Issues

 / 

1986

 / 

July

  

Reviews of topical problems


Acoustic analogues of nonlinear-optics phenomena

 a,  b,  a
a Prokhorov General Physics Institute of the Russian Academy of Sciences, ul. Vavilova 38, Moscow, 119942, Russian Federation
b Space Research Institute, Russian Academy of Sciences, Profsoyuznaya str. 84/32, Moscow, 117997, Russian Federation
PACS: 43.25.Yw, 43.25.Dc, 42.65.−k (all)
DOI: 10.1070/PU1986v029n07ABEH003458
URL: https://ufn.ru/en/articles/1986/7/b/
Citation: Bunkin F V, Kravtsov Yu A, Lyakhov G A "Acoustic analogues of nonlinear-optics phenomena" Sov. Phys. Usp. 29 607–619 (1986)
BibTexBibNote ® (generic)BibNote ® (RIS)MedlineRefWorks

Оригинал: Бункин Ф В, Кравцов Ю А, Ляхов Г А «Акустические аналоги нелинейных оптических явлений» УФН 149 391–411 (1986); DOI: 10.3367/UFNr.0149.198607b.0391

References (110) ↓ Cited by (46) Similar articles (20)

 1. Zarembo L K, Krasil’nikov V A Vvedenie v Nelineinuyu Akustiku (M.: Nauka, 1966)
 2. Ostroumov G A Osnovy Nelineinoi Akustiki (L.: Izd-vo Leningr. un-ta, 1967)
 3. Naugol’nykh K A Moshchnye Ul’trazvukovye Polya (Pod red. L. D. Rozenberga) (M.: Nauka, 1968)
 4. Rudenko O V, Soluyan S I Teoreticheskie Osnovy Nelineinoi Akustiki (M.: Nauka, 1975)
 5. Novikov V K, Rudenko O V, Timoshenko V I Nelineinaya Gidroakustika (L.: Sudostroenie, 1981)
 6. Naugol’nykh K A, Ostrovskii L A, Sutin A M Nelineinye Volny (M.: Nauka, 1981) p. 166
 7. Bakhvalov N S, Zhileikin Ya M, Zabolotskaya E A Nelineinaya Teoriya Zvukovykh Puchkov (M.: Nauka, 1982)
 8. Lyamov V E Polyarizatsionnye Effekty i Anizotropiya Vzaimodeistviya Akusticheskikh Voln v Kristallakh (M.: Izd-vo Mosk. un-ta, 1983)
 9. Zarembo L K, Timoshenko V I Nelineinaya Akustika (M.: Izd-vo Mosk. un-ta, 1984)
 10. Ostrovskii L A, Papilova I A Akust. Zhurn. 19 67 (1973); Ostrovskii L A, Papilova I A Sov. Phys. Acoust. 19 45 (1973)
 11. Zabolotskaya E A, Soluyan S I, Khokhlov R V Akust. Zhurn. 12 188 (1966); Zabolotskaya E A, Soluyan S I, Khokhlov R V Sov. Phys. Acoust. 12 167 (1966); Zabolotskaya E A, Soluyan S I, Khokhlov R V Akust. Zhurn. 12 435 (1966); Zabolotskaya E A, Soluyan S I, Khokhlov R V Sov. Phys. Acoust. 12 380 (1966)
 12. Zabolotskaya E A, Soluyan S I Akust. Zhurn. 13 138 (1967); Zabolotskaya E A, Soluyan S I Sov. Phys. Acoust. 13 111 (1967); Zabolotskaya E A, Soluyan S I Akust. Zhurn. 13 296 (1967); Zabolotskaya E A, Soluyan S I Sov. Phys. Acoust. 13 254 (1967)
 13. Bunkin F V, Lyakhov G A Trudy FIAN 156 9 (1984)
 14. Perrin B J. Physique 40 216 (1979), Suppl. 11
 15. Dyukueng Zh Nelineinaya Spektroskopiya (Pod red. N. Blombergena, Per. s angl. pod red. S. A. Akhmatova) (M.: Mir, 1979) p. 369
