Issues

 / 

1990

 / 

August

  

Reviews of topical problems


Status of muon catalysis of nuclear fusion reactions

 a,
a National Research Centre Kurchatov Institute, pl. akad. Kurchatova 1, Moscow, 123182, Russian Federation
PACS: 25.45.Hi, 27.10.+h, 36.10.Dr, 23.20.Lv, 23.20.Js (all)
DOI: 10.1070/PU1990v033n08ABEH002620
URL: https://ufn.ru/en/articles/1990/8/b/
Citation: Men’shikov L I, Somov L N "Status of muon catalysis of nuclear fusion reactions" Sov. Phys. Usp. 33 (8) 616–646 (1990)
BibTexBibNote ® (generic)BibNote ® (RIS)MedlineRefWorks

:   ,    « » 160 (8) 47–103 (1990); DOI: 10.3367/UFNr.0160.199008b.0047

References (131) ↓ Cited by (31) Similar articles (20)

 1. Gershtein S. S., Zel’dovich Ya. B. Usp. Fiz. Nauk 71 581 (1960); Gershtein S S, Zel’dovich Ya B Sov.Phys.Usp. 3 593 (1961)
 2. Gerstein S. S., Ponomarev L. I. Muon Physics Vol. 3 (Eds V W Hughes, C S Wu) (London: Academic Press, 1975) p. 141
 3. Bracci L., Fiorentini G. Phys. Rep. 86 175 (1982)
 4. Ponomarev L. I., Fiorentini G. Muon Catal. Fusion 1 3 (1987)
 5. Men’shikov L. I. "Protsessy myuonnogo kataliza v plotnoi nizkotemperaturnoi plazme" Preprint 4589/2 (M.: IAE, 1988)
 6. Men’shikov L. I., Shatrov V. A. Zh. Eksp. Teor. Fiz. 95 458 (1989)
 7. Men’shikov L. I. Fiz. Plazmy 16 386 (1990)
 8. Frank F C Nature 160 525 (1947)
 9. Lattes G. M. G., Occhialini G. P. S., Powell C. F. Nature 160 453 (1947)
 10. Alvarez L. W., Brander H., Crawford F. S. Phys. Rev. 105 1127 (1957)
 11. Landau L. D., Lifshits E. M. Kvantovaya Mekhanika (M.: Nauka, 1974)
 12. Bethe H A Ann. Phys. (Leipzig) 5 325 (1930)
 13. Wightman A S Phys. Rev. 77 521 (1950)
 14. Balashov V. V., Dolinov V. K., Korenman G. Ya. Muon Catal. Fusion 2 105 (1988)
 15. Bethe H. A., Leon M. Phys. Rev. 127 636 (1962)
 16. Men’shikov L. I., Ponomarev L. I. Pis’ma ZhETF 39 542 (1984)
 17. Men’shikov L. I., Ponomarev L. I. "Kvazirezonansnaya perezaryadka mezoatomov izotopov vodoroda v vozbuzhdennykh sostoyaniyakh" Preprint 4006/12 (M.: IAE, 1984)
 18. Men’shikov L. I., Ponomarev L. I. Z. Phys. D 2 1 (1986)
 19. Men’shikov L. I., Ponomarev L. I. Pis’ma ZhETF 42 12 (1985); Men’shikov L. I., Ponomarev L. I. JETP Lett. 42 13 (1985)
 20. Bukhvostov A. P., Popov N. P. Zh. Eksp. Teor. Fiz. 82 23 (1982)
 21. Men’shikov L. I. "Kinetika mezoatomov izotopov vodoroda v vozbuzhdennykh sostoyaniyakh" Preprint 4531/2 (M.: IAE, 1987)
 22. Men’shikov L I Muon Catal. Fusion 2 173 (1988)
 23. Kravtsov A. V., Mayorov A. Yu., Mikhailov A. I., Popov N. P., Soloviev E. A. "Quasiresonant charge-exchange of the excited mesic hydrogen in the mixture of hydrogen isotopes (in Russian)" Preprint No.1272 (Leningrad: Leningrad Institute of Nuclear Research, 1987)
 24. Solov’ev E. A. Yad. Fiz. 43 784 (1986)
 25. Breunlich W. H., Cargnetli M., Marton J., Kammel P. "Muon catalyzed fusion" Preprint No.21174 (Berkely: Lawrence Laboratory, University of California, 1986)
