Issues

 / 

1990

 / 

July

  

Reviews of topical problems


High-voltage nanosecond discharge in a dense gas at a high overvoltage with runaway electrons

PACS: 52.80.Tn, 51.50.+v, 52.25.Os (all)
DOI: 10.1070/PU1990v033n07ABEH002606
URL: https://ufn.ru/en/articles/1990/7/b/
Citation: Babich L P, Loiko T V, Tsukerman V A "High-voltage nanosecond discharge in a dense gas at a high overvoltage with runaway electrons" Sov. Phys. Usp. 33 (7) 521–540 (1990)
BibTexBibNote ® (generic)BibNote ® (RIS)MedlineRefWorks

Оригинал: Бабич Л П, Лойко Т В, Цукерман В А «Высоковольтный наносекундный разряд в плотных газах при больших перенапряжениях, развивающийся в режиме убегания электронов» УФН 160 (7) 49–82 (1990); DOI: 10.3367/UFNr.0160.199007b.0049

References (98) ↓ Cited by (253) Similar articles (20)

 1. Neuman M Phys. Rev. 52 652 (1937)
 2. Fletcher R C Phys. Rev. 76 1501 (1949)
 3. Mesyats G. A., Bychkov Yu. I., Kremnev V. V. Usp. Fiz. Nauk 107 201 (1972); Mesyats G A, Bychkov Yu I, Kremnev V V Sov. Phys. Usp. 15 282 (1972)
 4. Korolev Yu. D., Mesyats G. A. Avtoemissionnye i Vzryvnye Protsessy v Gazovom Razryade (Novosibirsk: Nauka, 1982)
 5. Koval’chuk B. M., Kremnev V. V., Potalitsyn Yu. F. Sil’notochnye Nanosekundnye Kommutatory (Novosibirsk: Nauka, 1979)
 6. Pavlovskii A. I., Bosamykin V. S., Karelin V. I., Nikol’skii V. S. Kvantovaya Elektron. 3 601 (1976); Pavlovskii A I, Bosamykin V S, Karelin V I, Nikol’skii V S Sov. J. Quantum Electron. 6 321 (1976)
 7. Pavlovskii A. I., Basmanov V. F., Bosamykin V. S., Gorokhov V. V., Karelin V. I., Repin P. B. Kvantovaya Elektron. 14 428 (1987); Pavlovskii A I, Basmanov V F, Bosamykin V S, Gorokhov V V, Karelin V I, Repin P B Sov. J. Quantum Electron. 17 270 (1987)
 8. Pavlovskii A. I., Karelin V. I. Vestn. Kiev. Un-ta (29) 115 (1988)
 9. Loeb L B Fundamental Processes Of Electrical Discharge In Gases (New York: J. Wiley and Sons, London: Chapman and Hall, 1939)
 10. Mik Dzh., Kregs Dzh. Elektricheskii Proboi v Gazakh (M.: IL., 1960)
 11. Reter G. Elektronnye Laviny i Proboi v Gazakh (M.: Mir, 1968)
 12. Lozanskii E. D., Firsov O. B. Teoriya Iskry (M.: Atomizdat, 1975)
 13. Przybylski A Z. Phys. 151 264 (1958)
 14. Teich T H Z. Phys. 199 378 (1967)
 15. Sroka W Z. Naturforsch. A 23 2004 (1968)
 16. Sroka W Z. Naturforsch. A 24 398 (1969)
 17. Penney G W, Hummert G T J. Appl. Phys. 41 572 (1970)
 18. Stankevich Yu. L. Zh. Tekh. Fiz. 40 1476 (1970); Stankevich Yu L Sov. Phys. Tech. Phys. 15 1138 (1971)
 19. Yoshida K, Tagashira H J. Phys. D 9 491 (1976)
