Issues

 / 

1995

 / 

November

  

Reviews of topical problems


Excitation of an electric instability by heating


St. Petersburg Chemical-Pharmaceutical Academy, ul. prof. Popova 14, St. Petersburg, 197376, Russian Federation

A theory is proposed of the mechanism of the excitation of free thermal convection, which is activated by an electric force and creates an electric instability. This thermoelectric mechanism can account for the excitation of cellular motion when a medium is heated from above by, for example, laser radiation.

Fulltext: pdf
Log in or sign up to access the full texts.
Fulltext is also available at DOI: 10.1070/PU1995v038n11ABEH000118
PACS: 44.25.+f, 47.20.−k, 47.65.+a (all)
DOI: 10.1070/PU1995v038n11ABEH000118
URL: https://ufn.ru/en/articles/1995/11/c/
Citation: Eidel’man E D "Excitation of an electric instability by heating" Phys. Usp. 38 1231–1246 (1995)
BibTexBibNote ® (generic)BibNote ® (RIS)MedlineRefWorks

Оригинал: Эйдельман Е Д «Возбуждение электрической неустойчивости нагреванием» УФН 165 1279–1294 (1995); DOI: 10.3367/UFNr.0165.199511c.1279

References (113) ↓ Cited by (16) Similar articles (20)

