Issues

 / 

1986

 / 

May

  

Reviews of topical problems


Application of holographic interferometry for plasma diagnostics

PACS: 42.40.Kw, 42.70.−a, 52.70.Kz (all)
DOI: 10.1070/PU1986v029n05ABEH003381
URL: https://ufn.ru/en/articles/1986/5/d/
Citation: Zaidel’ A N "Application of holographic interferometry for plasma diagnostics" Sov. Phys. Usp. 29 447–466 (1986)
BibTexBibNote ® (generic)BibNote ® (RIS)MedlineRefWorks

Оригинал: Зайдель А Н «Применение голографической интерферометрии для диагностики плазмы» УФН 149 105–138 (1986); DOI: 10.3367/UFNr.0149.198605d.0105

References (146) ↓ Cited by (8) Similar articles (20)

 1. Ostrovskii Yu I, Butusov M M, Ostrovskaya G V Golograficheskaya Interferometriya (M.: Nauka, 1977)
 2. Vest Ch Golograficheskaya Interferometriya (M.: Mir, 1982)
 3. Shuman M, Dyuba V Analiz Deformatsii Neprozrachnykh Ob’’ektov Metodom Topograficheskoi Interferometrii (L.: Mashinostroenie, 1983)
 4. Mishin G I (Red.) Golograficheskaya Interferometriya Fazovykh Ob’’ektov (L.: Nauka, 1979)
 5. Wernicke G, Osten W Holografische Interferometrie (Leipzig: VEB Fachbuchverlag, 1982)
 6. Kol’er R, Berkkhart K, Lin L Opticheskaya Golografiya (M.: Mir, 1971)
 7. Kakos A et al. Phys. Lett. 23 81 (1966)
 8. Ashcheulov Yu V et al. Phys. Lett. A 24 61 (1966)
 9. Jahoda F C, Jeffries R A, Sawyer G A Appl. Opt. 6 1407 (1967)
 10. Jahoda F S 8th Intern. Conference on Phenomena in Ionized Gases (Vienna, 1967) p. 508
 11. Zaidel’ A N, Ostrovskaya G V, Ostrovskii Yu I Zh. Tekh. Fiz. 38 1406 (1968); Zaidel’ A N, Ostrovskaya G V, Ostrovskii Yu I Sov. Phys. Tech. Phys. 13 1153 (1969)
 12. Zaidel’ A N, Ostrovskaya G V, Ostrovskii Yu I Trudy GOI Vol. 42 (1975) p. 23
 13. Zaidel’ A N, Ostrovskaya G V Lazernye Metody Issledovaniya Plazmy (L.: Nauka, 1977)
 14. Ostrovskaya G V, Ostrovsky Yu I Prog. Opt. 22 1977 (1985)
 15. Berezin A B i dr. Zh. Tekh. Fiz. 52 1432 (1982); Berezin A B et al. Sov. Phys. Tech. Phys. 27 873 (1982)
 16. Ursu I i dr. Zh. Tekh. Fiz. 52 1432 (1982); Ursu I et al. Sov. Phys. Tech. Phys. 27 873 (1982)
 17. Komissarova I I et al. XVII Intern. Conference on Ionized Gases (Budapest, 1985) p. 1099; Bagryanskii P A, Baksheev A A, Balkin V S Sbernik dokladov III Vsesoyuznogo soveshchaniya po diagnostike vysokotemperaturnoi plazmy (Dubna: OIYaI, 1983) p. 129; Gorbunov Yu M, Zlotnikov D M, Znamenskaya I A Sbernik dokladov III Vsesoyuznogo soveshchaniya po diagnostike vysokotemperaturnoi plazmy (Dubna: OIYaI, 1983)
 18. Ostrovskaya G V Trans. of Intern. Conference and School "Lasers and Applications" (Bucharest, 1982) p. 302
 19. Oitrovikaya G V Proc. 3rd Intern. Conference on Infrared Physics (Zurich, 1984) p. 133
 20. Golant V E, Zhilinskii A P, Sakharov S A Osnovy Fiziki Plazmy (M.: Atomizdat, 1977)
 21. Fridrich O M, Weigel F, Dougal A A IEEE J. Quantum Electron. 5 360 (1969)
 22. Weigel F, Fridrich O M, Dougal A A IEEE J. Quantum Electron. 6 41 (1970)
 23. Komissarova I I i dr. Zh. Tekh. Fiz. 53 251 (1983); Komissarova I I et al. Sov. Phys. Tech. Phys. 28 156 (1983)