 20. Broitman A. P., Omarov O. A., Reshetnyak S. A., Rukhadze A. A. Preprint №197 (M.: FIAN SSSR, 1984)
 21. Naidis G. B. Zh. Tekh. Fiz. 52 868 (1982); Naidis G V Sov. Phys. Tech. Phys. 27 555 (1982)
 22. Zheleznyak M. B., Mnatsakanyan A. X., Sizykh S. V. Teplofiz. Vys. Temp. 20 423 (1982); Zheleznyak M B, Mnatsakanyan A Kh, Sizykh S V High Temp. 20 357 (1982)
 23. Babich L. P., Berezin I. A., Loiko T. V., Tarasov M. D. Izv. Vuzov SSSR Radiofizika 25 1131 (1982); Babich L P, Berezin I A, Loiko T V, Tarasov M D Radiophys. Quantum Electron. 25 807 (1982)
 24. Strizke P., Sander I., Raether H. J. Phys. D 10 2285 (1977)
 25. Rudenko H. S., Smetanin V. I. Izv. Vuzov Fizika (7) 34 (1977); Rudenko N S, Smetanin V I Sov. Phys. J. 20 859 (1977)
 26. Babich L. P. Fiz. Plazmy 7 1419 (1981); Babich L P Sov. J. Plasma Phys. 7 783 (1981)
 27. Babich L. P., Stankevich Yu. L. Zh. Tekh. Fiz. 42 1669 (1972); Babich L P, Stankevich Yu L Sov. Phys. Tech. Phys. 17 1333 (1972)
 28. Askar’yan G. A. Pis’ma ZhETF B 44 (1965); Askar’yan G A JETP Lett. 1 97 (1965)
 29. Askar’yan G. A. Pis’ma ZhETF 2 179 (1965); Askar’yan G A JETP Lett. 2 113 (1965)
 30. Askar’yan G. A. Tr. FIAN SSSR 66 66 (1973)
 31. Stankevich Yu. L., Kalinin V. G. Zh. Tekh. Fiz. 36 1499 (1966); Stankevich Yu L, Kalinin V G Sov. Phys. Tech. Phys. 11 1120 (1967)
 32. Babich L. P., Loiko T. V., Shamraev B. N. Izv. Vuzov SSSR Radiofizika 22 100 (1979); Babich L P, Loiiko T V, Shamraev B N Radiophys. Quantum Electron. 22 68 (1979)
 33. Babich L. P., Loiko T. V., Tarasova L. B. Izv. Vuzov SSSR Radiofizika 20 637 (1977); Babich L P, Loiko T V, Tarasova L V Radiophys. Quantum Electron. 20 (1977)
 34. Kunhardt E. E., Byszewski W. W. Phys. Rev. A 21 2069 (1980)
 35. Babich L. P. Dokl. Akad. Nauk SSSR 263 76 (1982); Babich L P Sov. Phys. Dokl. 27 215 (1982)
 36. Babich L. P. Fiz. Plazmy 8 718 (1982); Babich L P Sov. J. Plasma Phys. 8 404 (1982)
 37. Kolbychev G V Proc. of the Fifteenth Intern. Conf. on Phenomena in Ionized Gases (Minsk, 1980) p. 619
 38. Babich L. P., Ivanov N. V., Loiko T. V., Tarasova L. V. Tezisy dokladov 3-i Vsesoyuznoi konferentsii po fizike gazovogo razryada (Kiev, 1986) p. 9
 39. Babich L. P., Loiko T. V., Tarasova L. B. Tezisy dokladov 3-i Vsesoyuznoi konferentsii po fizike gazovogo razryada (Kiev, 1986) p. 11
 40. Granovskii V. A. Ustanovivshiisya tok Elektricheskii Tok v Gaze Vol. 2 (M.: Nauka, 1971)
 41. Wilson C T R Proc. Cambr. Phil. Soc. 22 534 (1925)
 42. Frankel S., Highland V., Sloan T., van Dyck O., Wales W. Nucl. Instrum. Meth. 44 345 (1966)
 43. Stankevich Yu. L., Kalinin V. G. Dokl. Akad. Nauk SSSR 39 1530 (1967)