 1. Chandrasekhar S Hydrodynamic And Hydromagnetic Instability (Oxford: Clarendon Press, 1961)
 2. Gershuni G Z, Zhukhovitskii E M Konvektivnaya Ustoichivost’ Neszhimaemoi Zhidkosti (Convective Stability Of An Incompressible Liquid) (Moscow: Nauka, 1972)
 3. Drazin P G, Reid W H Hydrodynamic Stability (Cambridge: Cambridge University Press, 1981)
 4. Gershuni G Z, Zhukhovitskii E M, Nepomnyashchii A A Ustoichivost’ Konvektivnykh Techenii (Stability Of Convective Flows) (Moscow: Nauka, 1989)
 5. Pearson J K A J. Fluid Mech. 4 ((5)) 489 (1958)
 6. Nield D A J. Fluid Mech. 19 341 (1964)
 7. Berg J C, Acrivos A Chem. Eng. Sci. 20 737 (1965)
 8. Eidel’man E D Zh. Eksp. Teor. Fiz. 103 1633 (1993); Eidel’man E D J. Exp. Theor. Phys. 76 802 (1993)
 9. Eidel’man E D Zh. Tekh. Fiz. 64 ((4)) 29 (1994); Eidel’man E D Tech. Phys. 39 364 (1994)
 10. Eidel’man E D Zh. Tekh. Fiz. 57 1145 (1987); Eidel’man E D Sov. Phys. Tech. Phys. 32 667 (1987)
 11. Eidel’man E D Zh. Tekh. Fiz. 63 ((10)) 193 (1993); Eidel’man E D Tech. Phys. 38 928 (1993)
 12. Eidel’man E D Zh. Tekh. Fiz. 63 ((10)) 196 (1993); Eidel’man E D Tech. Phys. 38 930 (1993)
 13. Eidel’man E D Teplofiz. Vys. Temp. 32 418 (1994); Eidel’man E D High Temp. 32 393 (1994)
 14. Eidel’man E D Fiz. Tekh. Poluprovodn. 28 1535 (1994); Eidel’man E D Semiconductors 28 858 (1994)
 15. Landau L D, Lifshitz E M Fluid Mechanics 2nd edition (Oxford: Pergamon Press, 1987)
 16. Landau L D, Lifshitz, Pitaevskii L P Electrodynamics Of Continuous Media 2nd edition (Oxford: Pergamon Press, 1984)
 17. Levchenko E B, Chernyakov A L Zh. Eksp. Teor. Fiz. 81 202 (1981); Levchenko E B, Chernyakov A L Sov. Phys. JETP 54 102 (1981)
 18. Arutyunyan R V, Baranov V Yu, Bol’shov L A, et al Vozdeistvie Lazernogo Izlucheniya Na Materialy (Action Of Laser Radiation On Materials) (Moscow: Nauka, 1989)
 19. Eidel’man E D Poverkhnost’ ((3)) 29 (1995)
 20. Eidel’man E D Pis’ma Zh. Tekh. Fiz. 19 ((17)) 90 (1993); Eidel’man E D Tech. Phys. Lett. 19 566 (1993)
 21. Levich V G Fiziko-Khimicheskaya Gidrodinamika (Physico-chemical Hydrodynamics) (Moscow: Fizmatgiz, 1959)
 22. Davies J T, Rideal E K Interfacial Phenomena 2nd edition (New York: Academic Press, 1963)
 23. Birikh R V Zh. Prikl. Mekh. Tekh. Fiz. ((3)) 69 (1966)
 24. Levich V G, Krylov V S Annu. Rev. Fluid Mech. 1 293 (1969)
 25. Eidel’man E D Zh. Eksp. Teor. Fiz. 104 3058 (1993); Eidel’man E D J. Exp. Theor. Phys. 77 428 (1993)
 26. Sokovishin Yu A, Martynenko O G Vvedenie V Teoriyu Svobodnokonvektivnogo Teploobmena (Introduction To The Theory Of Free-Convection Heat Exchange) (Leningrad: Leningrad State University, 1982)
 27. Cebeci T, Bradshaw P Physical And Computational Aspects Of Convective Heat Transfer (Berlin: Springer, 1984)
 28. Bologa M K, Grosu F P, Kozhukhar’ I A Elektrokonvektsiya I Teploobmen (Electroconvection And Heat Exchange) (Kishinev Shtiintsa, 1977)
 29. Bologa M K, Berkov A B Elektrokonvektivnyi Teploobmen Dispersionnykh Sistem (Electroconvective Heat Exchange In Disperse Systems) (Kishinev Shtiintsa, 1989)
 30. Bologa M K, Smirnov G F, Didkovskii I M, Klimov S M Teploobmen Pri Kipenii I Kondensatsii V Elektricheskom Pole (Heat Exchange In Boiling And Condensation In An Electric Field) (Kishinev Shtiintsa, 1987)
