Issues

 / 

1997

 / 

May

  Reviews of topical problems

Yu.A. Izyumov “Strongly correlated electrons: the t-J model40 445–476 (1997)

V.V. Yan’kov “Attractors and frozen-in invariants in turbulent plasma40 477–493 (1997)

V.V. Tuchin “Light scattering study of tissues40 495–515 (1997)

Physics news on the internet

Yu.N. Eroshenko “Physics news on the Internet (based on electronic preprints)40 516–516 (1997)

Conferences and symposia

R.P. Ozerov, V.L. Aksenov, Yu.A. Izyumov, A.Yu. Rumyantsev, S.V. Maleev “Scientific session of the Division of General Physics and Astronomy of the Russian Academy of Sciences (December 25, 1996)40 517–517 (1997)

R.P. Ozerov “Neutronography: history and trends of further progress40 517–520 (1997)

V.L. Aksenov “Current methods of structural neutronography40 520–521 (1997)

Yu.A. Izyumov “Physical basis of magnetic neutronography40 521–523 (1997)

S.V. Maleev “Neutron scattering and investigations in solid state physics in the St. Petersburg Nuclear Physics Institute40 523–527 (1997)

D. Bimberg, I.P. Ipatova, P.S. Kop’ev, N.N. Ledentsov, V.G. Malyshkin, V.A. Shchukin, I.V. Kukushkin, N.A. Gippius, V.D. Kulakovskii, S.G. Tikhodeev, V.V. Kapaev, Yu.V. Kopaev, I.V. Tokatly, V.G. Lysenko, V.A. Krupenin, S.V. Lotkhov, Yu.A. Pashkin, D.E. Presnov “Scientific session of the Division of General Physics and Astronomy of the Russian Academy of Sciences (January 29, 1997)40 529–529 (1997)

D. Bimberg, I.P. Ipatova, P.S. Kop’ev, N.N. Ledentsov, V.G. Malyshkin, V.A. Shchukin “Spontaneous ordering of semiconductor nanostructures40 529–532 (1997)

I.V. Kukushkin “Experimental verification of the skyrmion concept40 532–534 (1997)

N.A. Gippius, V.D. Kulakovskii, S.G. Tikhodeev “Effect of electric field redistribution on the electronic and optical properties of nanostructures40 534–538 (1997)

V.V. Kapaev, Yu.V. Kopaev, I.V. Tokatly “Momentum dependence of electron state dimensionality in heterostructures40 538–542 (1997)

V.A. Krupenin, S.V. Lotkhov, Yu.A. Pashkin, D.E. Presnov “An experimental study of charge effects in ultrasmall tunnel junctions40 542–544 (1997)

Personalia

M.A. Vasil’ev, V.L. Ginzburg, A.V. Gurevich, G.F. Zharkov, N.S. Kardashev, L.V. Keldysh, D.A. Kirzhnits, A.I. Nikishov, M.A. Solov’ev, I.V. Tyutin, E.L. Feinberg, I.S. Shapiro “Vladimir Ivanovich Ritus (on his seventieth birthday)40 545–546 (1997)

V.L. Ginzburg, V.N. Gavrin, N.A. Dobrotin, V.A. Matveev, I.V. Rakobol’skaya, O.G. Ryazhskaya, A.N. Skrinskii, E.L. Feinberg, G.B. Khristiansen, A.E. Chudakov “Georgii Timofeevich Zatsepin (on his eightieth birthday)40 547–548 (1997)

V.L. Ginzburg, G.T. Zatsepin, N.N. Kalmykov, G.F. Krymskii, G.V. Kulikov, M.I. Panasyuk, A.N. Skrinskii, Yu.A. Fomin, A.E. Chudakov, D.V. Shirkov “Georgii Borisovich Khristiansen (on his seventieth birthday)40 549–550 (1997)

Bibliography

E.I. Kats “30 years of the L.D. Landau Institute40 551–552 (1997)

© 1918–2022 Uspekhi Fizicheskikh Nauk
Email: ufn@ufn.ru Editorial office contacts About the journal Terms and conditions