Issues

 / 

1988

 / 

August

  

Meetings and conferences


Surface polaritons and intense laser radiation

 a,  a,
a S I Vavilov State Optical Institute, Birzhevaya liniya 12, St. Petersburg, 199034, Russian Federation
PACS: 01.30.Cc, 71.36.+c, 73.20.Mf, 61.80.Ba (all)
DOI: 10.1070/PU1988v031n08ABEH004934
URL: https://ufn.ru/en/articles/1988/8/f/
Citation: Bonch-Bruevich A M, Libenson M N, Makin V S "Surface polaritons and intense laser radiation" Sov. Phys. Usp. 31 772–773 (1988)
BibTexBibNote ® (generic)BibNote ® (RIS)MedlineRefWorks

Оригинал: Бонч-Бруевич А М, Либенсон М Н, Макин В С «Поверхностные поляритоны и силовое действие излучения» УФН 155 719–721 (1988); DOI: 10.3367/UFNr.0155.198808h.0719

References (5) ↓ Cited by (1) Similar articles (20)

  1. Agranovich V M, Ginzburg V L Kristallooptika s Uchetom Prostranstvennoi Dispersii i Teoriya Eksitonov (M.: Nauka, 1979)
  2. Agranovich V M, Mills D L (Red.) Poverkhnostnye Polyaritony (M,: Nauka, 1985)
  3. Kochengina M K i dr. Tezisy dokladov V Vsesoyuz. soveshchaniya po nerezonansnomu vzaimodeistviyu opticheskogo izlucheniya s veshchestvom (L., 1981) p. 381; Bonch-Bruevich A M i dr. Izv. AN SSSR. Ser. Fiz. 46 1186 (1982); Bonch-Bruevich A M et al. Bull. Acad. Sci. USSR, Phys. Ser. 46 (6) 152 (1982); Aksenov V P, Zhurkin B G Dokl. Akad. Nauk SSSR 265 1365 (1982); Aksenov V P, Zhurkin B G Sov. Phys. Dokl. 27 630 (1982); Keilman F, Bai Y H Appl. Phys. A 29 9 (1982); Brueck C R J Ehrlich D J Phys. Rev. Lett. 48 1678 (1982); Prokhorov A M i dr. Pis’ma ZhETF 8 961 (1982); Guosheng Z Fauchet P M, Siegman A E Phys. Rev. B 26 5366 (1982); Anisimov V N i dr. Poverkhnost’ (7) 138 (1983)
  4. Akhmanov S A i dr. Usp. Fiz. Nauk 147 675 (1985); Akhmanov S A et al. Sov. Phys. Usp. 28 1084 (1985); Siegman A E, Fauchet P M IEEE J. Quantum Electron. 22 1384 (1986)
  5. Kats A V, Maslov V V Zh. Eksp. Teor. Fiz. 62 496 (1972)

© 1918–2021 Uspekhi Fizicheskikh Nauk
Email: ufn@ufn.ru Editorial office contacts About the journal Terms and conditions