 31. Eidel’man E D Zh. Tekh. Fiz. 64 ((5)) (1) (1994); Eidel’man E D Tech. Phys. 39 455 (1994)
 32. Eidel’man E D Zh. Eksp. Teor. Fiz. 105 ((2)) 295 (1994); Eidel’man E D J. Exp. Theor. Phys. 78 157 (1994)
 33. Sanochkin Yu V Zh. Prikl. Mekh. Tekh. Fiz. ((6)) 134 (1983)
 34. Cutler M Liquid Semiconductors (New York: Academic Press, 1977)
 35. Regel’ A R, Glazov V M Fizicheskie Svoistva Elektricheskikh Rasplavov (Physical Properties Of Electric Melts) (Moscow: Metallurgiya, 1980)
 36. Glazov V M, Wobst M, Timoshenko V Ya Metody Issledovaniya Svoistv Zhidkikh Metallov I Poluprovodnikov (Methods For Investigation Of The Properties Of Liquid Metals And Semiconductors) (Moscow: Metallurgiya, 1989)
 37. Novoselov A V, Glazov V M, Smirnova N A Termodinamika I Mat Erialovedenie Poluprovodnikov (Thermodynamics And Materials Science Of Semiconductors) (Moscow: Metallurgiya, 1992)
 38. Alekseev A A, Andreev A A, Prokhorenko V Ya Usp. Fiz. Nauk 106 393 (1972); Alekseev A A, Andreev A A, Prokhorenko V Ya Sov. Phys. Usp. 15 139 (1972)
 39. Shaposhnikov I G Prikl Mat. Mekh. 17 604 (1952)
 40. Hart J E J. Fluid Mech. 49 ((2)) 279 (1979)
 41. Turner J S Annu. Rev. Fluid Mech. 17 11 (1985)
 42. Izmailov N A Elektrokhimiya Rastvorov (Electrochemistry Of Solutions) (Moscow: Nauka, 1976)
 43. Eidel’man E D Zh. Tekh. Fiz. 59 ((4)) 145 (1989); Eidel’man E D Sov. Phys. Tech. Phys. 34 469 (1989)
 44. Eidel’man E D Teplofiz. Vys. Temp. 33 509 (1995)
 45. Ioffe I V, Eidel’man E D Pis’ma Zh. Tekh. Fiz. 4 193 (1978); Ioffe I V, Eidel’man E D Sov. Tech. Phys. Lett. 4 77 (1978)
 46. Eidel’man E D Zh. Tekh. Fiz. 65 ((1)) 19 (1995); Eidel’man E D Tech. Phys. 40 9 (1995)
 47. Bonch-Bruevich V L Zh. Eksp. Teor. Fiz. 67 2204 (1974); Bonch-Bruevich V L Sov. Phys. JETP 40 1093 (1975)
 48. Bonch-Bruevich V L Zh. Eksp. Teor. Fiz. 71 1583 (1976); Bonch-Bruevich V L Sov. Phys. JETP 44 829 (1976)
 49. de Jeu W H Physical Properties Of Liquid Crystalline Materials (New York: Gordon and Breach, 1980)
 50. Gevorkyan E V, Bazarov I P Statisticheskaya Fizika Zhidkikh Kristallov (Statistical Physics Of Liquid Crystals) (Moscow: Moscow State University, 1992)
 51. Eidel’man E D Fiz. Tverd. Tela (Leningrad) 37 ((1)) 162 (1995); Eidel’man E D Phys. Solid State 37 86 (1995)
 52. Chandrasekhar S (Ed.) Liquid Crystals (Cambridge: Cambridge University Press, 1977)
 53. de Gennes P G The Physics Of Liquid Crystals (Oxford: Clarendon Press, 1974)
 54. Landau L D, Lifshitz E M Theory Of Elasticity 3rd edition (Oxford: Pergamon Press, 1986)
 55. Kats E I, Lebedev V V Dinamika Zhidkikh Kristallov (Dynamics Of Liquid Crystals) (Moscow: Nauka, 1988)
 56. Ioffe I V, Lembrikov B I, Eidel’man E D Pis’ma Zh. Tekh. Fiz. 2 921 (1976); Ioffe I V, Lembrikov B I, Eidel’man E D Sov. Tech. Phys. Lett. 2 361 (1976)
 57. Dubois-Violette E C. R. Acad. Sci. 273 923 (1971)
 58. Dubois-Violette E, Guyon E Mol. Cryst. Liq. Cryst. 26 193 (1974)
 59. Ioffe I V, Eidel’man E D Zh. Tekh. Fiz. 49 2291 (1979); Ioffe I V, Eidel’man E D Sov. Phys. Tech. Phys. 24 1273 (1979)
