Issues

 / 

2000

 / 

December

  

Letters to the editors


Reply to the letter ’What is mass?’ by R I Khrapko


Russian Federation State Scientific Center A.I. Alikhanov Institute ofTheoretical and Experimental Physics, ul. Bolshaya Cheremushkinskaya 25, Moscow, 117259, Russian Federation
PACS: 01.40.−d, 03.30.+p (all)
DOI: 10.1070/PU2000v043n12ABEH000889
URL: https://ufn.ru/en/articles/2000/12/i/
Citation: Okun L B "Reply to the letter 'What is mass?' by R I Khrapko" Phys. Usp. 43 1270–1275 (2000)
BibTexBibNote ® (generic)BibNote ® (RIS)MedlineRefWorks

:    «  .. „ ?“» 170 1366–1371 (2000); DOI: 10.3367/UFNr.0170.200012j.1366

References (17) ↓ Cited by (22) Similar articles (15)

 1. Pauli W Relativitätstheorie, Encykl. Math. Wiss. Bd 19 (Leipzig: Teubner, 1921); Perevod na russkii yazyk, Pauli V Teoriya Otnositel’nosti (M.-L.: Gostekhizdat, 1947); Perevod na russkii yazyk, Pauli V Teoriya Otnositel’nosti (Per. s nem. V L Ginzburga, L M Levina) 2-e izd., ispr. i dop. po angl. izd. 1958 g. (M.: Nauka, 1983)
 2. Fok V A Teoriya Prostranstva Vremeni i Tyagoteniya (M.: GITTL, 1955) p. 104, 105, 144, 145
 3. Tolmen R C Relativity, Thermodynamics And Cosmology (Oxford: Clarendon Press, 1969); Tolmen R Otnositel’nost’, Termodinamika i Kosmologiya (Per. s angl. V M Dubovika, V K Ignatovicha, pod red. Ya A Smorodinskogo) (M.: Nauka, 1974)
 4. Landau L D, Lifshits E M Teoriya Polya (M.: Gostekhizdat, 1941)
 5. Akhiezer A I, Berestetskii V B Kvantovaya Elektrodinamika (M.: GITTL, 1953); Akhiezer A I, Berestetskii V B Kvantovaya Elektrodinamika 2-e izd. (M.: Fizmatgiz, 1959); Akhiezer A I, Berestetskii V B Kvantovaya Elektrodinamika 3-e izd. (M.: Nauka, 1969)
 6. Bogolyubov N N, Shirkov D V Vvedenie v Teoriyu Kvantovannykh Polei (M.: GITTL, 1957); Bogolyubov N N, Shirkov D V Vvedenie v Teoriyu Kvantovannykh Polei 2-e izd. (M.: Nauka, 1973); Bogolyubov N N, Shirkov D V Vvedenie v Teoriyu Kvantovannykh Polei 3-e izd. (M.: Nauka, 1984)
 7. Okun’ L B Usp. Fiz. Nauk 158 512 (1989)
 8. Okun L B Phys. Today 42 (6) 31 (1989)
 9. Feynman R, Leighton R B, Sands M The Feynman Lectures On Physics (Reading, Mass.: Addison-Wesley, 1963, 1964), Vol. 1. Ch. 15, 16; Vol. 2. Ch. 28; Perevod, Feinman R, Leiton R B. Sends M Feinmanovskie Lektsii Po Fizike (M.: Nauka, 1961, 1966), Vyp. 2, Gl. 15, 16; Vyp. 6, Gl. 28
 10. Landau L D, Rumer Yu B Chto Takoe Teoriya Otnositel’nosti 3-e izd. (M.: Sov. Rossiya, 1975)
 11. Taylor E F, Wheeler J A Spacetime Physics (San Francisco: W.H. Freeman and Co., 1966)
 12. Taylor E F, Wheeler J A Spacetime Physics (New York: W.H. Freeman and Co., 1992)
 13. Savel’ev I V Kurs Obshchei Fiziki T. 1 Mekhanika. Molekulyarnaya Fizika 3-e izd., ispr. (M.: Nauka, 1986)
 14. Resnick R, Halliday D, Krane K S Physics Vol. 1 (New York: Wiley, 1992)
 15. Adler C Am. J. Phys. 55 739 (1987)
 16. Teilor E, Uiler Dzh. Fizika Prostranstva-vremeni (Perevod s angl. N V Mitskevicha) 2-e izd. (M.: Mir, 1971)
 17. Khrapko R I, Spirin G G, Razorenov V M Mekhanika (M.: Izd-vo MAI, 1993)

© 1918–2022 Uspekhi Fizicheskikh Nauk
Email: ufn@ufn.ru Editorial office contacts About the journal Terms and conditions