 26. Jones S. E., Anderson A. N.. Gaffrey A. J. Phys. Rev. Lett. 56 588 (1986)
 27. Vinitskii S. I., Ponomarev L. I. Fiz. Elem. Chast. At. Yad. 13 1336 (1982)
 28. Bubak M., Faifman M. P. "Cross section for hydrogen muonic atomic processes in two-level approximation of the adiabatic framework" Preprint E4-87-464 (Dubna: JINR, 1987)
 29. Matveenko A. V., Ponomarev L. I. Zh. Eksp. Teor. Fiz. 59 1953 (1970)
 30. Belyaev V. B., Gershtein S. S., Zakhar’ev V. N., Lomnev S. P. Zh. Eksp. Teor. Fiz. 37 1652 (1959); Belyaev V B et al. Sov. Phys. JETP 10 1171 (1959)
 31. Kravtsov A. V., Mikhailov A. I., Popov N. P. "Muonic atoms scattering on atoms" Preprint 1037 (L.: LIYaF AN SSSR, 1985)
 32. Adamczak A., Melezhik V. S., Men’shikov L. I. Z. Phys. D 4 153 (1986)
 33. Adamczak A., Melezhik V. S. Phys. Lett. A 118 181 (1986)
 34. Adamczak A "Mesic atomic scattering on diatomic molecules" Preprint No. 964 (Uppsala: Uppsala University, 1988)
 35. Melezhik V S Muon Catal. Fusion 1 205 (1987)
 36. Men’shikov L. I. "Rasseyanie mezoatomov izotopov vodoroda na molekulakh izotopov vodoroda" Preprint 3811/12 (M.: IAE, 1983)
 37. Ponomarev L. I., Faifman M. P. Zh. Eksp. Teor. Fiz. 71 1669 (1976)
 38. Vesman E. A. Pis’ma ZhETF 5 113 (1967); Vesman E A JETP Lett. 5 91 (1967)
 39. Vinitskii S. I., Ponomarev L. I., Puzynin I. V., Puzynina T. P., Somov L. N., Faifman M. P. Zh. Eksp. Teor. Fiz. 74 849 (1978)
 40. Men’shikov L. I. Yad. Fiz. 42 1184 (1985)
 41. Faifman M. P., Men’shikov L. I., Strizsh T. A. Muon Catal. Fusion 4 1 (1989)
 42. Men’shikov L. I., Faifman M. P. "Vychislenie skorostei obrazovaniya mezomolekul s uchetom eksperimental’nykh dannykh po fotoionizatsii molekul vodorda" Preprint 3849/12 (M.: IAE, 1983)
 43. Zel’dovich Ya. B., Gershtein S. S. Zh. Eksp. Teor. Fiz. 35 821 (1958)
 44. Zavattini E Muon Physics Vol. 2 (Eds V W Hughes, C S Wu) (London: Academic Press, 1975) p. 219
 45. Bakalov D. D., Faifman M. P., Ponomarev L. I., Vinitsky S. I. Nucl. Phys. A 384 302 (1982)
 46. Bakalov D. D., Vinitskii S. I., Men’shikov L. I., Melezhik, V. S., Ponomarev L. I. "μ-zakhvat v zhidkom vodorode" Preprint R4-82-633 (Dubna: OIYaI, 1982)
 47. Gerstein S. S., Ponomarev L. I. Phys. Lett. B 72 80 (1977)
 48. Ostrovskii V. N., Ustimov V. I. Zh. Eksp. Teor. Fiz. 79 1228 (1980)
 49. Lane A M Phys. Lett. A 98 337 (1983)
 50. Men’shikov L. I., Faifman M. P. "A scheme for calculating decay rates of quasi-stationary states of molecular complexes" Preprint No.4180/12 (Moscow: Institute of Atomic Energy, 1985)
 51. Men’shikov L. I., Faifman M. P. Yad. Fiz. 43 650 (1986)
 52. Men’shikov L. I., Ponomarev L. I., Strizh T. A., Faifman M. P. Zh. Eksp. Teor. Fiz. 92 1173 (1987)
 53. Perelomov V. M., Popov V. S., Terent’ev M. V. Zh. Eksp. Teor. Fiz. 50 1393 (1966)
 54. Men’shikov L. I. Yad. Fiz. 42 1449 (1985)
 55. Men’shikov L. I., Somov L. P., Faifman M. P. Zh. Eksp. Teor. Fiz. 94 6 (1988)