 16. Ostrovskii L A, Papilova I A, Sutin A M Pis’ma ZhETF 15 456 (1972); Ostrovskii L A, Papilova I A, Sutin A M Zh. Tekh. Fiz. 43 2213 (1973); Ostrovskii L A, Papilova I A, Sutin A M Sov. Phys. Tech. Phys. 18 1403 (1973)
 17. Ostrovskii L A, Sutin A M PMTM 41 531 (1977)
 18. Ostrovskii L A, Soustova I A, Sutin A M Acoustics 39 298 (1978)
 19. Gorelik A G, Zverev V A Akust. Zhurn. 1 339 (1955); Gorelik A G, Zverev V A Sov. Phys. Acoust. 1 353 (1955)
 20. Zverev V A, Kalachev V I Akust. Zhurn. 14 214 (1968); Zverev V A, Kalachev V I Sov. Phys. Acoust. 14 173 (1968); Zverev V A, Kalachev V I Akust. Zhurn. 15 369 (1969); Zverev V A, Kalachev V I Sov. Phys. Acoust. 15 322 (1969); Zverev V A, Kalachev V I Akust. Zhurn. 16 245 (1970); Zverev V A, Kalachev V I Sov. Phys. Acoust. 16 204 (1970)
 21. Kozyaev E A, Naugol’nykh K A Akust. Zhurn. 13 380 (1967); Kozyaev E A, Naugol’nykh K A Sov. Phys. Acoust. 13 324 (1967); Kozyaev E A, Naugol’nykh K A Akust. Zhurn. 26 91 (1980); Kozyaev E A, Naugol’nykh K A Sov. Phys. Acoust. 26 48 (1980)
 22. Kustov L M et al. Acoust. Lett. 6 (2) 15 (1982)
 23. Lerner A M, Sutin A M Akust. Zhurn. 29 657 (1983); Lerner A M, Sutin A M Sov. Phys. Acoust. 29 388 (1983)
 24. Shiren N S Appl. Phys. Lett. 4 82 (1964)
 25. Matthews H Phys. Rev. Lett. 12 325 (1964)
 26. Damon R W, Van der Vaart H Appl. Phys. Lett. 6 152 (1965)
 27. Akhmanov S A, Khokhlov R V Problemy Nelineinoi Optiki (M.: VINITI, 1964)
 28. Blombergen N Nelineinaya Optika (M.: Mir, 1965)
 29. Kalapusha A L, Kotsarenko N Ya Akust. Zhurn. 29 55 (1983); Kalapusha A L, Kotsarenko N Ya Sov. Phys. Acoust. 29 31 (1983)
 30. AHutson A R et al. Phys. Rev. Lett. 7 237 (1961)
 31. Zemon S et al. Appl. Phys. Lett. 12 378 (1968)
 32. Akhmanov S A, Khokhlov R V Usp. Fiz. Nauk 88 439 (1966); Akhmanov S A< Khokhlov R V Sov. Phys. Usp. 9 210 (1966)
 33. Krasil’nik Z F, Rabinovich M I Fiz. Tekh. Poluprovodn. 7 1241 (1973); Krasil’nik Z F, Rabinovich M I Sov. Phys. Semicond. 7 835 (1973)
 34. D’yakonova A M, Lemanov V V, Sattikulov M Pis’ma ZhETF 31 460 (1980)
 35. Shkerdin G N, Proklov V V, Gulyaev Yu V Fiz. Tverd. Tela 19 424 (1977); Shkerdin G N, Proklov V V, Gulyaev Yu V Sov. Phys. Solid State 19 243 (1977)
 36. Ayukhanov R A, Gulyaev Yu V, Shkerdin G N Radiotekh. Elektron. 27 1420 (1982); Ayukhanov R A, Gulyaev Yu V, Shkerdin G N Radio Eng. Electron. 27 (7) 142 (1982)
 37. Grishmanovskii A N, Lemanov V V, Sattikulov M Pis’ma ZhTF 4 706 (1978); Grishmanovskii A N, Lemanov V V, Sattikulov M Sov. Tech. Phys. Lett. 4 283 (1978)
 38. Proklov V V i dr. Radiotekh. Elektron. 25 1543 (1980); Proklov V V et al. Radio Eng. Electron. 25 (7) 130 (1980)
 39. Chaban A A Pis’ma ZhETF 6 967 (1967); Chaban A A JETP Lett. 6 381 (1967)
 40. Thomson R B, Quate C F J. Appl. Phys. 12 907 (1971)
