Issues

 / 

2005

 / 

November

  NMR potentials for studying physical processes in fossil coals

High-resolution, pulsed, and wide-line NMR studies of fossil coals are reviewed. Coal substance conversion due to outbursts is discussed. Results on water and methane interactions with coal substance, which provide insight into the dynamic characteristics of boundary water, the location of methane in coal structure, and water and methane’s hazard implications for coal beds (gas- or geodynamic phenomena) are presented; these are shown to have potential for predicting and preventing life threatening situations.

Fulltext is available at IOP
PACS: 68.43.−h, 82.56.−b, 91.60.−x (all)
DOI: 10.1070/PU2005v048n11ABEH002011
URL: https://ufn.ru/en/articles/2005/11/e/
Citation: Alekseev A D, Ul’yanova E V, Vasilenko T A "NMR potentials for studying physical processes in fossil coals" Phys. Usp. 48 1161–1175 (2005)
BibTexBibNote ® (generic)BibNote ® (RIS)MedlineRefWorks

Оригинал: Алексеев А Д, Ульянова Е В, Василенко Т А «Возможности ЯМР в исследовании физических процессов в ископаемых углях» УФН 175 1217–1232 (2005); DOI: 10.3367/UFNr.0175.200511f.1217

References (101) ↓ Cited by (4)

