Issues

 / 

2000

 / 

December

  

Letters to the editors


Reply to the letter ’What is mass?’ by R I Khrapko


Russian Federation State Scientific Center A.I. Alikhanov Institute ofTheoretical and Experimental Physics, ul. Bolshaya Cheremushkinskaya 25, Moscow, 117259, Russian Federation
Text can be downloaded in Russian. English translation is available on IOP Science.
PACS: 01.40.−d, 03.30.+p (all)
DOI: 10.1070/PU2000v043n12ABEH000889
URL: https://ufn.ru/en/articles/2000/12/i/
Citation: Okun L B "Reply to the letter 'What is mass?' by R I Khrapko" Phys. Usp. 43 1270–1275 (2000)
BibTexBibNote ® (generic)BibNote ® (RIS)MedlineRefWorks

:    «  .. „ ?“» 170 1366–1371 (2000); DOI: 10.3367/UFNr.0170.200012j.1366

References (17) ↓ Cited by (21) Similar articles (15)

 1. Pauli W Relativitätstheorie, Encykl. Math. Wiss. Bd 19 (Leipzig: Teubner, 1921); Perevod na russkii yazyk, Pauli V Teoriya Otnositel’nosti (M.-L.: Gostekhizdat, 1947); Perevod na russkii yazyk, Pauli V Teoriya Otnositel’nosti (Per. s nem. V L Ginzburga, L M Levina) 2-e izd., ispr. i dop. po angl. izd. 1958 g. (M.: Nauka, 1983)
 2. Fok V A Teoriya Prostranstva Vremeni i Tyagoteniya (M.: GITTL, 1955) p. 104, 105, 144, 145
 3. Tolmen R C Relativity, Thermodynamics And Cosmology (Oxford: Clarendon Press, 1969); Tolmen R Otnositel’nost’, Termodinamika i Kosmologiya (Per. s angl. V M Dubovika, V K Ignatovicha, pod red. Ya A Smorodinskogo) (M.: Nauka, 1974)
 4. Landau L D, Lifshits E M Teoriya Polya (M.: Gostekhizdat, 1941)
 5. Akhiezer A I, Berestetskii V B Kvantovaya Elektrodinamika (M.: GITTL, 1953); Akhiezer A I, Berestetskii V B Kvantovaya Elektrodinamika 2-e izd. (M.: Fizmatgiz, 1959); Akhiezer A I, Berestetskii V B Kvantovaya Elektrodinamika 3-e izd. (M.: Nauka, 1969)
 6. Bogolyubov N N, Shirkov D V Vvedenie v Teoriyu Kvantovannykh Polei (M.: GITTL, 1957); Bogolyubov N N, Shirkov D V Vvedenie v Teoriyu Kvantovannykh Polei 2-e izd. (M.: Nauka, 1973); Bogolyubov N N, Shirkov D V Vvedenie v Teoriyu Kvantovannykh Polei 3-e izd. (M.: Nauka, 1984)
 7. Okun’ L B Usp. Fiz. Nauk 158 512 (1989)
 8. Okun L B Phys. Today 42 (6) 31 (1989)
 9. Feynman R, Leighton R B, Sands M The Feynman Lectures On Physics (Reading, Mass.: Addison-Wesley, 1963, 1964), Vol. 1. Ch. 15, 16; Vol. 2. Ch. 28; Perevod, Feinman R, Leiton R B. Sends M Feinmanovskie Lektsii Po Fizike (M.: Nauka, 1961, 1966), Vyp. 2, Gl. 15, 16; Vyp. 6, Gl. 28
 10. Landau L D, Rumer Yu B Chto Takoe Teoriya Otnositel’nosti 3-e izd. (M.: Sov. Rossiya, 1975)
 11. Taylor E F, Wheeler J A Spacetime Physics (San Francisco: W.H. Freeman and Co., 1966)
 12. Taylor E F, Wheeler J A Spacetime Physics (New York: W.H. Freeman and Co., 1992)
 13. Savel’ev I V Kurs Obshchei Fiziki T. 1 Mekhanika. Molekulyarnaya Fizika 3-e izd., ispr. (M.: Nauka, 1986)
 14. Resnick R, Halliday D, Krane K S Physics Vol. 1 (New York: Wiley, 1992)
 15. Adler C Am. J. Phys. 55 739 (1987)
 16. Teilor E, Uiler Dzh. Fizika Prostranstva-vremeni (Perevod s angl. N V Mitskevicha) 2-e izd. (M.: Mir, 1971)
 17. Khrapko R I, Spirin G G, Razorenov V M Mekhanika (M.: Izd-vo MAI, 1993)

© 1918–2019 Uspekhi Fizicheskikh Nauk
Email: ufn@ufn.ru Editorial office contacts About the journal Terms and conditions