 41. Burlak G N, Kotsarenko N Ya Zh. Tekh. Fiz. 50 2273 (1980); Burlak G N, Kotsarenko N Ya Sov. Phys. Tech. Phys. 25 1331 (1980)
 42. Kadomtsev B B Usp. Fiz. Nauk 95 111 (1968); Kadomtsev B B Sov. Phys. Usp. 11 328 (1968)
 43. Pavlenko V N Usp. Fiz. Nauk 141 893 (1983); Pavlenko V N Sov. Phys. Usp. 26 931 (1983)
 44. Hahn E L Phys. Rev. 80 580 (1950)
 45. Oraevskii A N Usp. Fiz. Nauk 91 181 (1967); Oraevskii A N Sov. Phys. Usp. 10 45 (1967)
 46. Fossheim K, Holt R M Physical Acoustics: Principles And Methods Vol. 16 (Ed. W. P. Mason) (New York, 1982) p. 217
 47. Kajimur K Physical Acoustics: Principles And Methods Vol. 16 (Ed. W. P. Mason) (New York, 1982) p. 295
 48. Melcher R L, Shiren N S Physical Acoustics: Principles And Methods Vol. 16 (Ed. W. P. Mason) (New York, 1982) p. 341
 49. Lopatnikov S L Pis’ma ZhTF 6 623 (1980); Lopatnikov S L Sov. Tech. Phys. Lett. 6 270 (1980)
 50. Nemtsov B E, Eidman B Ya Akust. Zhurn. 28 669 (1982); Nemtsov B E, Eidman B Ya Sov. Phys. Acoust. 28 396 (1982)
 51. Manykin E A, Ozhovan M N, Poluektov P P Zh. Tekh. Fiz. 53 738 (1983); Manykin E A, Ozhovan M N, Poluektov P P Sov. Phys. Tech. Phys. 28 466 (1983)
 52. Kotel’nikov I A Izv. Vuzov. Radiofizika 26 1227 (1983)
 53. Gorshkov K A, Kobelev Yu A "Vliyanie kollektivnogo mekhanizma samovozdeistviya zvuka na rasprostranenie akusticheskikh voln v zhidkosti s puzyr’kami gaza" Preprint № 84 (Gor’kii: IPF AN SSSR, 1983)
 54. Brekhovskikh L M Akust. Zhurn. 12 323 (1966); Brekhovskikh L M Sov. Phys. Acoust. 12 376 (1966)
 55. Goncharov V V, Naugol’nykh K A, Rybak S A Izv. AN SSSR. Fizika Atmosfery Okeana 13 431 (1977); Goncharov V V, Naugol’nykh K A, Rybak S A Izv. Atm. Ocean. Phys. 13 305 (1977)
 56. Askar’yan G A Pis’ma ZhETF 4 144 (1966); Askar’yan G A JETP Lett. 4 99 (1966)
 57. Gulyaev Yu V Fiz. Tverd. Tela 12 415 (1970); Gulyaev Yu V Sov. Phys. Solid State 12 328 (1970)
 58. Proclov V V, Mirgorodsky Y I Acta Politechn. Scand. Appl. Phys. 125 8 (1979)
 59. Bunkin F V, Volyak K I, Lyakhov G A Zh. Eksp. Teor. Fiz. 83 575 (1982)
 60. Assman V A i dr. Pis’ma ZhETF 41 148 (1985); Assman V A et al. JETP Lett. 41 381 (1985); Assman V A i dr. Akust. Zhurn. 32 138 (1986); Assman V A et al. Sov. Phys. Acoust. 32 86 (1986)
 61. Zabolotskaya E A, Khokhlov R V Akust. Zhurn. 22 28 (1976); Zabolotskaya E A, Khokhlov R V Sov. Phys. Acoust. 22 15 (1976)
 62. Zabolotskaya E A Akust. Zhurn. 22 222 (1976); Zabolotskaya E A Sov. Phys. Acoust. 22 124 (1976)
 63. Bunkin F V, Lyakhov G A, Shuman O B Pis’ma ZhTF 8 1048 (1982); Bunkin F V, Lyakhov G A, Shuman O B Sov. Tech. Phys. Lett. 8 451 (1982)
 64. Bunkin F V i dr. Pis’ma ZhETF 40 389 (1984); Bunkin F V et al. JETP Lett. 40 1205 (1984)