 60. Kaputin A P, Kaputina O A Aku Stika Zh Idkikh Kristallov (Acoustics Of Liquid Crystals) (Moscow: Nauka, 1986)
 61. Eidel’man E D Poverkhnost’ 8 ((3)) 26 (1995)
 62. Rapini A Can. J. Phys. 53 968 (1975)
 63. Matveenko V N, Kirsanov E A Poverkhnostnye Yavleniya V Zh Idkikh Kristallakh (Surface Phenomena In Liquid Crystals) (Moscow: Moscow State University, 1991)
 64. Pieranski P, Dubois-Violette E, Guyon E Phys. Rev. Lett. 30 736 (1973)
 65. Ioffe I V, Eidel’man E D Zh. Tekh. Fiz. 51 1702 (1981); Ioffe I V, Eidel’man E D Sov. Phys. Tech. Phys. 26 979 (1981)
 66. Eidel’man E D Zh. Tekh. Fiz. 60 ((1)) 214 (1990); Eidel’man E D Sov. Phys. Tech. Phys. 35 131 (1990)
 67. Ioffe I V, Eidel’man E D Zh. Tekh. Fiz. 60 ((1)) 217 (1990); Ioffe I V, Eidel’man E D Sov. Phys. Tech. Phys. 35 133 (1990)
 68. Helfrich W J. Chem. Phys. 55 839 (1971)
 69. Dubois-Violette E J. Phys. (Paris) 34 107 (1973)
 70. Gurevich L E, Ioffe I V Zh. Eksp. Teor. Fiz. 61 1133 (1971); Gurevich L E, Ioffe I V Sov. Phys. JETP 34 605 (1972)
 71. Ostroumov G A Vza Imodeistvie Gidrodinamicheskikh I Elektricheskikh Polei (Interaction Of Hydrodynamic And Electric Fields) (Moscow: Nauka, 1979)
 72. Stishkov Yu K, Ostapenko A A Elektrodinamicheskie Techeniya V Zhidkikh Dielektrikakh (Electrodynamic Flows In Liquid Insulators) (Leningrad: Leningrad State University, 1989)
 73. Gelmont B L, Ioffe I V Phys. Lett. A 26 253 (1968)
 74. Roberts P H Quart. J. Mech. Appl. Math. 22 211 (1969)
 75. Turnbull R J Phys. Fluids 11 2588 (1968)
 76. Eidel’man E D Zh. Eksp. Teor. Fiz. 107 774 (1995); Eidel’man E D J. Exp. Theor. Phys. 80 439 (1995)
 77. Ioffe I V, Eidel’man E D Pis’ma Zh. Tekh. Fiz. 2 90 (1976); Ioffe I V, Eidel’man E D Sov. Tech. Phys. Lett. 2 34 (1976)
 78. Eidel’man E D Pis’ma Zh. Tekh. Fiz. 20 ((22)) 74 (1994); Eidel’man E D Tech. Phys. Lett. 20 923 (1994)
 79. Dukhin S S, Deryagin B V Elektroforez (Electrophoresis) (Moscow: Nauka, 1976)
 80. Eidel’man E D Pis’ma Zh. Tekh. Fiz. 20 ((22)) 10 (1994); Eidel’man E D Tech. Phys. Lett. 20 893 (1994)
 81. Benard H Ann. Chim. Phys. 23 62 (1901)
 82. Warth A H The Chemistry And Technology Of Waxes 2nd edition (New York, 1956)
 83. Vysokomolekulyarnye Nepredel’nye Spirty Iz Kashalotovogo Zhira (High-Molecular Unsaturated Alcohols From Sperm Whale Oil) (Moscow: VINITI, 1966)
 84. Musaev T Author’s Abstract of Thesis for the Degree of Candidate of Chemical Sciences (Grozny, 1982)
 85. Vinokur K D, Sikharulidze D G, Chilaya G S, Elashvili Z M Zhidkie Kristally So Spiral’noi Strukturoi I Ikh Ispol’zovanie Dlya Sistem Otobrazheniya Informatsii (Liquid Crystals With Helical Structure And Their Use In Information Display Systems) (Tbilisi: Metsniereba, 1988)
 86. Ioffe I V, Kalinin N V, Eidel’man E D Pis’ma Zh. Tekh. Fiz. 2 395 (1976); Ioffe I V, Kalinin N V, Eidel’man E D Sov. Tech. Phys. Lett. 2 153 (1976)
 87. Ioffe I V, Eidel’man E D Pis’ma Zh. Tekh. Fiz. 15 ((2)) 9 (1989); Ioffe I V, Eidel’man E D Sov. Tech. Phys. Lett. 15 41 (1989)
 88. Mirkin L I Dokl. Akad. Nauk SSSR 186 305 (1969); Mirkin L I Sov. Phys. Dokl. 14 494 (1969)
 89. Mirkin L I Fizicheskie Osnovy Obrabotki Mat eriala Luchami Lazera (Physical Basis of Processing of Materials by Laser Radiation) (Moscow: Moscow State University, 1975)
