Issues

 / 

2003

 / 

February

  

Reviews of topical problems


Physical fundamentals of the generalized Boltzmann kinetic theory of ionized gases


M.V. Lomonosov Moscow State Academy of Fine Chemical Technology, prosp. Vernadskogo 86, Moscow, 117571, Russian Federation

In recent years, the kinetic and hydrodynamic descriptions of transport phenomena have been improved significantly through the extension of the Boltzmann physical kinetics. In this review the basic results of the generalized Boltzmann kinetic theory of partially and fully ionized gases are presented and some of its applications are discussed.

Fulltext is available at IOP
PACS: 05.20.Dd, 51.10.+y, 52.25.Dg, 52.35.−g (all)
DOI: 10.1070/PU2003v046n02ABEH001221
URL: https://ufn.ru/en/articles/2003/2/b/
Citation: Alekseev B V "Physical fundamentals of the generalized Boltzmann kinetic theory of ionized gases" Phys. Usp. 46 139–167 (2003)
BibTexBibNote ® (generic)BibNote ® (RIS)MedlineRefWorks

Оригинал: Алексеев Б В «Физические принципы обобщенной больцмановской кинетической теории ионизованных газов.» УФН 173 145–174 (2003); DOI: 10.3367/UFNr.0173.200302b.0145

References (67) ↓ Cited by (18) Similar articles (20)