 65. Vorob’ev V M, Zabolotskaya E A Akust. Zh. 20 623 (1974); Vorob’ev V M, Zabolotskaya E A Sov. Phys. Acoust. 20 375 (1974)
 66. Poluektov I A, Popov Yu M, Roitberg V S Usp. Fiz. Nauk 114 97 (1974); Poluektov I A, Popov Yu M, Roitberg V S Sov. Phys. Usp. 17 673 (1974)
 67. Maksimov A O, Polovinka Yu A Tezisy IV Vsesoyuznoi konferentsii "Mirovoi okean" Vol. 2 (Vladivostok, 1983) p. 102
 68. Francescutto A, Naberoj R J. Acoust. Soc. Amer. 73 457 (1983)
 69. Zabolotskaya E A Akust. Zhurn. 30 320 (1984); Zabolotskaya E A Sov. Phys. Acoust. 30 190 (1984)
 70. Kobelev Yu A, Ostrovskii L A, Sutin A M Pis’ma ZhETF 30 423 (1979)
 71. Kobelev Yu A, Ostrovskii L A Pis’ma ZhETF 37 5 (1983); Kobelev Yu A, Ostrovskii L A JETP Lett. 37 4 (1983)
 72. Askar’yan G A Pis’ma ZhETF 13 395 (1971); Askar’yan G A JETP Lett. 13 283 (1971)
 73. Sobolev V V Izv. AN SSSR. Mekhanika Zhidkosti Gaza 1 (6) 177 (1974)
 74. Ciuti P, Iernetti G, Sagoo M S Ultrasonics 18 222 (1980); Ciuti P, Iernetti G, Sagoo M S Acoustics 46 228 (1980)
 75. Askar’yan G A, Pustovoit V I Zh. Eksp. Teor. Fiz. 58 647 (1970)
 76. Bunkin F V, Vlasov D V, Kravtsov Yu A Pis’ma ZhTF 7 325 (1982); Bunkin F V, Vlasov D V, Kravtsov Yu A Sov. Tech. Phys. Lett. 7 138 (1982)
 77. Andreeva N A i dr. Preprint №163 (Moskva: FIAN SSSR, 1983)
 78. Gavrikov V K, Lukashova N V Akust. Zhurn. 19 512 (1973); Gavrikov V K, Lukashova N V Sov. Phys. Acoust. 19 328 (1973)
 79. Bunkin F V i dr. Akust. Zhurn. 29 169 (1983); Bunkin F V et al. Sov. Phys. Acoust. 29 99 (1983)
 80. Zabolotskaya E A, Kravtsov Yu A Akust. Zhurn. 30 650 (1984); Zabolotskaya E A, Kravtsov Yu A Sov. Phys. Acoust. 30 365 (1984)
 81. Pushkina N I, Khokhlov R V Akust. Zhurn. 17 167 (1971); Pushkina N I, Khokhlov R V Sov. Phys. Acoust. 17 144 (1971)
 82. Bunkin F V, Volyak K I, Lyakhov G A Akust. Zhurn. 28 607 (1982); Bunkin F V, Volyak K I, Lyakhov G A Sov. Phys. Acoust. 28 360 (1982)
 83. Bunkin F V i dr. Pis’ma ZhETF 36 389 (1982); Bunkin F V et al. JETP Lett. 36 469 (1982); Bunkin F V i dr. Izv. AN SSSR. Ser. Fiz. 47 2437 (1983); Bunkin F V et al. Bull. Acad. Sci. USSR, Phys. Ser. 47 (12) 143 (1983)
 84. Bunkin F V, Vlasov D V, Kravtsov Yu A "Obrashchenie volnovogo fronta v akustike: nelineinye mekhanizmy i vozmozhnye primeneniya" Preprint № 90 (Moskva: FIAN SSSR, 1982)
 85. Bunkin F V, Lyakhov G A, Shuman O B Kr. Soobshch. Fiz. FIAN SSSR (2) 21 (1983); Bunkin F V, Lyakhov G A, Shuman O B Sov. Phys. Lebedev Inst. Rep. 2 20 (1983)
 86. Bunkin F V, Lyakhov G A, Romanovskii M Yu Akust. Zhurn. 31 159 (1985); Bunkin F V, Lyakhov G A, Romanovskii M Yu Sov. Phys. Acoust. 31 93 (1985)
 87. Bespalov V I (Red.) Obrashchenie Volnovogo Fronta Opticheskogo Izlucheniya v Nelineinykh Sredakh (Gor’kii: IPF AN SSSR, 1979)