 24. Bryngdahl O, Lohmann A W J. Opt. Soc. Am. 58 141 (1968)
 25. Mustafin K S, Seleznev V A, Shtyrkov E I Optika Spektrosk. 28 1186 (1970); Mustafin K S, Seleznev V A, Styrkov E I Opt. Spectrosc. 28 638 (1970)
 26. Matsumoto K, Takashima M J. Opt. Soc. Am. 60 30 (1970)
 27. Belozerov A F i dr. Optika Spektrosk. 29 384 (1970); Belozerov A F et al. Opt. Spectrosc. 29 204 (1970)
 28. Belozerov A F i dr. Fizicheskie Issledovaniya Prozrachnykh Neodnorodnostei (M.: MDNTP, 1977) p. 45
 29. Dreiden G V et al. Opt. Commun. 4 209 (1971)
 30. Dreiden G V i dr. Zh. Tekh. Fiz. 43 1537 (1973); Dreiden G V et al. Sov. Phys. Tech. Phys. 18 972 (1974)
 31. Measures B M Appl. Opt. 9 737 (1970)
 32. Dreiden G V i dr. Fizika Plazmy 1 462 (1975); Dreiden G V et al. Sov. J. Plasma Phys. 1 256 (1975)
 33. Dreiden G V, Shedova E N Opticheskaya Golografiya (Pod red. Yu. N. Denisyuka, Yu. I. Ostrovskogo) (L.: Nauka, 1975) p. 71
 34. Alfer R A, Wite D R Phys. Fluids 1 452 (1958); Alfer R A, Wite D R Phys. Fluids 2 (153) 162 (1959)
 35. Meier R W J. Opt. Soc. Am. 56 219 (1966)
 36. Ostrovskaya G V, Ostrovskii Yu I Zh. Tekh. Fiz. 40 2419 (1970); Ostrovskaya G V, Ostrovskii Yu I Sov. Phys. Tech. Phys. 15 1890 (1971)
 37. Komissarova I I, Ostrovskaya G V Trudy I Vsesoyuznoi konferentsii po golografii. Problemy golografii Vol. 3 (M., 1973) p. 50
 38. Alum Kh P, Koval’chuk Yu V, Ostrovskaya G V Pis’ma ZhTF 7 1359 (1981); Alum Kh P, Koval’chuk Yu V, Ostrovskaya G V Sov. Tech. Phys. Lett. 7 583 (1981); Alum Kh P, Koval’chuk Yu V, Ostrovskaya G V A.s. 864942 (1981); Alum Kh P, Koval’chuk Yu V, Ostrovskaya G V Byul. Izobret. (35) 274 (1983)
 39. Hopf F A, Tomito A, Al-Jumaily G Opt. Lett. 5 38 (1980)
 40. Alum Kh P, Koval’chuk Yu V, Ostrovskaya G V Zh. Tekh. Fiz. 54 896 (1984); Alum Kh P, Koval’chuk Yu V, Ostrovskaya G V Sov. Phys. Tech. Phys. 29 534 (1984)
 41. Nobis D, Vest D M Appl. Opt. 17 2198 (1978)
 42. Komissarova I I i dr. Zh. Tekh. Fiz. 53 251 (1983)
 43. Forman P R, Humphries S, Peterson K W Appl. Phys. Lett. 22 537 (1973)
 44. Darr A, Decker G, Rohr H Z. Phys. 248 121 (1971)
 45. Braun W Phys. Lett. A 47 144 (1974); Braun W Z. Phys. 20 195 (1975)
 46. Decker G, Harold H, Rohr H Appl. Phys. Lett. 20 490 (1972)
 47. Forman P R, Jahoda F C, Peterson R W Appl. Opt. 20 477 (1972)
 48. Zakharchenya B P, Chudnovskii F A, Shteingol’ts Z I Pis’ma ZhTF 9 76 (1983); Zakharchenya B P, Chudnovskii F A, Steingolz Z I Sov. Tech. Phys. Lett. 9 32 (1983)
 49. Naor D, Flusberg A, Itzkan I Appl. Opt. 20 2574 (1981)
 50. Ursu I i dr. Zh. Tekh. Fiz. 52 1432 (1982); Ursu I et al. Sov. Phys. Tech. Phys. 27 873 (1982)
 51. Shefer F P (Red.) Lazery na Krasitelyakh (M.: Mir, 1976)
 52. Belostotskii B G, Lyubavskii Yu V, Ovchinnikov V M Osnovy Lazernoi Tekhniki M.: Sov. radio (1972)
 53. Duley W W CO2-Lasers’ Effects And Applications (London: Academic Press, 1976)
 54. Kristal R Appl. Opt. 14 628 (1975)
 55. Zaidel’ A N i dr. Zh. Tekh. Fiz. 36 2208 (1966); Zaidel’ A N et al. Sov. Phys. Tech. Phys. 11 1650 (1967)