 56. Somov L N Muon Catal. Fusion 3 465 (1988)
 57. Faifman M P Muon Catal. Fusion 2 247 (1988)
 58. Men’shikov L. I., Ponomarev L. I. Pis’ma ZhETF 45 471 (1987)
 59. Faifman M, P., Men’shikov L. I., Ponomarev L. I. Muon Catal. Fusion 2 285 (1988)
 60. Breunlich W. H., Cargnelli M., Kammel P. Phys. Rev. Lett. 53 1137 (1984)
 61. Somov L. N. "Sverkhtonkaya struktura urovnei energii mezoatoma dμ i mezomolekuly ddu i kinetika mezomolekulyarnykh protsessov v deiterii" Preprint R4-81-851 (Dubna: OIYaI, 1981)
 62. Breunlich W. N, Cargnelli M., Marion I. Phys. Rev. Lett. 58 329 (1987)
 63. Faifman M. P., Men’shikov L. I., Ponomarev L. I., Puzunin I. V., Strizsh T. A. Z. Phys. D 1 79 (1986)
 64. Men’shikov L. I., Ponomarev L. I. Phys. Lett. B 167 141 (1986)
 65. Petrov Yu. V. "Vliyanie konechnogo vremeni zhizni mezomolekulyarnogo kompleksa na rezonansnyi mekhanizm ego obrazovaniya" Preprint 1058 (L.: LIYaF, 1985)
 66. Men’shikov L. I. Fiz. Elem. Chast. At. Yad. 199 1349 (1988)
 67. Men’shikov L I Muon Catal. Fusion 2 273 (1988)
 68. Sobel’man I. I. Vvedenie v Teoriyu Atomnykh Spektrov (M.: Fizmatgiz, 1963)
 69. Alekseev V. A., Andreeva T. A., Sobel’man I. I. Zh. Eksp. Teor. Fiz. 62 614 (1972)
 70. Radtsig A. A., Smirnov B. M. Spravochnik Po Atomnoi i Molekulyarnoi Fizike (M.: Atomizdat, 1980)
 71. Galitskii V. M. Sobranie Nauchnykh Trudov (M.: Nauka, 1981)
 72. Cohen S., Judd D. L., Riddel R. T. Phys. Rev. 119 384 (1960)
 73. Zel’dovich Ya. B., Sakharov A. D. Zh. Eksp. Teor. Fiz. 32 974 (1957)
 74. Bogdanova L. N., Markushin V. E., Melezhik V. S., Ponomarev L. I. Zh. Eksp. Teor. Fiz. 83 1615 (1982)
 75. Bogdanova L. N., Markushin V. E., Meleshik V. S., Ponomarev L. I. Phys. Lett. B 115 171 (1982)
 76. Breunlich W. H., Cargnelli M., Kammel P., Marton J., Nagele N., Werner J., Zmeskal J., Petitjean C., Bistirlich J., Crowe K., Kurch J., Sherman R. H., Bossy H., Hartmann F. J., Neuman W., Smidt G. Muon Catal. Fusion 1 121 (1981)
 77. Vinitskii S. I., Ponomarev L. I., Faifman M. P. Zh. Eksp. Teor. Fiz. 82 985 (1982)
 78. Bakalov D. D., Melezhik V. S., Men’shikov L. I., Faifman M. P. Zh. Eksp. Teor. Fiz. 94 61 (1988)
 79. Men’shikov L. I. "Ionno molekulyarnye reaktsii, indutsirovannye myuonami v smesi izotopov vodoroda" Preprint IAE 3810/12 (M.: IAE, 1983)
 80. Ad’yasevich B. P., Antonenko V. G., Bragin V. N. Yad. Fiz. 35 1167 (1982)
 81. Bystritskii V. M., Dzhelepov V. P., Ershova 3. V., Zinov V, G., Kapyshev V. K.., Mukhamet-Galieva S. M., Nadezhdin V. S., Rivkis L. A., Rudenko A. I., Satarov V. I., Sergeeva N. V., Somov L. N., Stolupin V. A., Fil’chenkov V. V. Pis’ma ZhETF 31 249 (1980)
 82. Zinov V. G., Somov L. N., Fil’chekov V. V. "Ob opredelenii parametrov protsessa myuonnogo kataliza iz analiza eksperimental’nykh vremennykh raspredelenii po sledovatel’no registriruemykh sobytii reaktsii sinteza." Preprint OIYaI R1-81-853 (Dubna: OIYaI, 1983)
