Sciences Division of the Russian Academy of Sciences and the Joint Physical Society of the Russian Federation held a joint session on backward waves in the conference room of the Lebedev Physics Institute, RAS, on 25 January 2006. The following reports were presented at the session:
1. Veselago V G (Moscow Institute for Physics and Technology, Prokhorov Institute of General Physics, RAS). ’Negative refraction and backward waves’;
2. Vashkovsky A V, Lock E H (Institute of Radio-Electronics, Fryazino, Moscow region). ’Forward and backward noncollinear waves in magnetic films’;
3. Silin R A (FGUP ’NPP Istok’). ’Electromagnetic waves in artificial periodic structures’.
Below are brief summaries of the last two contributions. The key points of Veselago’s talk can be found in Usp. Fiz. Nauk 172 1215 (2002) [Phys. Usp. 45 1097 (2002)])

Fulltext is available at IOP
PACS: 01.10.Fv, 42.25.−p, 42.70.Qs, 78.20.C (all)
DOI: 10.1070/PU2006v049n05ABEH006036
URL: https://ufn.ru/en/articles/2006/5/i/
Citation: Silin R A "Electromagnetic waves in artificial periodic structures" Phys. Usp. 49 542–545 (2006)
BibTexBibNote ® (generic)BibNote ® (RIS)MedlineRefWorks

:    «   » 176 562–565 (2006); DOI: 10.3367/UFNr.0176.200605j.0562

References (16) ↓ Cited by (18)

 1. Zeitts F Sovremennaya Teoriya Tverdogo Tela (M.-L.: GITTL, 1949)
 2. Mandel’shtam L I Polnoe Sobranie Trudov Vol. 5 (M.: Izd-vo AN SSSR, 1950) p. 461
 3. Silin R A Voprosy Radioelektroniki. Ser. 1. Elektronika (4) 3 (1959)
 4. Silin R A, Sazonov V P Zamedlyayushchie Sistemy (M.: Sov. radio, 1966)
 5. Silin R A, Chepurnykh I P Radiotekhnika Elektronika 46 1212 (2001)
 6. Silin R A Neobychnye Zakony Prelomleniya i Otrazheniya (M.: Fazis, 1999)
 7. Silin R A Radiotekhnika Elektronika 5 688 (1960)
 8. Silin R A Izv. Vuzov. Radiofizika 15 809 (1972)
 9. Silin R A Optika Spektrosk. 44 189 (1978)
 10. Demchenko N P, Nefedov I S, Silin R A v Kn. Vzaimodeistvie Elektromagnitnykh Voln s Poluprovodnikami i Poluprovodnikovo-dielektricheskimi Strukturami i Problemy Sozdaniya Integral’nykh KVCh Skhem Vol. 2 (Saratov: Izd-vo Saratovskogo gos. universiteta, 1985) p. 94
 11. Vashkovskii A V, Stal’makhov A V, Shakhnazaryan D G Izv. Vuzov. Fizika 31 (11) 67 (1988)
 12. Byrdin V M Optika Spektrosk. 54 456 (1983)
 13. Pafomov V E Zh. Eksp. Teor. Fiz. 36 1853 (1959)
 14. Agranovich V M, Ginzburg V L Kristallooptika s Uchetom Prostranstvennoi Dispersii i Teoriya Eksitonov (M.: Nauka, 1965)
 15. Veselago V G Usp. Fiz. Nauk 92 517 (1967); Veselago V G Sov. Phys. Usp. 10 509 (1968)
 16. Smith D R et al. Phys. Rev. Lett. 84 4184 (2000)

© 1918–2020 Uspekhi Fizicheskikh Nauk
Email: ufn@ufn.ru Editorial office contacts About the journal Terms and conditions