 56. Tanner L H J. Sci. Instrum. 41 81 (1966)
 57. Thomas R S et al. Phys. Fluids 15 1658 (1972)
 58. Afanas’ev Yu V i dr. Zh. Tekh. Fiz. 39 894 (1969); Afanas’ev Yu V et al. Sov. Phys. Tech. Phys. 14 669 (1969)
 59. Ostrovskii Yu I A.S. 179188; Ostrovskii Yu I Byul. Izobret. (14) (1970); Ostrovskii Yu I Opt. Spektr. 21 342 (1966)
 60. Tschudi T et al. J. Phys. D 11 177 (1978)
 61. Krokhin O N Laser Handbook (Amsterdam: North-Holland, 1970), Seec. 5, 7
 62. Basov N G i dr. Zh. Tekh. Fiz. 54 1973 (1968)
 63. Sklizkov G V "Primenenie lazerov dlya sverkhskorostnogo issledovaniya bystroprotekayushchikh protsessov" Preprint № 29 (Moskva: FIAN SSSR, 1970)
 64. Appl. Opt. 4 583 (1965)
 65. Smirnov A G, Smirnov V G, Stasel’ko D I Preprint T-0171 (Leningrad: NIIEFA, 1972)
 66. Ellis A T, Fourney M E Proc. IEEE 51 942 (1963)
 67. Zaidel A N, Ostrovsky Yu I 8th Intern. Conference on Phenomena in Ionized Gases (Vienna, 1967)
 68. Gates J W Nature 220 473 (1968)
 69. Ostrovskaya G V, Zaidel’ A N Usp. Fiz. Nauk 111 579 (1973); Ostrovskaya G V, Zaidel’ A N Sov. Phys. Usp. 16 834 (1974)
 70. Komissarova I I, Ostrovskaya G V, Shapiro L L Zh. Tekh. Fiz. 38 1369 (1968); Komissarova I I, Ostrovskaya G V, Shapiro L L Sov. Phys. Tech. Phys. 13 1118 (1969)
 71. Komissarova I I et al. Phys. Lett. A 29 262 (1969); Zaidel’ A N i dr. "Golografirovanie lazernoi iskry s pomoshch’yu osnovnoi chastoty i vtoroi garmoniki rubinovogo lazera" Preprint № 182 (Leningrad: FTI AN SSSR, 1969)
 72. Komissarova I I, Ostrovskaya G V, Shapiro L L "Golograficheskoe issledovanie lazernoi iskry v vozdukhe" Preprint № 226 (1969), (Leningrad: FTI AN SSSR)
 73. Ignatov A B i dr. Zh. Tekh. Fiz. 41 701 (1971); Ignatov A B et al. Sov. Phys. Tech. Phys. 16 550 (1971)
 74. Komissarova I I, Ostrovskaya G V Zh. Tekh. Fiz. 48 2062 (1978); Komissarova I I, Ostrovskaya G V Sov. Phys. Tech. Phys. 23 1176 (1978)
 75. Alum Kh P, Koval’chuk Yu V, Ostrovskaya G V Zh. Tekh. Fiz. 51 1618 (1981); Alum Kh P, Koval’chuk Yu V, Ostrovskaya G V Sov. Phys. Tech. Phys. 26 928 (1981)
 76. Ostrovskaya G V, Pobedonostseva N A Zh. Tekh. Fiz. 45 1462 (1975); Ostrovskaya G V, Pobedonostseva N A Sov. Phys. Tech. Phys. 20 923 (1975)
 77. Koval’chuk Yu V, Komissarova I I, Ostrovskaya G V Zh. Tekh. Fiz. 49 2637 (1979); Koval’chuk Yu V, Komissarova I I, Ostrovskaya G V Sov. Phys. Tech. Phys. 24 1489 (1979)
 78. Matsumoto K, Takashima M J. Opt. Soc. Am. 60 30 (1970)
 79. Barchudarov E M, Berezovskii V K, Tchelidze T Ya J. Physique Colloq. 40 C7-869 (1979)
 80. Buges J C, Plet A, Termeaud A C. R. Acad. Sci. 267 1271 (1968)
 81. J. L. Bobin J L et al. Proc. of 9th Intern. Conference on Phenomena of Ionized Gases (Bucharest, 1969)
 82. Pendelton Guenther W K et al. J. Opt. Soc. Am. 61 688 (1971); Pendelton Guenther W K et al. Opt. Laser Technol. 5 20 (1973)
 83. Giulietti A et al. Opt. Commun. 47 131 (1983)
 84. Sieed R Phys. Lett. A 30 103 (1969); Sieed R Z. Naturforsch. 25 488 (1970)
