Issues

 / 

1987

 / 

February

  

Reviews of topical problems


Optics of ultracold neutrons and the neutron-microscope problem


Joint Institute for Nuclear Research, 6 Joliot-Curie Str., Dubna, Moscow Region, 141980, Russian Federation
PACS: 03.75.Be, 41.85.Gy, 29.25.Dz, 14.20.Dh (all)
DOI: 10.1070/PU1987v030n02ABEH002810
URL: https://ufn.ru/en/articles/1987/2/b/
Citation: Frank A I "Optics of ultracold neutrons and the neutron-microscope problem" Sov. Phys. Usp. 30 110–133 (1987)
BibTexBibNote ® (generic)BibNote ® (RIS)MedlineRefWorks

Оригинал: Франк А И «Оптика ультрахолодных нейтронов и проблема нейтронного микроскопа» УФН 151 229–272 (1987); DOI: 10.3367/UFNr.0151.198702b.0229

References (96) ↓ Cited by (22) Similar articles (20)

 1. Yuz D Neitronnaya Optika (M.: IL, 1955)
 2. Yuz D Neitronnye Issledovaniya na Atomnykh Kotlakh (M.: IL, 1954)
 3. Gurevich I I. Tarasov A V Fizika Neitronov Nizkikh Energii (M.: Nauka, 1963)
 4. Abov Yu G, Gul’ko A D, Krupchitskii P A Polyarizovannye Medlennye Neitrony (M.: Atomizdat, 1966)
 5. Bekon Dzh Difraktsiya Neitronov (M.: IL, 1957)
 6. Izyumov Yu A, Ozerov R P Magnitnaya Neitronografiya (M.: Nauka, 1966)
 7. Dachs H (Ed.) Neutron Diffraction (Topics of Current Physics) Vol. 6 (Berlin: Springer-Verlag, 1978)
 8. Nozik Yu Z, Ozerov R P, Khennig K Strukturnaya Neitronografiya (M.: Atomizdat, 1979)
 9. Aleksandrov Yu A, Sharapov E I, Cher A Difraktsionnye Metody v Neitronoi Fizike (M.: Energoizdat, 1981)
 10. Koester L Neutron Physics (Springer Tracts in Modern Physics) Vol. 80 (Berlin: Springer-Verlag, 1977) p. 1
 11. Aleksandrov Yu A Fundamental’nye Svoistva Neitrona (M.: Energoizdat, 1982)
 12. Frank A I Usp. Fiz. Nauk 137 5 (1982); Frank A I Sov. Phys. Usp. 25 280 (1982); Frank A I Neitron: k Pyatidesyatiletiyu Otkrytiya (M.: Nauka, 1983) p. 43
 13. Klein A G, Werner S A Rep. Prog. Phys. 46 259 (1983)
 14. Rauch H Physica B 120 71 (1983)
 15. Zel’dovich Ya B Zh. Eksp. Teor. Fiz. 36 1952 (1959); Zedovich Ya B Sov. Phys. JETP 9 1389 (1959)
 16. Shapiro F L "Ul’trakholodnye nitrony" Preprint RZ-7135 (Dubna: OIYaI, 1973); Shapiro F L Neitronnye Issledovaniya (M.: Nauka, 1976) p. 229
 17. Steyerl A Neutron Physics (Springer Tracts in Modern Physics) 80 (Berlin: Springer-Verlag) 57 (1977)
 18. Goiub R, Pendleburv J C Rep. Prog. Phvs. 42 439 (1979)
 19. Smith K F Contemp. Phvs. 21 631 (1980)
 20. Lushchikov V I Neitron: k Pyatidesyatiletiyu Otkrytiya (M.: Nauka) 132 (1983)
 21. Ignatovich V K, Lushchikov V I Fiz. Elem. Chast. At. Yad. 15 330 (1984); Ignatovich V K, Lushchikov V I Sov. J. Part. Nucl. 15 149 (1984)
 22. Frank I M Priroda (9) 29 (1972)
 23. Frank I M "Volnovye svoistva ul’trakholodnykh neitronov" Preprint RZ-7809 (Dubna: OIYaI, 1974)
 24. Frank I M "Pogloshchenie i otrazhenie ul’trakholodnykh neitronov" Preprint RZ-7810 (Dubna: OIYaI, 1974)
 25. Steyerl A Workshop on Reactor Based Research on Fundamental Physics, Grenoble, France, November 7 - 9; Steyerl A J. Physique Coll. 45 (3) C3-255 (1984)