 1. Uo Dzh Novye Metody YaMR v Tverdykh Telakh (M.: Mir, 1978) p. 180
 2. Malyshev Yu N, Airuni A T Kompleksnaya Degazatsiya Ugol’nykh Shakht (M.: Izd-vo Akademii gornykh nauk, 1999)
 3. Malyshev Yu N i dr. Metody Prognoza i Sposoby Predotvrashcheniya Vybrosov Gaza, Uglya i Porod (M.: Nedra, 1995)
 4. Van Krevelen D W Coal: Typology, Chemistry, Physics, Constitution (Amsterdam: Elsevier Publ. Co., 1961)
 5. Skripchenko G B Khim. Tverdogo Topliva (6) 18 (1984)
 6. Grosberg A Yu, Khokhlov A R Statisticheskaya Fizika Makromolekul (M.: Nauka, 1989) p. 344
 7. Rus’yanova N D Khim. Tverdogo Topliva (3) 3 (1984)
 8. Richards R E, Yorke R W J. Chem. Soc. 6 2489 (1960)
 9. Van Vleck J H Phys. Rev. 74 1168 (1948)
 10. Pestryakov B V Khim. Tverdogo Topliva (4) 8 (1982)
 11. Pestryakov B V Avtoref. diss. ... kand. fiz.-mat. nauk (Krasnoyarsk: STI, 1986)
 12. Vander D L, Retcofsky H L Fuel 55 202 (1976)
 13. Deno N C et al. Fuel 60 210 (1981)
 14. Ohtsuka Y et al. Fuel 63 1363 (1984)
 15. Neviran R N, Davenport S J, Meinhold R H Chem. Div. Dep. Sci. Res. Rep. 1 20 (1984)
 16. Alekseev A D i dr. DAN USSR (3) 3 (1987)
 17. Alekseev A D, Serebrova N N, Ul’yanova E V DAN USSR (9) 25 (1989)
 18. Alekseev A D i dr. Radiofizika v Ugol’noi Promyshlennosti (M.: Nedra, 1992)
 19. Tager A A Khimiya (1) 191 (1978)
 20. Frolkov G D i dr. Khim. Tverdogo Topliva (1) 9 (1988)
 21. Gagarin S G, Eremin I V, Lisurenko A V Khim. Tverdogo Topliva (3) 3 (1997)
 22. Khristianovich S A, Salganik R L Preprint №152 (M.: IPM AN SSSR, 1980)
 23. Kruglitskii N I i dr. Fiziko-khimicheskaya Mekhanika i Liofil’nost’ Dispersnykh Sistem Vol. 13 (Pod red. F D Ovcharenko) (Kiev: Naukova dumka, 1981) p. 95
 24. Alekseev A D i dr. Obrabotka Vybrosoopasnykh Plastov Vodnymi Rastvorami PAV (Kiev: Tekhnika, 1988)
 25. Alekseev A D, Osyka E I, Todoseichuk A L Avt. svid. SSSR 394692, M.Kl.G01 3108 (1973)
 26. Alekseev A D, Nedodaev N V Avt. svid. SSSR 756034, M.Kl.E21 F 5/00 (1980)
 27. Gibbs D V Termodinamika: Statisticheskaya Mekhanika (M.: Nauka, 1982)
 28. Randles J E Phys. Chem. Liquids 7 (1/2) 107 (1977)
 29. Clifford J In Water: A Comprehensive Treatise Vol. 5 (Ed. F Franks) (New York: Plenum Press, 1975)
 30. Dubinin M M Izv. AN SSSR Ser. Khim. (5) 996 (1974)
 31. Croxton C A Statistical Mechanics Of The Liquid Surface (Chichester: Wiley, 1980)
 32. Henniker J C Rev. Mod. Phys. 21 322 (1949)
 33. Etzler F M, Drost-Hansen W In Colloid And Interface Science: Proc. Of The Intern. Conf. On Colloids And Surfaces, 50th Colloid And Surface Science Symp., San Juan, Puerto Rico, June 21 - 25, 1976 Vol. 8 (Ed. M Kerker) (New York: Academic Press, 1976) p. 517
 34. Mank V V, Lebovka N I v Sb. Fiziko-khimicheskaya Mekhanika i Liofil’nost’ Dispersnykh Sistem Vol. 16 (Pod red. F D Ovcharenko) (Kiev: Naukova dumka, 1984) p. 38
 35. Ridil E Razvitie Predstavlenii v Oblasti Kataliza (M.: Mir, 1971)
 36. De Bur Ya Kh Dinamicheskii Kharakter Adsorbtsii (M.: IL, 1962)
 37. Skholten I I, Kreier S Stroenie i Svoistva Adsorbentov i Katalizatorov (M.: Mir, 1973)
 38. Frenkel’ Ya I Kineticheskaya Teoriya Zhidkostei (L.: Nauka, 1975) p. 592
 39. De Bur Ya Kh v Sb. Kataliz: Nekotorye Voprosy Teorii i Tekhnologii Organicheskikh Reaktsii (M.: IL, 1959) p. 18
 40. Everret D I Proc. Chem. Soc. 2 38 (1957)
 41. Tarasevich Yu I Fiziko-khimicheskaya Mekhanika i Liofil’nost’ Dispersnykh Sistem Vol. 16 (Pod red. F D Ovcharenko) (Kiev: Naukova dumka, 1984) p. 28
 42. Gabuda S P, Rzhavin A F Yadernyi Magnitnyi Rezonans v Kristallogidratakh i Gidratirovannykh Belkakh (Novosibirsk: Nauka, 1978)
 43. Mank V V Ukr. Khim. Zhurn. 43 911 (1978)
 44. Gabuda S P Dokl. Akad. Nauk SSSR 143 840 (1962)
 45. Lundin A G, Fedin E I YaMR-spektroskopiya (M.: Nauka, 1986) p. 172
 46. Abragam A Yadernyi Magnetizm (M.: IL, 1963)
 47. Alekseev A D, Morozenko E V, Serebrova N N DAN USSR (8) 630 (1979)
 48. Pul Ch Tekhnika EPR-spektroskopii (M.: Mir, 1970)
 49. Alekseev A D Fiziko-tekhnicheskie Problemy Razrabotki Poleznykh Iskopaemykh (2) 11 (1970)
 50. Neuman P S, Pratt L, Richards R E Nature 175 645 (1955)
 51. Sanada J, Honda H, Nishioks A J. Appl. Polymer 19 94 (1962)
 52. Belykh L G, Skripko A L, Kuralets O A Zavodskaya Laboratoriya (2) 168 (1963)
 53. Artemov A V, Bineev E A Khim. Tverdogo Topliva (2) 13 (1975)
 54. Alekseev A D, Starikov G P Dokl. Akad. Nauk SSSR 259 1075 (1981)
 55. Alekseev A D i dr. Preprint №6(61) (Donetsk: DFTI AN USSR, 1983) p. 28
