Issues

 / 

1986

 / 

August

  Reviews of topical problems

V.V. Moshchalkov, N.B. Brandt “Nonmagnetic Kondo lattices29 725–724 (1986)

V.P. Zhdanov, K.I. Zamaraev “Lattice-gas model of chemisorption on metal surfaces29 755–776 (1986)

From the history of physics

I.M. Frank “N. Bohr’s model of compound nuclei and parity violation29 777–779 (1986)

Methodological notes

Ya.B. Zel’dovich, L.P. Grishchuk “Gravitation, the general theory of relativity, and alternative theories29 780–787 (1986)

I.I. Abbasov, B.M. Bolotovskii, V.A. Davydov “High-frequency asymptotic behavior of radiation spectra of moving charges in classical electrodynamics29 788–796 (1986)

Meetings and conferences

A.Yu. Grosberg, A.R. Khokhlov “Phase transitions in polymer and biopolymer systems29 797–799 (1986)

M.V. Vol’kenshtein “Evolution ofbiopolymers and biological evolution29 799–800 (1986)

M.D. Frank-Kamenetskii “Topology and structural transitions in DNA29 800–802 (1986)

Personalia

D.F. Baisa, V.G. Bar’yakhtar, M.S. Brodin, G.V. Klimusheva, M.V. Kurik, B.G. Lazarev, M.S. Soskin, V.I. Shakhovtsov, M.T. Shpak “Antonina Fedorovna Prikhot’ko (On her eightieth birthday)29 803–804 (1986)

N.A. Armand, Yu.V. Gulyaev, N.D. Devyatkov, Ya.B. Zel’dovich, V.A. Kotel’nikov, G.V. Kurdyumov, A.A. Logunov, A.M. Prokhorov, R.Z. Sagdeev, A.N. Shchukin “Vladimir Vasil’evich Migulin (On his seventy-fifth birthday)29 805–806 (1986)

© 1918–2024 Uspekhi Fizicheskikh Nauk
Email: ufn@ufn.ru Editorial office contacts About the journal Terms and conditions