 88. Zel’dovich B Ya, Pilipetskii N F, Shkunov V V Usp. Fiz. Nauk 138 249 (1983); Zel’dovich B Ya, Pilipetskii N F, Shkunov V V Sov. Phys. Usp. 25 713 (1982)
 89. Yariv A, Pepper D M Opt. Lett. 1 16 (1977)
 90. Zel’dovich B Ya, Shkunov V V Dokl. Akad. Nauk SSSR 252 92 (1980); Zel’dovich B Ya, Shkunov V V Sov. Phys. Dokl. 25 377 (1980)
 91. Kulikov O V i dr. Pis’ma ZhETF 31 377 (1980); Kulikov O V et al. JETP Lett. 31 345 (1980)
 92. Baranova N B, Zel’dovich B Ya Dokl. Akad. Nauk SSSR 263 325 (1982); Baranova N B, Zel’dovich B Ya Sov. Phys. Dokl. 27 222 (1982)
 93. Brysev A P i dr. Trudy FIAN 156 19 (1984)
 94. Bunkin F V, Vlasov D V, Kravtsov Yu A Nelineinye Volny (M.: Nauka, 1982) p. 159
 95. Bunkin F V i dr. Pis’ma ZhTF 7 560 (1981); Bunkin F V et al. Sov. Tech. Phys. Lett. 7 239 (1981); Bunkin F V i dr. Akust. Zhurn. 28 743 (1984); Bunkin F V et al. Sov. Phys. Acoust. 28 440 (1984)
 96. Vlasov D V, Zabolotskaya E A, Kravtsov Yu A Akust. Zhurn. 29 118 (1983); Vlasov D V, Zabolotskaya E A, Kravtsov Yu A Sov. Phys. Acoust. 29 69 (1983)
 97. Bunkin F V, Vlasov D V, Kravtsov Yu A Pis’ma ZhTF 7 325 (1981); Bunkin F V, Vlasov D V, Kravtsov Yu A Sov. Tech. Phys. Lett. 7 138 (1981)
 98. Andreeva N P i dr. Pis’ma ZhTF 8 104 (1982); Andreeva N P et al. Sov. Tech. Phys. Lett. 8 45 (1982)
 99. Bunkin F V, Vlasov D V, Kravtsov Yu A Kvantovaya Elektron. 8 1144 (1981); Bunkin F V, Vlasov D V, Kravtsov Yu A Sov. J. Quantum Electron. 11 687 (1981)
 100. Brysev A P i dr. Pis’ma ZhTF 8 546 (1982); Brysev A P et al. Sov. Tech. Phys. Lett. 8 237 (1982)
 101. Bunkin F V et al. Phys. Lett. A 110 25 (1984)
 102. Bunkin F V, Lipkin A I, Lyakhov G A Pis’ma ZhTF 9 714 (1983); Bunkin F V, Lipkin A I, Lyakhov G A Sov. Tech. Phys. Lett. 9 307 (1983)
 103. Brysev A P i dr. Pis’ma ZhTF 8 554 (1982); Brysev A P et al. Sov. Tech. Phys. Lett. 8 241 (1982)
 104. Bunkin F V, Vlasov D V Dokl. Akad. Nauk SSSR 272 839 (1983); Bunkin F V, Vlasov D V Sov. Phys. Dokl. 28 876 (1983)
 105. Akhmanov S A Nelineinaya Spektroskopiya (Pod red. N. Blombergena, Per. s angl. pod red. S. A. Akhmatova) (M.: Mir, 1979) p. 267
 106. Akhmanov S A, Koroteev N I Metody Nelineinoi Optiki v Spektroskopii Rasseyaniya Sveta (M.: Nauka, 1981)
 107. Bunkin F V, Koroteev N I Usp. Fiz. Nauk 134 93 (1981); Bunkin F V, Koroteev N I Sov. Phys. Usp. 24 394 (1981)
 108. Zabolotskaya E A Trudy FIAN 156 31 (1984)
 109. Kobelev Yu A, Sutin A M Akust. Zhurn. 26 860 (1980); Kobelev Yu A, Sutin A M Sov. Phys. Acoust. 26 485 (1980)
 110. Andreev V K i dr. Pis’ma ZhETF 41 381 (1985); Andreev V K et al. JETP Lett. 41 466 (1985)

© 1918–2022 Uspekhi Fizicheskikh Nauk
Email: ufn@ufn.ru Editorial office contacts About the journal Terms and conditions