 44. Noggle R. S., Krider E. P., Wayland J. R. J. Appl. Phys. 39 4746 (1968)
 45. Bychkov Yu. I., Osipov V. V., Kurbatov Yu. A., Filonov A. G. Izv. Vuzov SSSR Fizika (1) 61 (1973); Bychkov Yu I, Osipov V V, Kurbatov Yu A, Filonov A G Sov. Phys. J. 16 46 (1973)
 46. Asinovskii E. I., Markovets V. V., Polyakov D. N., Ul’yanov A. M., Filyugin I. B. Teplofiz. Vys. Temp. 23 606 (1985)
 47. Abramov A. G., Asinovskii E. I., Vasilyak L. M. Fiz. Plazmy. 14 979 (1988)
 48. Tarasova L. V., Khudyakova L. H. Zh. Tekh. Fiz. 39 1530 (1979); Tarasova L V, Khudyankova L N Sov. Tech. Phys. 14 1148 (1969)
 49. Kremnev V. V., Kurbatov Yu. A. Zh. Tekh. Fiz. 42 795 (1972); Kremnev V V, Kurbatov Yu A Sov. Phys. Tech. Phys. 17 626 (1972)
 50. Tarasova L. V., Khudyakova L. N., Loiko T. V., Tsukerman V. A. Zh. Tekh. Fiz. 44 564 (1974); Tarasova L V, Khudayakova L N, Loiko T V, Tsukerman V A Sov. Phys. Tech. Phys. 19 351 (1975)
 51. Babich L. P.. Loiko T. V., Tarasova L. V., Tsukerman V. A. Pis’ma ZhTF 1 166 (1975); Babich L P, Loiko T V, Tarasova L V, Tsukerman V A Sov. Tech. Phys. Lett. 1 79 (1975)
 52. Loiko T. V., Tarasova L. V., Tsukerman V. A. Pis’ma ZhTF 3 120 (1977); Loiko T V, Tarasova L V, Tsukerman V A Sov. Tech. Phys. Lett. 3 48 (1977)
 53. Byszewski W. W., Reinhold G. Phys. Rev. A 26 2826 (1982)
 54. Babich L. P., Loiko T. V., Tarasova L. B. Zh. Tekh. Fiz. 48 1617 (1978); Babich L P, Loiko T V, Tarasova L V Sov. Phys. Tech. Phys. 23 915 (1978)
 55. Dashuk P. N., Kulakov S. L. Pis’ma ZhTF 5 69 (1979)
 56. Bokhan P. A., Kolbychev G. V. Pis’ma ZhTF 6 418 (1980)
 57. Kolbychev G. V., Samyshkin E. A. Zh. Tekh. Fiz. 51 2032 (1981)
 58. Babich L. P., Loiko T. V., Tarasova L. V. Tezisy dokladov 2-go simpoziuma po sil’notochnoi elektronike (Tomsk, 1975) p. 69
 59. Babich L. P., Berezin I. A., Loiko T. V., Tarasov M. D., Tarasova L. V., Chikina R. S. Zh. Tekh. Fiz. 47 195 (1977)
 60. Babich L. P., Loiko T. V., Tarasova L. V. Tezisy dokladov 2-go Vsesoyuznogo so veshchaniya po fizike elektricheskogo proboya gazov (Tartu, 1984) p. 250
 61. Babich L. P., Loiko T. V. Zh. Tekh. Fiz. 55 956 (1985)
 62. Pavlovskii A. I., Babich L. P., Loiko T. V., Tarasova L. V. Dokl. Akad. Nauk SSSR 281 1359 (1985)
 63. Loiko T. V. Zh. Tekh. Fiz. 50 392 (1980)
 64. Bosamykin V. S., Karelin V. I., Pavlovskii A. I., Repin P. B. Pis’ma ZhTF 6 885 (1980)
 65. Whitmire D P Lett. Nuovo Cim. 26 497 (1979)
 66. Gurevich A. V. Zh. Eksp. Teor. Fiz. 39 1296 (1960)
 67. Babich L. P., Petrov Yu. V. Fiz. Plazmy 3 832 (1977)
 68. Peterson L. R., Green A. E. S. J. Phys. B 1 1131 (1968)