 26. Frank A I Neitronnaya fizika: Materialy 5-i Vsesoyuz. konf. po neitronnoi fizike, Kiev, 15 - 19 sentyabrya 1980 g. Vol. 1 (M.: TsNIIAtominform, 1980) p. 150
 27. Frank A I "Problemy polucheniya neitronnogo izobrazheiya" Preprint IAE-3409/14 (M.: IAE, 1981)
 28. Landau L D, Lifshits I Mekhanika (M.: Nauka, 1958)
 29. Chiu C, Stodolsky L Phys. Rev. D 22 1337 (1980)
 30. Frank A I "Neitronnyi interferomtr v pole sil" Preprint IAE-3626/14 (M.: IAE, 1982)
 31. Frank A I Zh. Eksp. Teor. Fiz. 53 935 (1983); A. I. Frank A I Sov. Phys. Tech. Phys. 28 600 (1983)
 32. Lax M Phys. Rev. 85 621 (1952)
 33. Baryshevskii V G Yadernaya Optika Polyarizovannykh Sred (Minsk: Izd-vo Bel. un-ta, 1976)
 34. Lyuboshits V L Zh. Eksp. Teor. Fiz. 52 926 (1967); Lyuboshits V L Sov. Phys. JETP 25 612 (1967)
 35. Ignatovich V K "Vzaimodeistvie ul’trakholodnykh neitronov" Preprint RZ-6681 (Dubna: OIYaI, 1972)
 36. Stepanov A V Fiz. Elem. Chast. At. Yad. 7 989 (1976); Stepanov A V Sov. J. Part. Nucl. 7 396 (1976)
 37. Sears V F Phys. Rep. 82 1 (1982)
 38. Brekhovskikh L M Volny v Sloistykh Sredakh (M.: Nauka, 1973)
 39. Seregin A A Yad. Fiz. 33 1173 (1981); Seregin A A Sov. J. Nucl. Phys. 33 622 (1981)
 40. Masalovich S V, Frank A I Neitronnaya fizika: Materialy 6-i Vsesoyuz. konf. po neitronnoi fizike, Kiev, 2 - 6 oktyabrya 1983 g. Vol. 4 (M.: TsNIIatominform, 1983) p. 36
 41. Vladimirskii V V Zh. Eksp. Teor. Fiz. 39 1062 (1960); Vladimirskii V V Sov. Phys. JETP 12 740 (1960)
 42. Abov Yu G i dr. Preprint ITEF-44 (M.: ITEF, 1976)
 43. Kosvintsev Yu Yu i dr. Zh. Eksp. Teor. Fiz. 27 70 (1978); Kosvintsev Yu Yu et al. JETP Lett. 27 65 (1978)
 44. Kügler K S, Paul W, Trinks U Phys. Lett. B 72 422 (1978)
 45. Abov Yu G i dr. Preprint 16 (M.: ITEF, 1981)
 46. Abov Yu G i dr. Yad. Fiz. 38 122 (1983); Abov Yu G et al. Sov. J. Nucl. Phys. 38 70 (1983)
 47. Matora I M Atom. Energiya 27 71 (1969)
 48. Golub R, Carter P Nucl. Instrum. Methods 91 205 (1971)
 49. Terekhov G I Zh. Tekh. Fiz. 3 1275 (1977); Terekhov G I Sov. Tech. Phys. Lett. 3 526 (1977)
 50. Altarev I S et al. Phys. Lett. B 102 13 (1981)
 51. Frank A I "Analogiya Gamil’tona i optika ul’trakholodnykh neitronov" Preprint IAE-3203 (M.: IAE, 1979)
 52. Frank I M, Frank A I Zh. Eksp. Teor. Fiz. 28 559 (1978); Frank I M, Frank A I JETP Lett. 28 516 (1978)
 53. Kravtsov Yu A, Orlov Yu I Geometricheskaya Optika Neodnorodnykh Sred (M.: Nauka, 1980)
 54. Kravtsov Yu A, Orlov Yu I Usp. Fiz. Nauk 141 591 (1983); Kravtsov Yu A, Orlov Yu I Sov. Phys. Usp. 26 1038 (1983)
 55. Orlov Yu I Izv. Vuzov Radiofizika 9 497 (1966); Orlov Yu I Sov. Radiophys. 9 307 (1966)
 56. Orlov Yu I Izv. Vuzov Radiofizika 9 657 (1966)
 57. Orlov Yu I Izv. Vuzov Radiofizika 11 317 (1968); Orlov Yu I Radiophys. Quantum Electron. 11 180 (1968)
 58. Berry M V J. Phys. A 15L 385 (1982)
 59. Kravtsov Yu A, Orlov Yu I Usp. Fiz. Nauk 132 475 (1980); Kravtsov Yu A, Orlov Yu I Sov. Phys. Usp. 23 750 (1980)
 60. Groshev V Ya, Kravtsov Yu A Izv. Vuzov. Radiofizika 12 886 (1969)
 61. Gazaryan Yu L Voprosy Dinamicheskoi Teorii Rasprostraneniya Seismicheskikh Voln. Vyp. 5 (L.: Izd-vo Leningr. un-ta, 1961) p. 73