 1. Boltzmann L Wien. Ber. 66 (2) 275 (1872)
 2. Chapman S, Cowling T G The Mathematical Theory of Non-Uniform Gases (Cambridge: Univ. Press, 1952) [Translated into Russian (Moscow: IL, 1960)]
 3. Alexeev B V Philos. Trans. R. Soc. London Ser. A 349 417 (1994)
 4. Alexeev B V Physica A 216 459 (1995)
 5. Alekseev B V Usp. Fiz. Nauk 170 649 (2000) [Phys. Usp. 43 601 (2000)]
 6. Klimontovich Yu L Statisticheskaya Teoriya Otkrytykh Sistem (Statistical Theory of Open Systems, Moscow: Yanus-K, 1995) [Translated into English (Dordrecht: Kluwer Acad. Publ., 1995)]
 7. Davydov B I Dokl. Akad. Nauk SSSR 2 474 (1935)
 8. Cattaneo C C.R. Acad. Sci. 247 431 (1958)
 9. Sobolev S L Usp. Fiz. Nauk 167 1095 (1997) [Phys. Usp. 40 1043 (1997)]
 10. Zhdanov V M, Roldugin V I Zh. Eksp. Teor. Fiz. 122 789 (2002) [JETP 95 682 (2002)]
 11. Uhlenbeck G Usp. Fiz. Nauk 103 275 (1971)
 12. Kramers H A Physica 7 (4) 284 (1940)
 13. Morozov A N Zh. Eksp. Teor. Fiz. 109 1304 (1996) [JETP 82 703 (1996)]
 14. Saha M N Philos. Mag. 40 472 (1920)
 15. Eggert J Phys. Z. 20 570 (1919)
 16. Fowler R H, Guggenheim E A Statistical Thermodynamics (Cambridge: The Univ. Press, 1939) [Translated into Russian (Moscow: IL, 1949)]
 17. Dewan E M Phys. Fluids 4 (6) 243 (1961)
 18. Gryzinski M, Kunc J, Zgorzelski M J. Phys. B: At. Mol. Phys. 6 2292 (1973)
 19. Enskog D Kgl. Svenska Vetenskaps Akad. Handl. 63 (4) 87 (1921); also in Kinetic Theory Vol. 3 (Ed. S G Brush, Oxford: Pergamon Press, 1972)
 20. Coremans J M J, Beenakker J J M Physica 26 653 (1960)
 21. Chetverushkin B N Kineticheski-Soglasovannye Skhemy v Gazovoi Dinamike: Novaya Model’ Vyazkogo Gaza, Algoritmy, Parallel’naya Realizatsiya, Prilozheniya (Kinetically Consistent Schemes in Gas Dynamics: New Viscid Gas Model, Algorithms, Parallel Realization, and Applications, Moscow: Izd. MGU, 1999)
 22. Bakai A S, Sigov Yu S "Mnogolikaya turbulentnost’" (Multifacial turbulence), in Novoe v Sinergetike. Zagadki Mira Neravnovesnykh Struktur (New Concepts in Synergy. Puzzles in the World of Nonequilibrium Systems, Ed.-in-Chief I M Makarov, Moscow: Nauka, 1996) p. 10
 23. Reshetnyak S A, Shelepin L A Kvazistatsionarnye Raspredeleniya v Kinetike (Quasi-stationary Distributions in Kinetics, Moscow: IPO "Avtor", 1996)
 24. Klimontovich Yu L Usp. Fiz. Nauk 167 23 (1997) [Phys. Usp. 40 21 (1997)]
 25. Vlasov A A Nelokal’naya Statisticheskaya Mekhanika (Nonlocal Statistical Mechanics, Moscow: Nauka. Fizmatlit, 1978)
 26. Rudyak V Ya Statisticheskaya Teoriya Dissipativnykh Protsessov v Gazakh i Zhidkostyakh (Statistical Theory of Dissipative Processes in Gases and Liquids, Novosibirsk: Nauka, 1987)
 27. Braginskii S I, in Voprosy Teorii Plazmy (Problems in Plasma Theory) Vol. 1 (Ed. M A Leontovich, Moscow: Gosatomizdat, 1963) p. 183 [Translated into English: in Reviews of Plasma Physics Vol. 1 (Ed. M A Leontovich, New York: Consultants Bureau, 1965) p. 205]
 28. Nayfeh A H Perturbation Methods (New York: Wiley, 1973)
 29. Alekseev B V Matematicheskaya Kinetika Reagiruyushchikh Gazov (Mathematical Theory of Reacting Gases, Moscow: Nauka, 1982)
 30. Lenard A Ann. Phys. (New York) 10 390 (1960)
 31. Balescu R Phys. Fluids 3 52 (1960)
 32. Balescu R Equilibrium and Nonequilibrium Statistical Mechanics (New York: Wiley, 1975) [Translated into Russian: Vols 1, 2 (Moscow: Mir, 1978)]
 33. Klimontovich Yu L Kineticheskaya Teoriya Neideal’nogo Gaza i Neideal’noi Plazmy (Kinetic Theory of Nonideal Gases and Nonideal Plasmas, Moscow: Nauka, 1975) [Translated into English (Oxford: Pergamon Press, 1982)]
 34. Alekseev B V, Grushin I T Protsessy Perenosa v Reagiruyushchikh Gazakh i Plazme (Transport Processes in Reacting Gases and Plasmas, Moscow: Energoatomizdat, 1994)