 90. Bunkin F V, Tribel’skii M I Usp. Fiz. Nauk 130 193 (1980); Bunkin F V, Tribel’skii M I Sov. Phys. Usp. 23 105 (1980)
 91. Karpov S Yu, Koval’chuk Yu V, Pogorel’skii Yu V Fiz. Tekh. Poluprovodn. 20 1945 (1986); Karpov S Yu, Koval’chuk Yu V, Pogorel’skii Yu V Sov. Phys. Semicond. 20 1221 (1986)
 92. Aleksandrov L N Kinetika Kristallizatsii I Perekristallizatsii Poluprovodnikovykh Plenok (Kinetics Of Crystallisation And Recrystallisation Of Semiconductor Films) (Novosibirsk: Nauka, 1985)
 93. Betanelli A I, Danilenko L P, Loladze T N, et al Fiz. Khim. Obrab. Mater. ((6)) 22 (1972)
 94. Rykalin N N, Uglov A A, Kokora A N Fiz. Khim. Obrab. Mater. ((6)) 14 (1972)
 95. Astapchik S A, Tsarev G L, Bereza M A, Chibot’ko A A Vestsi Akad. Navuk BSS R Ser. Fiz.-Tekh. Navuk. ((2)) 13 (1987)
 96. Astapchik S A, Bereza M A Vestsi Akad. Navuk BSS R Ser. Fiz.-Tekh. Navuk ((1)) 29 (1989)
 97. Rykalin N N, Uglov A A, Kokora A N Lazernaya Elektronno-luchevaya Obrabotka Materialov (Laser and Electron Beam Processing of Materials) (Moscow: Mashinostroenie, 1988)
 98. Veiko V P, Libenson M N Lazernaya Obrabotka (Laser Processing) (Leningrad: Lenizdat, 1983)
 99. Duley W W Laser Processing and Analysis of Materials (New York: Plenum Press, 1983)
 100. Vvedenov A A, Gladush G G Fizicheskie Protsessy pri Lazernoi Obrabotke Materialov (Physical Phenomena in Laser Processing of Materials) (Moscow: Energoatomizdat, 1985)
 101. von Allmen M Laser-Beam Interaction With Materials (Berlin: Springer, 1987)
 102. Fizicheskie Postoyannye: Spavochnik (Physical Constants: Handbook) (Moscow: Nauka, 1990)
 103. Nezhelko V I, Floka L I Poverkhnostnoe Natyazhenie Zhidkikh Metallov I Splavov: Spravochnik (Surface Tension Of Liquid Metals And Alloys: Handbook) (Moscow: Mashinostroenie, 1991)
 104. Ansel’m A I Introduction To Semiconductor Theory (Moscow: Mir; Englewood Cliffs, 1981); Ansel’m A I Introduction To Semiconductor Theory (NJ: Prentice-Hall, 1981)
 105. Conwell E M High Field Transport In Semiconductors (Suppl. 9 To Solid State Phys.) (New York: Academic Press, 1967)
 106. Tsidil’kovskii I M Termomagnitnye I Termoelektricheskie Yavleniya V Poluprovodnikakh (Thermomagnetic And Thermoelectric Effects In Semiconductors) (Moscow: Nauka, 1973)
 107. Glansdorff P, Prigogine I Thermodynamic Theory Of Structure, Stability, And Fluctuations (New York: Wiley-Interscience, 1971)
 108. Graham R Fluctuations, Instabilities And Phase Transitions (New York: Plenum Press, 1975)
 109. Haken H Rev. Mod. Phys. 47 67 (1975)
 110. Haken H Introduction To Synergetics: Nonequilibrium Phase Transitions And Self-Organization In Physics, Chemistry, And Biology (Berlin: Springer, 1977)
 111. Haken H Advanced Synergetics: Instability Hierarchies Of Self-Organizing Systems And Devices (Berlin: Springer, 1983)
 112. Stanley H E Introduction To Phase Transition And Critical Phenomena (Oxford: Clarendon Press, 1971)
 113. Careri G Ordine e Disordine nella Materia Latenza (1982)

© 1918–2022 Uspekhi Fizicheskikh Nauk
Email: ufn@ufn.ru Editorial office contacts About the journal Terms and conditions