 62. Lushchikov V I Phys. Today 30 42 (1977)
 63. Lushchikov V I, Frank A I Pis’ma ZhETF 28 607 (1978); Lushchikov V I, Frank A I JETP Lett. 28 559 (1978)
 64. Steyerl A, Schutz G Appl. Phys. 17 (45) (1978)
 65. Kashukeev N T, Chikov N F Pis’ma ZhETF 30 306 (1979)
 66. Schutz G, Steyerl A, Mampe W Phys. Rev. Lett. 44 1400 (1980)
 67. Gahler R, Kalus J, Mampe W J. Phys. E 13 546 (1980)
 68. Klein A G, Kearney P D, Opat G I Phys. Lett. A 83 71 (1981)
 69. Skachkova O S. Frank A I Pis’ma ZhETF 33 214 (1981)
 70. Arzumanov S S i dr. Pis’ma ZhETF 39 486 (1984); Arzumanov S S et al. JETP Lett. 39 590 (1984)
 71. Hermann P et al. Phys. Rev. Lett. 54 1969 (1985)
 72. Klein A G, Opat G I Neutron Interferometry (Eds U Bonze, H Rauch (Oxford: Clarendon Press, 1979) p. 97
 73. Mezei F Commun. Phys. 1 81 (1976)
 74. Gukasov A G i dr. "Issledovanie mnogosloinykh zerkal na osnove Ni - Ti i Ni58 - Ti" Preprint №623 (L.: LIYaF, 1980)
 75. Yamada S et al. Ann. Rep. Res. Reactor Inst. Kyoto Univ. 11 8 (1978)
 76. Dzherrari A, Berg Dzh Vvedenie v Matrichnuyu Optiku (M.: Nauka, 1978)
 77. Born M, Vol’f E Osnovy Optiki (M.: Nauka, 1970)
 78. Rusinov M M Nesfericheskie Poferkhnosti v Optike (M.: Nauka, 1973)
 79. Lushchikov V I i dr. Pis’ma ZhETF 9 40 (1969); Lushchikov V I et al. JETP Lett. 9 23 (1969), sm. 16, p. 195
 80. Groshev L V et al. Phys. Lett. B 36 293 (1971)
 81. Steyerl A Nucl. Instrum. Methods 120 369 (1974)
 82. Groshev L V i dr. Preprint RZ-7282 (Dubna: OIYaI, 1973), sm. 16, p. 219
 83. Zamyatin Yu S i dr. Vysokopotochnyi Reaktor SM-2 kak Effektivnyi Istochnik Ul’trakholodnykh Neitronov (Soobshchenie OIYaI RZ-7946) (Dubna: OIYaI, 1979), sm. 16, p. 252
 84. Egorov A I i dr. Yad. Fiz. 19 300 (1974); Egorov A I et al. Sov. J. Nucl. Phys. 19 147 (1974)
 85. Ageron P et al. IAEA-SM-219/58 (1978) p. 53
 86. Altarev I S et al. Phys. Lett. A 80 80 (1980)
 87. Lobashev V M, Serebrov A P J. Physique 45 C3-11 (1984)
 88. Ageron P, Mampe W J. Physique 45 C3-279 (1984)
 89. Golub R, Böning K Proc. 5th Meeting Intern. Collaboration of Advanced Neutron Sources, Julich, June 22-26 (Eds G S Bauer, D Filges) (Julich: Kernforschungsangabe, 1981) p. 99
 90. Ostanevich Yu M, Serdyuk I N Usp. Fiz. Nauk 137 85 (1982); Ostanevich Yu M, Serdyuk I N Sov. Phys. Usp. 25 323 (1982); Ostanevich Yu M, Serdyuk I N Neutron Physics (Springer Tracts in Modern Physics) 80 (Berlin: Springer-Verlag) 172 (1977)
 91. Shapiro F L Fiz. Elem. Chast. At. Yad. 2 975 (1972); Shapiro F L Neitronnye Issledovaniya (M.: Nauka, 1976) p. 208
 92. Steyerl A et al. Phys. Lett. A 116 347 (1986)
 93. Altarev I S i dr. Pis’ma ZhETF 44 269 (1986); Altarev I S et al. JETP Lett. 44 344 (1986)
 94. Steyerl A, Malik S S Physica B+C 137 270 (1986)
 95. Arzumanov S S i dr. Pis’ma ZhETF 44 213 (1986); Arzumanov S S et al. JETP Lett. 44 271 (1986)
 96. Steinbach A Cell Biophys. 7 1 (1985)

© 1918–2022 Uspekhi Fizicheskikh Nauk
Email: ufn@ufn.ru Editorial office contacts About the journal Terms and conditions