Issues

 / 

1997

 / 

August

  Reviews of topical problems

I.L. Rozental’ “Elementary particles and cosmology (Metagalaxy and Universe)40 763–772 (1997)

S.S. Gershtein, E.P. Kuznetsov, V.A. Ryabov “The nature of neutrino mass and the phenomenon of neutrino oscillations40 773–806 (1997)

Yu.V. Kozlov, V.P. Martem’yanov, K.N. Mukhin “Neutrino mass problem: the state of the art40 807–842 (1997)

Physics of our days

N.V. Anshukova, A.I. Golovashkin, L.I. Ivanova, A.P. Rusakov “HTSCs with apical oxygen replaced by halogens40 843–847 (1997)

Physics news on the internet

Yu.N. Eroshenko “Physics news on the Internet (based on electronic preprints)40 848–848 (1997)

Personalia

Zh.I. Alferov, V.E. Golant, V.I. Gol’danskii, B.B. D’yakov, S.N. Zhurkov, B.P. Zakharchenya, V.I. Perel’, R.A. Suris, V.M. Tuchkevich, I.L. Fabelinskii, S.Ya. Frenkel’ “In memory of Viktor Yakovlevich Frenkel’40 849–850 (1997)

A.M. Baldin, S.T. Belyaev, S.S. Gershtein, S.P. Denisov, V.P. Dzhelepov, A.M. Zaitsev, L.G. Landsberg, A.A. Logunov, V.F. Obraztsov, A.N. Skrinskii, N.E. Tyurin, A.A. Tyapkin “In memory of Yurii Dmitrievich Prokoshkin40 851–852 (1997)

N.G. Basov, L.V. Keldysh, O.N. Krokhin, A.N. Oraevskii, V.I. Man’ko “In memory of Andrei Vladimirovich Vinogradov40 853–854 (1997)

Letters to the editors

V.B. Adamskii, Yu.N. Smirnov “Once again on the creation of the Soviet hydrogen bomb40 855–858 (1997)

G.A. Goncharov “On the history of creation of the Soviet hydrogen bomb40 859–867 (1997)

© 1918–2023 Uspekhi Fizicheskikh Nauk
Email: ufn@ufn.ru Editorial office contacts About the journal Terms and conditions