 35. Trubnikov B A, in Voprosy Teorii Plazmy (Problems in Plasma Theory) Vol. 1 (Ed. M A Leontovich, Moscow: Gosatomizdat, 1963) p. 98 [Translated into English: in Reviews of Plasma Physics Vol. 1 (Ed. M A Leontovich, New York: Consultants Bureau, 1965) p. 105]
 36. Goldman E, Sirovich L Phys. Fluids 10 1928 (1967)
 37. Morse T F Phys. Fluids 6 1420 (1963)
 38. Shakhov E M Metod Issledovaniya Dvizhenii Razrezhennogo Gaza (Method for Studying Motion of a Dilute Gas, Moscow: Nauka, 1974)
 39. Golant V E, Zhilinskii A P, Sakharov I E Osnovy Fiziki Plazmy (Fundamentals of Plasma Physics, Moscow: Atomizdat, 1977) [Translated into English (New York: Wiley, 1980)]
 40. Gurevich A V, Zhivlyuk Yu N Zh. Eksp. Teor. Fiz. 49 214 (1965) [Sov. Phys. JETP 22 153 (1966)]
 41. Pidduck F B Proc. R. Soc. London Ser. A 88 296 (1913)
 42. Compton K T Phys. Rev. 7 489 (1916)
 43. Compton K T Phys. Rev. 7 509 (1916)
 44. Druyvesteyn M J Physica 10 61 (1930)
 45. Druyvesteyn M J Z. Phys. 64 781 (1930)
 46. Davydov B I Zh. Eksp. Teor. Fiz. 6 463 (1936)
 47. Ivanov Yu A, Lebedev Yu A, Polak L S Metody Kontaktnoi Diagnostiki v Neravnovesnoi Plazmokhimii (Methods of Contact Diagnostics in Nonequilibrium Plasmachemistry, Moscow: Nauka, 1981)
 48. Ginzburg V L, Gurevich A V Usp. Fiz. Nauk 70 201 (1960) [Sov. Phys. Usp. 3 115 (1960)]
 49. Ginzburg V L, Gurevich A V Usp. Fiz. Nauk 70 393 (1960) [Sov. Phys. Usp. 3 175 (1960)]
 50. Smirnov B M Fizika Slaboionizovannogo Gaza: v Zadachakh s Resheniyami (Physics of a Weakly Ionized Gas: Worked Problems, Moscow: Nauka, 1985) [Translated into English (Moscow: Mir Publ., 1981)]
 51. Alekseev B V Teplofiz. Vys. Temp. 33 838 (1995) [High Temp. 33 834 (1995)]
 52. Alekseev B V, Lebedev Yu A, Mikhailov V V Teplofiz. Vys. Temp. 35 209 (1997) [High Temp. 35 207 (1997)]
 53. Artsimovich L A, Sagdeev R Z Fizika Plazmy dlya Fizikov (Plasma Physics for Physicists, Moscow: Atomizdat, 1979)
 54. Alekseev B V Teplofiz. Vys. Temp. 38 374 (2000) [High Temp. 38 351 (2000)]
 55. Alekseev B V Teplofiz. Vys. Temp. 39 693 (2001) [High Temp. 39 641 (2001)]
 56. Looney D H, Brown S C Phys. Rev. 93 965 (1954)
 57. Chen F F Introduction to Plasma Physics and Controlled Fusion 2nd ed. (New York: Plenum Press, 1984) [Translated into Russian (Moscow: Mir, 1987)]
 58. Franklin R N, Hamberger S M, Smith G J Phys. Rev. Lett. 29 914 (1972)
 59. Klimontovich Yu L Statisticheskaya Teoriya Neravnovesnykh Protsessov v Plazme (The Statistical Theory of Non-Equilibrium Processes in Plasma, Moscow: Izd. MGU, 1964) [Translated into English (Cambridge, Mass.: M.I.T. Press, 1967)]
 60. Buchel’nikova N S, Matochkin E P, Preprint No. 77-15 (Novosibirsk: The Budker Institute of Nuclear Physics of the Siberian Branch of the USSR Acad. of Sci., 1977)
 61. Buchel’nikova N S, Matochkin E P, Preprint No. 77-39 (Novosibirsk: The Budker Institute of Nuclear Physics of the Siberian Branch of the USSR Acad. of Sci., 1977)
 62. Buchel’nikova N S, Matochkin E P, Preprint No. 79-112 (Novosibirsk: The Budker Institute of Nuclear Physics of the Siberian Branch of the USSR Acad. of Sci., 1979)
 63. Buchel’nikova N S, Matochkin E P Fiz. Plazmy 6 1097 (1980) [Sov. J. Plasma Phys. 6 603 (1980)]
 64. Landau L D Zh. Eksp. Teor. Fiz. 16 574 (1946)
 65. Landau L D J. Phys. USSR 5 71 (1941); Usp. Fiz. Nauk 93 527 (1967)
 66. Landau L D J. Phys. USSR 10 25 (1946)
 67. Clemmow P C, Dougherty J P Electrodynamics of Particles and Plasmas (Reading, Mass.: Addison-Wesley Publ. Co., 1990) [Translated into Russian (Moscow: Mir, 1996)]

© 1918–2021 Uspekhi Fizicheskikh Nauk
Email: ufn@ufn.ru Editorial office contacts About the journal Terms and conditions