 56. Kruglitskii N N i dr. Fiziko-khimicheskaya Mekhanika i Liofil’nost’ Dispersnykh Sistem Vol. 13 (Pod red. F D Ovcharenko) (Kiev: Naukova dumka, 1981) p. 95
 57. Ul’yanova E V Avtoref. diss. ... kand. fiz.-mat. nauk (Donetsk: DFTI, 1988)
 58. Alekseev A D, Ul’yanova E V, Shevchenko L V v Sb. Gornaya Geofizika: Materialy V Vsesoyuz. Seminara, 30 Oktyabrya - 2 Noyabrya 1989 G., G. Telavi Vol. 1 (Pod red. N R Nadirashvili) (Tbilisi: IGM AN GSSR, 1989) p. 75
 59. Vol’kenshtein M V v Sb. Stroenie i Fizicheskie Svoistva Molekul (M. - L.: Izd-vo AN SSSR, 1955) p. 490
 60. Grechishkin V S, Skripov F I v sb. Paramagnitnyi rezonans: Soveshchanie, Kazan’, 1959 (Kazan’, 1960) p. 160
 61. Bloembergen N, Purcell E M, Pound R V Phys. Rev. 73 679 (1948)
 62. Uo Dzh S, Fedin E I Fiz. Tverd. Tela 4 2233 (1962)
 63. Alekseev A D, Krivitskaya B V, Pestryakov B V Khim. Tverdogo Topliva (2) 94 (1977)
 64. Blokh A M Struktury Vody i Geologicheskie Protsessy (M.: Nedra, 1969) p. 191
 65. D’Orazio F, Bhattacharja S, Halperin W P Phys. Rev. B 42 9810 (1990)
 66. Greg S, Sing S Adsorbtsiya, Udel’naya Poverkhnost’, Poristost’ (M.: Mir, 1984)
 67. Banavar J R, Schwartz L M Phys. Rev. Lett. 58 1411 (1987)
 68. McCall K R, Guyer R A Phys. Rev. B 43 808 (1991)
 69. Alekseev A D i dr. Fiz. Tekhn. Vys. Davl. 9 (4) 104 (1999)
 70. Alekseev A D i dr. Fiziko-tekhnicheskie Problemy Gornogo Proizvodstva (Pod red. A D Alekseeva) (Donetsk: DonFTI NANU, 1999) p. 3
 71. Alexeev A D, Ulyanova E V, Zavrazhin V V In Intern. Conf. Physics Of Liquid Matter: Modern Problems, 14 - 19 September 2001, Abstracts (Kyiv: PLM MP, 2001) p. 106
 72. Kel’tsev N V Osnovy Adsorbtsionnoi Tekhniki 2-e izd. (M.: Khimiya, 1984) p. 159
 73. Chon S H, Seidel C Bull. Magn. Reson. 12 (1 - 2) 107 (1990)
 74. Mank V V, Lebovka N I Spektroskopiya Yadernogo Magnitnogo Rezonansa Vody v Geterogennykh Sistemakh (Kiev: Naukova dumka, 1988)
 75. Giona M, Giustiniani M Ind. Eng. Chem. Res. 34 3848 (1995)
 76. McCall K R, Guyer R A, Johnson D L Phys. Rev. B 48 5997 (1993)
 77. Gallegos D P, Smith D M, Brinker C J J. Colloid Interface Sci. 124 186 (1988)
 78. Kisilev A V Usp. Khimii 25 705 (1956)
 79. Tarasevich Yu I, Rak V S Kolloid. Zhurn. 60 (1) 84 (1998)
 80. Alekseev A D, Vasilenko T A, Ul’yanova E V Khim. Tverdogo Topliva (3) 39 (1999)
 81. Alexeev A D, Vasilenko T A, Ulyanova E V Fuel 78 635 (1999)
 82. Airuni A T Prognozirovanie i Predotvrashchenie Gazodinamicheskikh Yavlenii v Ugol’nykh Shakhtakh (M.: Nauka, 1987)
 83. Alekseev A D, Airuni A T, Zverev I V Fiziko-tekhnicheskie Problemy Razrabotki Poleznykh Iskopaemykh (3) 65 (1994)
 84. Airuni A et al. In Proc. Of The 23th Intern. Conf. Of Safety In Mines, Washington, DC, September 1989 (Washington, DC, 1989) p. 505
 85. Alekseev A D i dr. Diplom №9 na otkrytie №A-016 (1994)
 86. Milewska-Duda J Fuel 66 1570 (1987)
 87. Bobin V A Avtoref. diss. ... dokt. tekhn. nauk (M.: IPKON, 1992)
 88. Harpalani S, Schraufnagel R A Fuel 69 551 (1990)
 89. Weishauptová Z, Medek J Fuel 77 71 (1998)
 90. Alexeev A D et al. Fuel 83 1407 (2004)
 91. Alexeev A D, Ulyanova E V, Kovriga N N in 11th Intern. Symp. on Intercalation Compounds, May 27 - 31, Moscow, Russia, 2001 (Moscow, 2001) p. 200
 92. Alekseev A D i dr. v Sb. Nauchnye Trudy Natsional’nogo Gornogo Universiteta Vol. 15 (Pod red. G G Pivnyak) (Dnepropetrovsk: NGU, 2002) p. 192
 93. Alekseev A D, Ul’yanova E V, Kovriga N N Fiziko-tekhnicheskie Problemy Gornogo Proizvodstva Vol. 3 (Pod red. A D Alekseeva) (Donetsk: DonFTI NANU, 2001)
 94. Alexeev A D, Vasylenko T A, Ul’yanova E V Solid State Commun. 130 669 (2004)
 95. Alekseev A D i dr. Fiz. Tekhn. Vys. Davl. 13 (4) 100 (2003)
 96. Alekseev A D i dr. Fiz. Tekhn. Vys. Davl. 12 (1) 71 (2002)
 97. Polyakov P I, Ul’yanova E V, Vasilenko T A Fiziko-tekhnicheskie Problemy Gornogo Proizvodstva Vol. 1 (Pod red. A D Alekseeva) (Donetsk: DFTI NANU, 1998) p. 16
 98. Ul’yanova E V, Starikov G P, Kuzyara V I Fiz. Tekhn. Vys. Davl. (1) 67 (1995)
 99. Alekseev A D, Ul’yanova E V, Spozhakin A I Patent 19118, E 21 F 5/00 (1993)
 100. Alekseev A D i dr. "Prognoz vybrosoopasnosti pri vskrytii krutykh i krutonaklonnykh plastov" Rukovodyashchii normativnyi dokument, KD 12.10.05.01-99 (2000) p. 23
 101. "Sposob otlichiya vnezapnogo obrusheniya (vysypaniya) uglya ot vybrosa dlya ekspertnoi otsenki tipa GDYa" Rukovodyashchii normativnyi dokument, KD 12.01.05.070-2001 (2001) p. 21

© 1918–2020 Uspekhi Fizicheskikh Nauk
Email: ufn@ufn.ru Editorial office contacts About the journal Terms and conditions