 69. Green A. E. S., Peterson L. R. J. Geophys. Res. 73 233 (1968)
 70. Shyn T. W., Stolarski R. S., Carignan G. R. Phys. Rev. A 6 1002 (1972)
 71. Alkhazov G. D. Zh. Tekh. Fiz. 44 1044 (1974)
 72. Kunhardt E. E., Tzeng Y., Boeuf J. P. Phys. Rev. A 34 440 (1986)
 73. Belkin N. V., Komyak N. I., Peliks E. N., Tsukerman V. A. Prib. Tekh. Eksp. (2) 194 (1972)
 74. Babich L. P., Loiko T. V., Tarasova L. V. Prib. Tekh. Eksp. (1) 203 (1977)
 75. Bychkov Yu. I., Korolev Yu. D., Gavrilyuk P. L. Zh. Tekh. Fiz. 42 1674 (1972)
 76. Andreev S. I., Novikova G. M. Zh. Tekh. Fiz. 45 1692 (1975)
 77. Seliger H H Phys. Rev. 100 1059 (1955)
 78. Babich L. P., Loiko T. V. Prib. Tekh. Eksp. (2) 188 (1989)
 79. Babich L. P. Zh. Tekh. Fiz. 42 1617 (1972)
 80. Baksht R. B., Korolev Yu. D., Mesyats G. A. Fiz. Plazmy 3 652 (1977)
 81. Korolev Yu. D., Kuz’min V. A., Mesyats G. A., Rotshtein V. P. Zh. Tekh. Fiz. 49 410 (1979)
 82. Kolbychev G. F. Zh. Tekh. Fiz. 52 511 (1982)
 83. Schlumbohm H Z. Phys. 182 316 (1965); Schlumbohm H Z. Phys. 184 491 (1965)
 84. Babich L. P. Zh. Tekh. Fiz. 44 1846 (1974)
 85. Babich L. P. Izv. Vuzov Radiofizika 28 236 (1985); Babich L P Radiophys. Quantum Electron. 28 163 (1985)
 86. Konyushaya Yu. P. Otkrytiya Sovetskikh Uchenykh (M.: Mosk. rabochii, 1979)
 87. Mesyats G. A. Pis’ma ZhTF 1 885 (1975); Mesyats G A Sov. Tech. Phys. Lett. 1 385 (1975)
 88. Babich L. P., Tarasov M. D. Izv. Vuzov Radiofizika 23 1365 (1980); Babich L P, Tarasov M D Radiophys. Quantum Electron. 233 914 (1980)
 89. Babich L. P. Izv. Vuzov Radiofizika 18 1056 (1975)
 90. Kremnev V. V., Mesyats G. A. Priklad. Mekh. Tekh. Fiz. (1) 40 (1971)
 91. Kunhardt E E Electric Breakdown and Discharges in Gases: Proceedings of NATO Advanced Study Institute, Les Arcs, 1981. Pt. A (New York, 1981) p. 241
 92. Mesyats G. A., Bychkov Yu. I. Zh. Tekh. Fiz. 37 1712 (1967)
 93. Bychkova L. G., Bychkov Yu. I., Mesyats G. A. Izv. Vuzov Fizika 0000 (2) 36 (1969); Bychkova L G, Bychkov Yu I, Mesyats G A Sov.Phys. J. 12 162 (1969)
 94. Babich L. P., Shamraev B. N. Zh. Tekh. Fiz. 55 1170 (1985)
 95. Kreindel’ Yu. E. Plazmennye Istochniki Elektronov (M.: Atomizdat, 1977)
 96. Ul’yanov K. N. Teplofiz. Vys. Temp. 18 682 (1980)
 97. Danilevich A. I. IV Vsesoyuznyi simpozium po sil’notochnoi elektronike: Tezisy dokladov Vol. 1 (Tomsk, 1982) p. 123
 98. Dzagurov L. Yu., Zharinov A. V. i dr. IV Vsesoyuznyi simpozium po sil’notochnoi elektronike: Tezisy dokladov Vol. 1 (Tomsk, 1982) p. 111

© 1918–2022 Uspekhi Fizicheskikh Nauk
Email: ufn@ufn.ru Editorial office contacts About the journal Terms and conditions