 83. Zinov V. G., Somov L. N., Fil’chenkov V. V. Atom. Energ. 58 190 (1985); Zinov V G, Somov L N, Fil’chenkov V V Sov. At. Energy 58 226 (1985)
 84. Bubak M., Bystritsky V. M., Gula A. Acta Phys. Polon. B 16 575 (1985)
 85. Filchenkov V. V., Somov L. N., Zinov V. G. Nucl. Instrum. Methods A 228 174 (1984)
 86. Zinov V. G., Somov L. N., Fil’chenkov V. V. "Metodika opredeleniya parametrov protsessa mnozhestvennogo myuonnogo kataliza" Preprint OIYaI R15-82-478 (Dubna: OIYaI, 1982)
 87. Caffrey A. J., Anderson A. N., van Siclen S., Watts K. D., Bradbury J. N., Gram P. A. M., Leon M., Maltrud H. R., Paciolti A., Jones S. E. Muon Catal. Fusion 1 53 (1987)
 88. Breunlich W. H., Cargnelli M., Kammel P., Marton J., Nagele N., Pawlek P., Scrinzi A., Werner J., Zmeskal J., Bistirlich J., Crowe K. M., Justice M., Kurck J., Petitjean C., Sherman R. H., Bossy H., Daniel H., Hartman F. J., Neumann W., Schmidt A., Von Egidi T Muon Catal. Fusion 1 67 (1987)
 89. Gershtein S. S., Petrov Yu. V Ponomarev L. I., Popov N. P., Presnyakov L. I., Somov L. N. Zh. Eksp. Teor. Fiz. 80 1690 (1981); Gershtein S S et al. Sov. Phys. JETP 53 872 (1981)
 90. Bracci L., Fiorentini G. Nucl. Phys. A 364 383 (1981)
 91. Bogdanova L. N., Bracci L., Fiorentini G., Gershtein S. S., Markushin V. E., Melezhik V. S., Men’shikov L. I., Ponomarev L. I. Nucl. Phys. 454 653 (1986)
 92. Ceperly D., Alder B. J. Phys. Rev. A 31 1999 (1985)
 93. Bogdanova L. N., Markushin V. E., Melezhik V. S., Men’shikov L. I., Ponomarev L. I. Phys. Lett. B 161 1 (1985)
 94. Brice D K Phys. Rev. A 6 1791 (1972)
 95. Fesenko G. A., Shablov V. L., Shakirov V. A. Muon Catal. Fusion 3 439 (1988)
 96. Watt E., Dunn K. F., Gilbody H. B. J. Phys. B 19 355 (1986)
 97. Mitchel J. V., Dunn K. P., Angel G. C. J. Phys. B 10 1897 (1987)
 98. Peart V., Grey R., Dolder K. T. J. Phys. B 10 2675 (1977)
 99. Vainshtein L. A., Sobel’man I. I., Yukov K. A. Vozbuzhdenie Atomov i Ushirenie Spektral’nykh Linii (M.: Nauka, 1979)
 100. Cohen J S Phys. Rev. Lett. 58 1407 (1987)
 101. Men’shikov L. I., Ponomarev L. I. Pis’ma ZhETF 41 511 (1985); Men’shikov L I, Ponomarev L I JETP Lett. 41 623 (1985)
 102. Breunlich W. H., Cargnelli M., Marion J., Kammel P., Petitjean C. Phys. Rev. Lett. 58 329 (1987)
 103. Balin D. V., Vorob’ev A. A., Vorob’ev An. A., Il’in A. E., Maev E. M., Maleev V. P., Markov A. A., Medvedev V. I., Petrov G. E., Petrov L. B., Semenchuk G. G., Smirenii Yu. V. Pis’ma ZhETF 85 1159 (1983)
 104. Men’shikov L. I. Zh. Eksp. Teor. Fiz. 85 1159 (1983); Men’shikov L I Sov. Phys. JETP. 58 675 (1983)
 105. Men’shikov L. I. Fiz. Plazmy 16 726 (1990)
 106. Men’shikov L. I., Somov L. N. Atom. Energ. 69 398 (1990)
 107. Belyaev S. T., Budker A. N. Fizika Plazmy i Problemy Upravlyaemykh Termoyadernykh Reaktsii Vol. 3 (M.: Izd vo AN SSSR, 1958) p. 41
 108. Pitaevskii L. P. Zh. Eksp. Teor. Fiz. 42 1326 (1962); Pitaevskii L P Sov. Phys. JETP 15 919 (1962)