 85. Ashmarin I I i dr. Zh. Tekh. Fiz. 41 2369 (1971); Ashmarin I I et al. Sov. Phys. Tech. Phys. 16 1881 (1972)
 86. Belland R, DeMichelis C, Mattioli M Opt. Commun. 3 7 (1971)
 87. Dreiden G V i dr. Zh. Tekh. Fiz. 43 1537 (1973)
 88. Dreiden G V i dr. Pis’ma ZhETF 1 106 (1975); Dreiden G V et al. JETP Lett. 1 48 (1975)
 89. Koopman D R et al. Rev. Sci. Instrum. 49 254 (1978)
 90. Luk’yanov S Yu i dr. Diagnostika Termoyadernoi Plazmy (M.: Energoatomizdat, 1985)
 91. Olsen J N, Mendel C W J. Appl. Phys. 46 4407 (1975)
 92. Attwood D T, Coleman L W Appl. Phys. Lett. 24 408a (1974); Attwood D T, Coleman L W Appl. Phys. Lett. 26 616 (1975)
 93. Sweeney D W, Attwood D T, Coleman L W Appl. Opt. 15 1126 (1976)
 94. Attwood D T IEEE J. Quantum Electron. 14 909 (1978)
 95. Attwood D T et al. Picosecond Phenomena (Eds C. V. Shank et al.) (Berlin: Springer-Verlag, 1978) p. 293
 96. Pierce E L Appl. Opt. 19 952 (1980)
 97. Burgess M D J, Gillman G B, Luther-Davis B J. Appl. Phys. 54 1787 (1983)
 98. Tallents C J, Burgess M D J, Luther-Davis B Opt. Commun. 44 384 (1983)
 99. Dreiden G V i dr. Pis’ma ZhTF 1 141 (1975); Dreiden G V et al. Sov. Tech. Phys. Lett. 1 68 (1975)
 100. Dreiden G V i dr. Fizika Plazmy 3 45 (1977); Dreiden G V et al. Sov. J. Plasma Phys. 3 26 (1977)
 101. Dreiden G V i dr. Fizika Plazmy 4 14 (1978); Dreiden G V et al. Sov. J. Plasma Phys. 4 6 (1978)
 102. Dreiden G V i dr. Zh. Tekh. Fiz. 51 1850 (1981); Dreiden G V et al. Sov. Phys. Tech. Phys. 26 1072 (1981); Dreiden G V i dr. "Issledovaniya prostranstvenno-vremennykh izmenenii kontsentratsii elektronov pri bystroi perestroike struktury magnitnogo polya tokovogo sloya" Preprint № 35 (Moskva: FIAN SSSR, 1980)
 103. Smirnov A G Opticheskayagolografiya i Ee Primenenie (L.: LDNTP, 1974) p. 45
 104. Dubovoi L G i dr. Opticheskayagolografiya i Ee Primenenie (L.: LDNTP) 47 (1974)
 105. Bryskin V V, Smirnov A G Opticheskayagolografiya i Ee Primenenie (L.: LDNTP) 50 (1974)
 106. Jahoda F C 8th Intern. Conference on Phenomena in Ionized Gases (Vienna) 109 (1967)
 107. Bernard A et al. 4th European Conference on Controlled Fusion and Plasma Physics (Rome, 1970) p. 52
 108. Gribble F, Quinn W E, Siemon R B Phys. Fluids 14 2042 (1971)
 109. Thomas K S et al. Phys. Fluids 15 1658 (1972)
 110. Finken K H, Ackerman U J. Phys. D 16 773 (1983)
 111. Nikashin V A i dr. Teplofiz. Vys. Temp. 7 1198 (1969)
 112. Ginzburg V L, Stepanov B M, Filenko Yu I Radiotekh. Elektron. 17 2219 (1972); Ginzburg V M, Stepanov B M, Filenko Yu I Radio Eng. Electron. 17 1781 (1972)
 113. Burtsev V A, Kondakov A A, Ponogin V P Zh. Tekh. Fiz. 48 712 (1978); Burtsev V A, Kondakov A A, Ponogin V P Sov. Phys. Tech. Phys. 23 419 (1978)
 114. Burtsev V A et al. J. Physique Colloq. 40 C7-387
 115. Burtsev V A i dr. Trudy 3-i Vsesoyuznoi konferentsii po golografii (Ul’yanovsk, 1978) p. 143
 116. Sutter L V et al. Appl. Opt. 18 2835 (1979)
 117. Burtsev V A i dr. "Eksperimental’noe issledovanie neustoichivosti nesamostoyatel’nogo razryada" Preprint № P-K-0481 (Leningrad: NIIEFA, 1980)
