Issues

 / 

1990

 / 

March

  Reviews of topical problems

L.G. Landsberg “Exotic mesons33 (3) 169–203 (1990)

B.S. Ishkhanov, I.M. Kapitonov, V.G. Neudachin, V.G. Shevchenko, R.A. Eramzhyan, N.P. Yudin “Configurational splitting of the giant dipole resonance in atomic nuclei33 (3) 204–227 (1990)

V.V. Likhanskii, A.P. Napartovich “Radiation emitted by optically coupled lasers33 (3) 228–252 (1990)

Methodological notes

Kh.M. Karakhanova, L.M. Kovyazin, V.A. Trofimov “Demonstration of the law of electromagnetic induction33 (3) 253–254 (1990)

Personalia

N.E. Alekseevskii, A.F. Andreev, I.E. Dzyaloshinskii, M.I. Kaganov, N.M. Kreines, L.P. Pitaevskii, L.A. Prozorova, A.I. Smirnov, M.S. Khaikin, Yu.V. Sharvin, I.A. Yakovlev “Andrei Stanislavovich Borovik-Romanov (On his seventieth birthday)33 (3) 255–256 (1990)

V.E. Golant, Yu.V. Gulyaev, B.P. Zakharchenya, L.V. Keldysh, Yu.A. Osip’yan, A.M. Prokhorov, V.M. Tuchkevich, V.Ya. Frenkel’ “Zhores Ivanovich Alferov (on his sixtieth birthday)33 (3) 257–258 (1990)

Book reviews

M.N. Stolyarov “New problems in the theory of nonequilibrium phase transitions33 (3) 259–260 (1990)

© 1918–2022 Uspekhi Fizicheskikh Nauk
Email: ufn@ufn.ru Editorial office contacts About the journal Terms and conditions