Issues

 / 

2002

 / 

March

  

Letters to the editors


Some remarks on the radiation of charges and multipoles uniformly moving in a medium


Lebedev Physical Institute, Russian Academy of Sciences, Leninsky prosp. 53, Moscow, 119991, Russian Federation
PACS: 41.60.−m
DOI: 10.1070/PU2002v045n03ABEH001153
URL: https://ufn.ru/en/articles/2002/3/f/
Citation: Ginzburg V L "Some remarks on the radiation of charges and multipoles uniformly moving in a medium" Phys. Usp. 45 341–344 (2002)
BibTexBibNote ® (generic)BibNote ® (RIS)MedlineRefWorks

Оригинал: Гинзбург В Л «Несколько замечаний об излучении зарядов и мультиполей, равномерно движущихся в среде» УФН 172 373–376 (2002); DOI: 10.3367/UFNr.0172.200203j.0373

References (29) ↓ Cited by (15) Similar articles (6)

 1. Tamm I E, Frank I M Dokl. Akad. Nauk SSSR 14 107 (1937); Tamm I E, Frank I M C.R. Acad. Sci. USSR 14 109 (1937); sm. takzhe, Tamm I E Sobranie Nauchnykh Trudov Vol. 1 (M.: Nauka, 1975) p. 68
 2. Ginzburg V L Usp. Fiz. Nauk 166 1033 (1996); sm. takzhe, Ginzburg V L O Nauke, o Sebe i O Drugikh 2-e izd. (M.: Fizmatlit, 2001) p. 67
 3. Ginzburg V L Teoreticheskaya Fizika i Astrofizika 3-e izd. (M.: Nauka, 1987); Perevod na angl. yaz., Ginzburg V L Applications Of Electrodynamics In Theoretical Physics And Astrophysics 2nd rev. Engl. ed. (New York: Gordon and Breach Science Publ., 1989)
 4. Stevens T E et al. Science 291 627 (2001)
 5. Tamm J J. Phys. USSR 1 439 (1939); Tamm I E Sobranie Nauchnykh Trudov Vol. 1 (M.: Nauka, 1975) p. 77
 6. Fermi E Phys. Rev. 57 485 (1940)
 7. Afanasiev G N, Kartavenko V G, Magar E N Physica B 269 95 (1999)
 8. Afanasiev G N Phys. World 14 (4) 26 (2001)
 9. Frank I M Izluchenie Vavilova - Cherenkova (voprosy Teorii) (M.: Nauka, 1988)
 10. Zrelov V P Izluchenie Vavilova - Cherenkova i Ego Primenenie v Fizike Vysokikh Energii (M.: Atomizdat, 1968)
 11. Ginzburg V L Zh. Eksp. Teor. Fiz. 10 589 (1940); Ginzburg V L J. Phys. USSR 2 441 (1940)
 12. Frank I M Izv. AN SSSR. Ser. Fiz. 6 3 (1942)
 13. Auston D H et al. Phys. Rev. Lett. 53 1555 (1984)
 14. Tyapkin A A Fiz. Elem. Chast. At. Yad. 32 947 (2001)
 15. Landau L D, Lifshits E M Elektrodinamika Sploshnykh Sred (M.: Nauka, 1992)
 16. Born M Optika (Khar’kov: ONTI NKTP, 1937)
 17. Sivukhin D V Obshchii Kurs Fiziki. T. 4 Optika (M.: Nauka, 1980)
 18. Ginzburg V L, Frank I M Dokl. Akad. Nauk SSSR 56 699 (1947)
 19. Platonov K Yu, Fleishman G D Usp. Fiz. Nauk 172 241 (2002)
 20. Tidman D A Nucl. Phys. 2 289 (1956-1957)
 21. Ginzburg V L Usp. Fiz. Nauk 110 309 (1973)
 22. Ginzburg V L "Nedodumannoe, nedodelannoe..." Preprint №34 (M.: FIAN, 2001)
 23. Jelley J V Cherenkov Radiation, And Its Application (New York: Pergamon Press, 1958); Perevod na russk. yaz., Dzhelli Dzh Cherenkovskoe Izluchenie i Ego Primeneniya (M.: IL, 1960)
 24. Afanasiev G N, Eliseev S M, Stepanovsky Y P Proc. R. Soc. London A 454 1049 (1998)
 25. Afanasiev G N, Kartavenko V G, Ruzicka J J. Phys. A Math. Gen. 33 7585 (2000)
 26. Ginzburg V L, Frank I M Zh. Eksp. Teor. Fiz. 16 15 (1946); Kratkaya angl. versiya, Ginzburg V L, Frank I M J. Phys. USSR 9 353 (1945)
 27. Ginzburg V L, Tsytovich V N Perekhodnoe Izluchenie i Perekhodnoe Rasseyanie (M.: Nauka, 1984); Dopolnennyi perevod na angl. yaz., Ginzburg V L, Tsytovich V N Transition Radiation And Transition Scattering (Bristol: A. Hilger, 1990)
 28. Ter-Mikaelyan M L Vliyanie Sredy na Elektromagnitnye Protsessy pri Vysokikh Energiyakh (Erevan: Izd-vo AN Arm. SSR, 1969)
 29. Ter-Mikaelyan M L Usp. Fiz. Nauk 171 597 (2001)

© 1918–2020 Uspekhi Fizicheskikh Nauk
Email: ufn@ufn.ru Editorial office contacts About the journal Terms and conditions