 109. Lifshits E. M., Pitaevskii L. P. Fizicheskaya Kinetika (M.: Nauka, 1979)
 110. Bete G., Solpiter E. Kvantovaya Mekhanika Atomov s Odnim i Dvumya Elektronami (M.: Fizmatgiz, 1960)
 111. Gel’man G. G. Kvantovaya Khimiya (M.: ONTI, 1937)
 112. Feynman R P Phys. Rev. 56 340 (1939)
 113. Kolos W, Wolnievicz L. J. Chem. Phys. 41 3663 (1964)
 114. Kolos W, Wolnievicz L. J. Chem. Phys. 43 2429 (1965)
 115. Ponomarev L. I., Puzynina T. P. "Tables of the effective potentials for the three-body problem with the Coulomb interaction in the adiabatic representation" Preprint JINR E4-83-778 (Dubna: JINR, 1983)
 116. Belyaev S. T., Budker A. I. Dokl. Akad. Nauk SSSR 107 807 (1956); Belyaev S T, Budker A I Sov. Phys. Dokl. 107 100 (1956)
 117. Trubnikov B. A. Voprosy Teorii Plazmy Vol. 1 (M.: Gosatomizdat, 1963); Trubnikov B A Rev. Plasma Phys. 1 105 (1965)
 118. Landau L. D., Lifshits E. M. Gidrodinamika (M.: Nauka, 1986)
 119. Berestetskii V. B., Lifshits E. M., Pitaevskii L. P. Relyativistskaya Kvantovaya Teoriya (M.: Nauka, 1968)
 120. Braginskii S. I. Voprosy Teorii Plazmy Vol. 1 (M.: Gosatomizdat, 1963) p. 183
 121. Grabovsky E. V., Nedoseev S. L., Oleynik G. M., Smirnov V. P., Tsarfin V. Ya. Proc. of the 7th Intern. Conference on High Power Particle Beams (Beams 88), Karlsruhe, FRG, 1988
 122. Baksht R. B. Emissionnaya Sil’notochnaya Elektronika (Pod red. G. A. Mesyatsa) (Novosibirsk: Nauka, 1984)
 123. Baksht R. B., Datsko I. M., Loskutov V. V., Fedyunin A. V. "Subkilovol’tnoe izluchenie bystrykh lainerov" Preprint 34 (Tomsk: ISE SO AN, 1988)
 124. Vikhrev V. V. Fiz. Plazmy 12 454 (1986); Vikhrev V V Sov. J. Plasma. Phys. 12 262 (1986)
 125. D’yachenko V. F., Imshennik V. S. Voprosy Teorii Plazmy Vol. 8 (M.: Atomizdat, 1974) p. 164; D’yachenko V F, Imshennik V S Rev. Plasma Phys. 8 199 (1980)
 126. Trubnikov B. A. Fiz. Plazmy 12 468 (1986); Trubnikov B A Sov. J. Plasma. Phys. 12 271 (1986)
 127. Orlov V. V., Shatalov G. B., Sherstnev K. B. Atom. Energ. 55 391 (1983); Orlov V V et al. Sov. At. Energy 55 843 (1983)
 128. Petrov Yu V Nature 285 466 (1980)
 129. Men’shikov L. I., Nedoseev S. L., Smirnov V. P., Somov L. N. "O vozmozhnosti polucheniya vysokoenergichnykh elektronnykh i ionnykh kolets v szhimayushchikhsya lainerakh" Preprint IAE 5077/6 (M.: IAE, 1990)
 130. Bystritskii V. M., Dzhelepov V. P., Petrukhin V. I., Rudenko A. I., Somov L.N., Suvorov V. M., Fil’chenkov V. V., Khemnits G., Khovanskii N. N., Khomenko B. A., Khorvat D. Zh. Eksp. Teor. Fiz. 76 460 (1979); Bystritskil V M et al. Sov. Phys. JETP 49 232 (1979)
 131. Bystritsky V. M., Dzhelepov V. P., Filchenkov V. V., Somov L. N., Stolupin A. V. Proc. Muon Catalyzed Fusion Workshop (Sanibel Island, FL., 1989) p. 17

© 1918–2020 Uspekhi Fizicheskikh Nauk
Email: ufn@ufn.ru Editorial office contacts About the journal Terms and conditions