 118. Zelenov L A i dr. "Issledovanie razvitiya samostoyatel’nogo razryada v molekulyarnykh gazakh metodami golograficheskoi interferometrii" Preprint P-K-0598 (Leningrad: NIIEFA, 1982)
 119. Zelenov L A i dr. "Eksperimental’noe issledovanie gazodinamicheskikh protsessov v ob’’emnom nesamostoyatel’nom razryade metodom golograficheskoi interferometrii" Preprint P-K-0481 (Leningrad: NIIEFA, 1980)
 120. Burmakov A P, Ostrovskaya G V Zh. Tekh. Fiz. 40 660 (1970); Burmakov A P, Ostrovskaya G V Sov. Phys. Tech. Phys. 15 514 (1970)
 121. Burmakov A P, Labuda A A, Lutkovskii V M IFZh 29 499 (1975)
 122. Jachoda F C Appl. Phys. Lett. 17 341 (1969)
 123. Burmakov A P, Shashkov A G Svoistva Nizkotemperaturnoi Plazmy i Metody Ee Diagnostiki (Novosibirsk: Nauka, 1977) p. 216
 124. Raizer Yu P Lazernaya Iskra i Rasprostranenie Razryadov (M.: Nauka, 1974)
 125. Radley R J (Jr) Phys. Fluids 18 175 (1975)
 126. Gerasimenko M V, Korlov G I Fizika Plazmy 9 1269 (1983)
 127. Jeffries R A Phys. Fluids 13 110 (1970)
 128. Antonov E A i dr. Teplofiz. Vys. Temp. 10 1210 (1972); Antonov E A i dr. Prib. Tekh. Eksp. (3) 212 (1972)
 129. Kogal’shatts U Svoistva Nizkotemperaturnoi Plazmy i Metody Ee Diagnostiki (Novosibirsk: Nauka, 1977) p. 193
 130. Inaichen B, Kogelschatz U, Daudliker R Appl. Opt. 12 2554 (1973)
 131. Blass J XVI Intern. Conference on Ionized Gases (Dusseldorf, 1983) p. 422
 132. Filenko Y I, Stepanov B M, Ushakov D S J. Physique Colloq. 40 C7-873
 133. Horton L, Gilgenbach R M Appl. Phys. Lett. 43 1010 (1983)
 134. Burtsev V A et al. XVI Intern. Conference on Ionized Gases (Dusseldorf, 1983) p. 144
 135. Burtsev V A et al. XV Intern. Conference on Ionized Gases (Minsk, 1981)
 136. Zelenov L A et al. XVI Intern. Conference on Ionized Gases (Dusseldorf, 1983) p. 144
 137. Mirzabekov A M i dr. Optika Spektrosk. 51 2038 (1981)
 138. Zhilinskii A G, Kund G G, Morozov A O Optika Spektrosk. 46 1196 (1979); Zhiglinskii A G, Kund G G, Morozov A O Opt. Spectrosc. 46 675 (1979)
 139. Zhilinskii A G i dr. Fizicheskie Osnovy Golografii (L.: LIYaF AN SSSR, 1981) p. 74
 140. Mustafin K S, Protasevich V I, Rzhevskaya V N Optika Spektrosk. 30 106 (1971)
 141. Datskevich N P i dr. Kr. Soobshch. Po Fiz. FIAN SSSR (3) 52 (1984)
 142. Datskevich N P i dr. Fizika Plazmy 10 762 (1984); Datskevich N P et al. Sov. J. Plasma Phys. 10 442 (1984)
 143. Datskevich N P i dr. Kvaantovaya Elektronika 11 853 (1984); Datskevich N P et al. Sov. J. Quantum Electron. 14 579 (1984)
 144. Datskevich N P i dr. Kvaantovaya Elektronika 12 2029 (1985); Datskevich N P et al. Sov. J. Quantum Electron. 15 1338 (1985)
 145. Toker G R "Impul’snaya dvukhekspozitsionnaya golograficheskaya interferometriya SO2-lazernoi plazmy" Preprint № 257 (Moskva: IOFAN SSSR, 1985)
 146. Barkhudarov E M i dr. Fizika Plazmy 10 757 (1984); Barkhudarov E M et al. Sov. J. Plasma Phys. 10 439 (1984)

© 1918–2021 Uspekhi Fizicheskikh Nauk
Email: ufn@ufn.ru Editorial office contacts About the journal Terms and conditions