Issues

 / 

1986

 / 

April

  

Meetings and conferences


New types of synchrotrons as dedicated generators of synchrotron and x-ray radiation.

PACS: 29.20.Lq, 29.20.Dh, 41.75.Fr, 29.27.Ac, 29.27.Bd, 41.50.+h (all)
DOI: 10.1070/PU1986v029n04ABEH003313
URL: https://ufn.ru/en/articles/1986/4/f/
Citation: Panasyuk V S "New types of synchrotrons as dedicated generators of synchrotron and x-ray radiation." Sov. Phys. Usp. 29 383–384 (1986)
BibTexBibNote ® (generic)BibNote ® (RIS)MedlineRefWorks

Оригинал: Панасюк В С «Синхротроны нового типа как специализированные генераторы синхротронного и рентгеновского излучений» УФН 148 723–725 (1986); DOI: 10.3367/UFNr.0148.198604g.0723

References (10) ↓ Cited by (1) Similar articles (20)

  1. Anevskii S I Zh. Tekh. Fiz. 55 212 (1985); Anevskii S I Sov. Phys. Tech. Phys. 30 124 (1985)
  2. Panasyuk V S, Sokolov A A, Stepanov B M Atomnaya Energiya 33 907 (1972)
  3. Panasyuk V S, Sokolov A A, Stepanov B M "Sposob tsiklicheskogo uskoreniya zaryazhennykh chastits" Avtorskoe svidetel’stvo №344802; Panasyuk V S, Sokolov A A, Stepanov B M Byull. Izobr. (29) 235 (1977)
  4. Gryzlov A V i dr. Zh. Tekh. Fiz. 42 13 (1972); Gryzlov A V et al. Sov. Phys. Tech. Phys. 17 9 (1972)
  5. Velikanov S P i dr. Atomnaya Energiya 41 (2) 113 (1976); Velikanov S P et al. Sov. At. Energ. 41 727 (1976)
  6. Anevskii S I i dr. Izmeritel’naya Tekhnika (10) 3 (1977)
  7. Novikov M Yu, Panasyuk V S Trudy Soveshchaniya po problemam kollektivnogo metoda uskoreniya (Dubna: OIYaI, 1982) p. 50
  8. Panasyuk V S, Stepanov B M, Tereshkin Yu M Trudy Tret’ei mezhdunarodnoi konferentsii Sverkhsil’nye magnitnye polya. Novosibirsk (M.: Nauka, 1984) p. 160
  9. Panasyuk V S, Samoshenkov Yu K, Simanovskii M F Prib. Tekh. Eksp. (4) 31 (1983); Panasyuk V S, Samoshenkov Yu K, Simanovskii M F Instrum. Exp. Tech. 26 767 (1983)
  10. Panasyuk V S, Samoshenkov Yu K, Simanovskii M F Defektoskopiya (4) 60 (1985)

© 1918–2022 Uspekhi Fizicheskikh Nauk
Email: ufn@ufn.ru Editorial office contacts About the journal Terms and conditions